Ett par studenter intervjuar Oskorei

Okategoriserade

För idag exakt sex år sedan såg en blogg med namnet Webblogg Oskorei dagens ljus. Under åren har mycket hänt, bland annat har det utvecklats något av en tradition där de bistra herrarna bakom bloggen publicerar olika intervjuer på bloggens födelsedag. Förra året genomförde två studenter en sådan intervju på temat politik och utopier, och den publiceras därför idag. Ett par svar har redigerats något för att stämma bättre överens med den aktuella situationen.

Intervju

1. Hur gammal är du?

30+

2. Var bor du?

Västergötland.

3. Är du aktiv inom något politiskt parti, organisation eller liknande?

Jag bloggar på bloggportalen Motpol.nu.

3.1 Har du inom ditt politiska engagemang en tydlig utopi att sträva efter?

Jag är såpass påverkad av konservatismen att jag blivit skeptisk till utopier. De utopier som det gjort försök att förverkliga, både kommunismens klasslösa samhälle, nationalsocialismens tusenåriga rike, och liberalernas marknadssamhälle, har lett till omfattande mänskligt lidande. Människan, samhället och historien fungerar inte på det viset att man kan göra en mall och tvinga dem in i den.

Däremot har jag en bild av hur samhället borde se ut, och verkar för att vi ska röra oss åt det hållet. Men någon fullständig eller statisk slutpunkt tror jag inte på. "Politik är det möjligas konst", som Bismarck uttryckte det, man får aldrig som man vill till 100%.

4. Har din utopi likheter med något etablerat politiskt partis vision? Utveckla i så fall vilket parti och på vilket sätt det har/inte har det.

Min utopi har likheter med flera partiers. I likhet med Vänsterpartiet eftersträvar jag social trygghet och rättvisa, i likhet med Miljöpartiet ett ekologiskt hållbart samhälle som behandlar djur på ett bra sätt, och i likhet med Sverigedemokraterna ett samhälle där svensk identitet och svenska traditioner värdesätts och även kan utvecklas.

Skillnaden mot Vänsterpartiet baseras inte minst på att partiet anammat jämlikhetsideologin och universalismen, och därför både tror och eftersträvar att människor ska vara likadana. Jag tror däremot att det finns skillnader både mellan folkslag, kulturer och individer, och att dessa skillnader är värda att bevara. Inte minst är det viktigt som individ att ständigt sträva efter att bli allt det man kan bli. Detta är det europeiska aristokratiska idealet, och det saknas fullständigt i dagens Vänsterparti.

Skillnaden mot Miljöpartiet är i grunden samma som mot Vänsterpartiet. Skillnaden mot Sverigedemokraterna är mindre. Det finns tendenser i partiet att utmåla islam som en homogen fiende och muslimer som ett hot, medan jag ser massinvandringen och det mångetniska samhället som de stora problemen. I många frågor har den genomsnittliga muslimen en sundare inställning än riksdagspolitikerna, något Sverigedemokraterna inte kan ha nytta av när islam beskrivs som den stora fienden. Partiet har heller ingen attraktiv vision av ett nytt Sverige och ett nytt Europa, utan verkar föreställa sig det nuvarande, men med färre invandrare, som idealsamhället. Jag föreställer mig som ideal en europeisk gemenskap som till skillnad från dagens EU bygger på vår europeiska identitet och vårt europeiska arv. Det är också ett Europa där marknaden underordnats vår kultur och våra intressen genom politiken.

4.1 Har din utopi likheter med någon etablerad politisk ideologi? Utveckla i så fall vilken och på vilket sätt det har/inte har det.

Jag befinner mig någonstans mellan anarkismen och konservatismen. Med anarkisterna delar jag visionen av ett småskaligt samhälle där människor själva har makt över sina bostadsområden, arbetsplatser, et cetera. Historiska anarkister som Proudhon och Bakunin var medvetna om att detta underlättades av att nationerna hade verkligt självbestämmande (Proudhon var rentav negativ till invandring). Dagens anarkister inser inte detta, och det är väl den stora skillnaden.

Med de konservativa delar jag synen på samhället, som något vi ärver från våra förfäder och ska lämna vidare till våra barn och barnbarn. Jag värdesätter våra traditioner och vår kultur, samtidigt som jag har en konservativ syn på den mänskliga naturen. Människan är inte av naturen god, och ideologier som inbillar sig det skapar kaotiska samhällen med en hel del övergrepp och lidande. Jag skiljer mig från de flesta konservativa genom att jag står till vänster i många ekonomiska och sociala frågor.

