Bortom materialism och ekonomism

Filosofi, Natur, Rekommenderat, Traditionalism


I kölvattnet av första maj en dag när makten marscherar i protest mot sig själv och det system som de själva har byggt upp höjs på flera håll röster mot det materialistiska samhället. I egenskap av en person som känner vördnad inför icke-materialistiska ideal vore det på sin plats att presentera ett andligt perspektiv på begreppet materialism och den moderna konflikten mellan marxism och kapitalism. Följande text är baserad på sjunde kapitlet – A Material Civilization – i René Guénons verk The Crisis of the Modern World samt sjätte kapitlet – Work – the Demonic Nature of Economy – i Julius Evolas Men Among the Ruins: Post-War Reflections of a Radical Traditionalist.

I – Materialism, ”scientism” och en kvantitativ civilisation

René Guénon reder ut begreppet materialism, vilket han menar inte härstammar längre tillbaka i historien än 1700-talet och filosofen George Berkeley. Berkeley använde begreppet för att beskriva samtliga teorier som accepterade att materia de facto existerar. Senare fick begreppet en allt mer smalare definition och kom att utmärka en filosofisk föreställning där ingenting annat än materia existerar, detta är en definitionen som är aktuell än idag. Guénon påstår att denna föreställning är en exklusiv produkt av den moderna världsbilden samt att den har varit okänd för tidigare civilisationer. Han skriver även att begreppet materialism bör ses ur ett mycket bredare och konkretare perspektiv, det vill säga som ett fullbordat state of mind där materiella ting och tillhörande sysselsättningar spekulativa och praktiska – åtnjuter ett primat över allt annat. För den moderna människan existerar ingenting utanför vad hon kan uppfatta med synen eller känna med händerna. Om hon mot all förmodan erkänner att det teoretiskt sett kan existera en dimension bortom det fysiska, förkunnas denna dimension att vara omöjlig att förnimma. Detta för att undgå kravet att behöva kontemplera över varandets aspekter. Att kvantifiera tillvaron och varandet är någonting typiskt för modern vetenskap. Detta fenomen har lett till den rådande föreställningen där vetenskap inte kan existera utanför en kontext där ting kan mätas och där det inte kan existera några vetenskapliga lagar om dessa inte kan uttryckas i kvantitativa relationer. I allmänhet kan moderna människor inte föreställa sig kunskap och vetenskap utanför den ram där ting kan mätas, vägas och räknas ergo, materia. [1]

Industrin utgör inte längre en tillämpning av vetenskap eller en tillämpning som vetenskap bör vara autonom av utan har kommit till att bli orsaken och själva motivationen för vetenskap till den grad att relationen mellan de två fenomenen har blivit omvänd. Den moderna människan har i vetenskapens namn endast strävat efter utvecklingen av maskiner och industri, med syftet att härska över materia för att tjäna sina egna syften. I denna strävan har människan förvandlats till både industrins och maskineras slav. Här skiljer Guénon på den moderna arbetaren och hantverkaren från förr, då den moderna arbetaren har reducerats till en förlängning av maskinen som den är anställd att sköta. I ett renodlat mekaniskt förhållande repeterar dessa arbetare specifika rörelser på samma sätt, om och om igen för att undvika att förlora värdefull tid. Syftet är följaktligen att producera så mycket som möjligt, kvantitet kommer före kvalitet. Guénon sammanfattar detta resonemang med att den moderna civilisationen i ljuset av ovanstående sannerligen kan kallas en kvantitativ civilisation, vilket i detta avseende är synonymt med en materialistisk civilisation. [2]

When an exclusively material science claims to be the only science possible, and when men are accustomed to accept, as an unquestionable truth, that there can be no valid knowledge outside this science, and when all the education they receive tends to instill into them the superstition of this science or ”scientism” as it should really be called how could these men not in fact be materialists, or in other words, how could they fail to have all their preoccupations turned in the direction of matter? [3]

Guénon ifrågasätter även om den så kallade välfärden verkligen är bra för oss människor. Han skriver att desto mer en människa har, desto större är sannolikheten att denna kommer sakna någonting och således bli olycklig. Det moderna samhället skapar fler och fler artificiella behov samtidigt som det fullt ut inte kan tillfredsställa samtliga av dessa och det är väldigt svårt att hindra denna utveckling när den väl har påbörjats. Sålunda kämpar den moderna människan dagligen med att eftersträva materiell tillfredsställelse, vilket är den enda sortens tillfredsställelse den känner till. De arbetar för att tjäna pengar med motivationen att kunna tillförskaffa sig materiell tillfredsställelse, desto mer man äger desto mer vill man ha. I och med att tiden går upptäcker människan ständigt nya behov att uppfylla och passionen – extasen – utgör till slut det slutgiltiga målet för varandet. [4]

II – Bortom ekonomism och den falska antitesen mellan marxism och kapitalism

Anyone who wants still further evidence of this truth can find it in the tremendous importance that economic factors take on nowadays, both in the lives of peoples and of individuals: industry, commerce, finance these seem to be the only things that count; and this is in agreement with the fact already mentioned that the only social distinction that has survived is the one based on material wealth. Politics seem to be altogether controlled by finance, and trade competition seems to be the dominant influence in determining the relations between peoples; it may be that this is only so in appearance, and that these factors are really not so much causes as means of action, but the choice of such means is a clear sign of the character of the period to which they are suited. Moreover, our contemporaries are convinced that it is almost exclusively economic conditions that dictate historical events, and they even imagine that it has always been so; a theory has even been invented according to which everything is to be explained by economic factors alone, and has been named, significantly, ’historical materialism’. [5]

Julius Evola nämner Werner Sombarts teori om att vi idag lever i ekonomins tidsålder, vilket Sombart använder för att beskriva en viss typ av civilisation. Denna civilisation mäter all sin framgång och utveckling i termer av ekonomi, i den mening att detta intresse prioriteras framför alla andra. Evola menar att man till och med kan tala om en demonisk natur hos ekonomin, då denna faktor är den mest avgörande, inflytesrika och verkliga både på individuell och kollektiv nivå. Ännu ett utmärkande drag för detta förfall är tendensen att kanalisera alla intressen och värderingar på det ekonomiska och produktionsmässiga planet. Detta ses idag inte enkom som fullständigt normalt förr sågs det som en villfarelse utan även som en nödvändighet, någonting som måste accepteras, förhärligas och utvecklas vidare. [6]

Evola menar även att den som idag kallar sig höger och planerar att göra motstånd mot vänstern måste förstå att marxism och modern kapitalism är lika subversiva och onormala system. De till synes diametrala världsbilderna är baserade på en identisk materialistisk syn på varandet och båda av de två systemens ideal är kvalitativt identiska. Detta faktum manifesterar sig i båda systemens upphöjande av vetenskap, produktion/produktivitet, teknologi och konsumtion som livets och samhällets centrum. Så länge man tänker i termer som socioekonomiska klasser, produktion, löner och profit samt mäter mänskligt framsteg i ett särskilt system av distribution av varor och rikedomar därtill mäter framgång i grad av ekonomiskt välstånd kan man inte hävda att man funnit det essentiella problemet. En ny höger måste först motsäga sig det marxistiska postulatet att ekonomin är människans öde och istället främja idén om att ekonomin och ekonomiska intressen som emanerar från tillfredsställandet av materiella behov alltid fyller en underordnad funktion i ett normalt samhälle. Den måste även upprätthålla ett system av heroiska, andliga och politiska värden som tillåts regera över den ekonomiska sfären och som inte enkom delar in folk i proletärer och kapitalister. Mot det moderna samhället måste denna rörelse främja en äkta hierarki utformad efter olika människotyper centrerad kring ett högre än mänskligt centrum av makt, vilket Evola benämner imperium. [7]

Att den moderna människan ser ekonomin och sociala problem – i relation till ekonomi – som sitt öde är ett tecken på vår civilisations patologi. I strävandet efter att postulera en princip som kan övervinna denna patologi så måste vi radikalt ändra vår inställning och kompromisslöst förneka de axiom där ekonomin ses som varandets yttersta mål. Vad som måste ifrågasättas är inte värdet av olika ekonomiska system, utan värdet av ekonomin i sig. Oavsett om konflikten mellan marxism och kapitalism har dominerat det moderna samhället, måste den ses som en pseudo-antites. Både planekonomiska och fria marknader baseras på myten om produktionen och underställs ekonomins hegemoni, vilket leder till att materiella förhållanden utgör meningen för människans existens. En annan faktor som enar dessa båda system är tendensen att nedvärdera civilisationer som inte når upp till det moderna samhällets grundvalar. Grundvalarna utgörs av att ha arbete och produktion som civilisationens raison d’être, exploatera samtliga naturresurser, reducera allt mänskligt till produktionsrelaterade faktorer samt hänförelsen av industriell och teknisk standard. De civilisationer som ännu inte anammat dessa moderna och västerländska fundament ses av både marxismen och kapitalismen som underutvecklade och efterblivna, Evola menar istället att de avnjuter en viss frihet och livsrum från förfallet. Slutligen, den autentiska antitesen existerar inte mellan marxism och kapitalism utan mellan ett system oavsett form – där ekonomin utgör samhällets mål och ett system där ekonomin är underordnad icke-ekonomiska principer och faktorer. [8]