4.2 Tycker du att dagens partier är tydliga var de står ideologiskt? Vilka tycker du i sådana fall är extra tydliga/otydlig och på vilket sätt? Hur tror du att debatten hade förändrats om ideologi och moral hade fått ta mer plats i politiken?

De är väldigt otydliga i mina ögon. Det beror på att den gamla höger-vänster-indelningen är föråldrad, och har ersatts av nya frågor. De flesta etablerade partierna har idag accepterat marknaden, och är därmed "höger". Samtidigt har de accepterat det mesta av vänsterns syn på sådant som familj, invandring, abort, et cetera, och är därmed "vänster" (själv är jag tvärtom, "höger" i kulturella frågor och "vänster" i ekonomiska).

Många nya frågor platsar inte i höger-vänster-indelningen, det är därför svårt att kategorisera nya partier som Piratpartiet och Sverigedemokraterna som höger eller vänster (detta gäller delvis också Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ).

Särskilt otydliga upplever jag Moderaterna och Socialdemokraterna vara, sannolikt eftersom de är störst och därför riktar sig till ett stort antal väljare (samma lättrörliga medelklass).

Det hade varit positivt för demokratin om ideologi och moral kunnat ta mer plats i debatten, men det förutsätter att nya partier kommer in i den. Inledningsvis vänder de etablerade partierna och i hög grad även media sig med kraft mot nykomlingar, men på sikt är det en oundviklig utveckling. Vilket också kommer leda till en mer levande och intressant debatt.

5. När började du att intressera/engagera dig inom politik? (Till exempel om du minns en viss sakfråga eller rörelse, ett ögonblick eller en längre period, som fångade ditt intresse, samt hur gammal du då var.)

Det var i samband med händelserna i det sönderfallande Sovjetunionen. Jag identifierade mig med sovjetsystemet eftersom det då representerade ett alternativ till den globala kapitalismen. Dessutom var jag i en ålder då man gärna har åsikter som är motsatta de dominerande, det spelade också in. Alla andra gladde sig åt att Sovjetsystemet föll sönder, det var då naturligt att jag inte gjorde det. Jag kommer heller inte från någon rik familj, detta bidrog också till att jag sympatiserade med kommunismen.

5.1 Åt vilket håll har dina åsikter förändrats genom åren, om de har förändrats? (Alternativt finns det frågor du helt har ändrat uppfattning om, eller tvärtom hållit fast vid så länge du kan minnas etc.)

Jag stod långt till vänster när jag var yngre, och hade kommunisten Marx och anarkisten Bakunin som några av mina "husgudar". Med tiden har jag dels insett att mångkulturella samhällen inte fungerar, dels upptäckt ett antal viktiga antiliberala tänkare som de Benoist, Ernst Jünger, Carl Schmitt och Julius Evola. De tar upp många frågor Marx inte ens tycks reflektera över, som människans natur, hur det politiska fungerar, och så vidare. Därför har jag upplevt dem mer aktuella och givande, och idag betraktas jag därför av vissa som högerextremist.

5.2 Delar du i stor utsträckning politisk uppfattning med din familj och dina närmaste? (Utveckla gärna hur eller på vilket sätt det inte är så.)

Inte nämnvärt, men det ser jag som positivt. Om man omger sig med människor som redan tycker likadant är risken stor att man missar hur folk i gemen ser på saker och ting, och inte minst hur deras inställning i olika frågor förändras över tid.

6. Hur ser du på dina möjligheter att påverka i politiken, vare sig det gäller samhället i stort eller enskilda människor?

Jag är förhoppningsvis ganska realistisk i den frågan. Min blogg är bara en del av en större rörelse, som redan börjar påverka samhället märkbart. Genom bloggen kan jag påverka enskilda människor, men som del av en större rörelse får det betydligt bättre genomslag.

John Bauer

Resan som började för sex år sedan fortsätter

Relaterat

Oskorei intervjuar andra

Intervju med Mohamed Omar
Intervju med Henrik Johansson
Intervju med Winglord
Interview with CasaPound
Interview with Christian Bouchet
Interview with Philippe Vardon of Bloc Identitaire
Interview with Robert Steuckers (part 1)
Interview with Robert Steuckers (part 2)
Interview with Robert Steuckers (part 3)

Andra intervjuar Oskorei

En socialist intervjuar Oskorei
Mohamed Omar – Liberalismen är det största hotet – intervju med Oskorei
Svenska Nihilistsällskapet – Intervju med Oskorei