 1. Guénon, R. 2001: The Crisis of the Modern World. s. 81-85
 2. Guénon, R. 2001: The Crisis of the Modern World. s. 87
 3. Guénon, R. 2001: The Crisis of the Modern World. s. 83
 4. Guénon, R. 2001: The Crisis of the Modern World. s. 93
 5. Guénon, R. 2001: The Crisis of the Modern World. s. 87-88
 6. Evola, J. 2002: Men Among the Ruins: Post-War Reflections of a Radical Traditionalist. s. 165
 7. Evola, J. 2002: Men Among the Ruins: Post-War Reflections of a Radical Traditionalist. s. 166
 8. Evola, J. 2002: Men Among the Ruins: Post-War Reflections of a Radical Traditionalist. s. 167-168

 • WotanKlan

  T.o.m. ryssar strider med Azovbataljonen. Satan i min själ vila hjältar de är! Det är annat än pojkrumstraditionalism. https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MMyFdVyOa7s

  • Maximus

   Jag håller helhjärtat med. Sanna hjältar och äkta Européer med idealism och princip som drivkraft. Dessa modiga morska män inspirerar. 2000-talets spartaner emot dagens imperialistiska perser. Nationalister mot kommunister. Molon Lave!

   • Mogura

    Balaklava-entusiasterna på bilden är väl knappast några nationalistiska hjältar, snarare typiska nationalsocialister. De drar sig inte för att ge sig på obeväpnade civila om de har fel ras eller religion. Inte för att den proryska sidan är mycket bättre.

    Man kan ju också välja att inte ställa sig bakom någondera parten- varför ska vi det förresten? Det är väl viktigare än någonsin att se till våra egna intressen och inte springa ärenden åt imperialisterna vare sig det är ryssar eller amerikaner (eller ukrainska nassar).

    • Odium

     Varför skulle ”typiska nationalsocialister” strida för öppet judiska bataljoner som ägnar sig åt folkmord på vita? Sveriges största NS-grupp Svenska motståndsrörelsen tar ju t ex avstånd från dessa och är pro-ryska liksom nationell.nu som nyligen skrev en bra artikel om det hela där de uttrycker sig på följande vis: ”Nationell.nu tar fullständigt avstånd från de så kallade nationalister som åkt till Ukraina för att stödja den västvänliga ”revolutionen”, som i praktiken är en judisk sådan. Ukrainas nye president Petro Poroshenko är en judisk oligark. Premiärministern Arsenij Jatsenjuk är jude. Revolutionen finansierades av judar som George Soros. Ihor Kolomoyskyi, guvernör i Dnipropetrovsk efter revolutionen, är en judisk oligark. De ”nationalistiska” stormtrupperna, som Azov där flera svenskar ingår, finansieras av judar.” http://nationell.nu/2015/01/29/detta-ar-lognerna-om-ryssland-och-ukraina/

     Den enda svenska nationella grupp som fortfarande stödjer de ukrainska ”nationalisterna” verkar vara Nordisk ungdom.

     • Mogura

      Varför de strider för ”judiska bataljoner”, ja det kan man ju fråga sig- för att de är dumma i huvudet? Därför att de gått vilse i den ideologiska snårskogen? Eller kanske bara för att de är våldsromantiker och stridspittar som vill passa på att få lite blod på händerna medan tillfälle ges, jag bryr mig faktiskt inte så mycket om vilket. Problemet med de flesta ”nationella grupper” i Sverige är att det rycker för mycket i deras högerarmar. Så om några idioter av den sorten åker österut och möter sitt öde kanske jag inte gråter så jättemycket.

  • George Soros

   Ok.

  • EvigtRegn

   Tyvärr missriktat i min mening. Man kan mycket väl motsätta sig Putins styre men att då liera sig med de mycket farligare krafterna som dominerar i Washington & till stor del i Bryssel, det kan inte sluta väl.

   Det är ju bara att se på vilka typer de satt som styrande i post-maidan Ukraina. Typer av samma skrot & korn som George Soros med hans Open Society som spenderar dollarmiljard på dollarmiljard för att sprida kulturmarxism i f d östblocket (inklusive centralasien). Mannen som sänkte svenska kronan & det brittiska pundet för egen vinning.

   Jag ser det bara som tragiskt. Tyck vad man vill om Putin, men han är bra mycket bättre än de flesta av alternativen. Vet ni någon statschef som är bättre för våra mål? Putin är långt från ideal men man får ju vara realistisk.

   Verkar exempelvis post-maidan Ukrainias Poroshenko som en pelare av traditionalism & radikalkonservatism? Och vad är hans mål för Ukraina när kriget är slut? Min magkänsla säger mig att det inte lär bli saker att se fram emot…

  • Peter Grafström

   Azov är som Isis, ett verktyg som kan riktas åt olika håll och som kan bli förevändning för Usa att ingripa och ‘rädda’ Europa.

  • warforbankers

   Vilka ‘hjältar’ som strider för en sionistisk oligarki, som offrar Ukrainare som boskap på slagfältet…Upp till 50,000 döda i inb.kriget, enligt tysk underrätelsetjänst, medan oligarken Poroshenko fortfarande talar om 6000 döda.

   Ukrainian General: ”Ukraine is under Zionist occupationhttps://www.youtube.com/watch?v=uu8JolUBNfg

 • P
 • Harald Hårfager

  Nordfront har skrivit om en norsk nationell hedning som slåss för de pro-ryska ”separatisterna”: https://www.nordfront.se/norrman-strider-i-donbass-slog-ut-bataljon-aidar.smr

  Någon som vet om det finns några svenskar som anslutit sig till den goda sidan än?

  • Harald Hårfager

   Ser ut att vara en karl av gott virke. 🙂

 • Lot

  HBTQ-rörelsen står på Novorossiyas sida. Bögar, flator, transsexuella, antifascister och kommunister. Verkligen svårt att se hur det här är ”vår” kamp när det är ett tragiskt krig mellan två broderfolk. I det stora perspektivet så ser Motpolare det ett krig mellan ett traditionell Ryssland mot ett förljuget EU. Krig blir som en fotbollsmatch och man måste välja lag. Antingen för eller emot.

  Många av oss har, och har haft, stor nytta men även stort hopp av Motpol. Intelligenta skribenter som kunde skriva om nya perspektiv. Konformismen har dock tagit överhanden över Motpol. Nu kan man inte längre tala om den gigantiska elefanten i rummet som är varför ett så fåtal Utvalda kan ha så mycket makt. Snobberiet bland traditionalister får gärna fortsätta. Man har läst några kurser på universitetet och tänker rangordna sig själv i en prästhierarki i framtiden. Inte för att man gjort någon som rent teoretiskt kunnat medföra aristokratiska privilegier, men man känner sig speciell. Tills dess klär man sig gärna sig i kostym, super och talar om litteratur men man höjer inte rösten om npgot nonkonformt för det här kan ju möjligen skada ens rykte och karriärmöjligheter. Man smusslar och säger nej, offentligeheten är inte något för mig men jag hoppas att andra gör något så att jag kan avnjuta min tid i prästerskapet efter revolutionen. Se er omkring på nästa identitärmöte för de är överallt.

  http://ukrainiancrusade.blogspot.se/2015/02/european-lgbt-community-supported.html

  • Odium

   ”HBTQ-rörelsen står på Novorossiyas sida. Bögar, flator, transsexuella, antifascister och kommunister.” Oh really? Känner du till FEMEN? Samma sorts finansiärer som Azov och dylikt och extremt antiryska.

  • Odium

   ”Nu kan man inte längre tala om den gigantiska elefanten i rummet som är varför ett så fåtal Utvalda kan ha så mycket makt.” Jaså? Det är ju flera kommentarer här som har nämnt hur stor makt ”de utvalda” har i Ukraina nu och hur de finansierar flera av de ”nationalistiska” frivilligbataljonerna så jag förstår inte vad du menar.

  • EvigtRegn

   Komiskt om HBTQ-rörelsen skulle stå på Novorossiyas sida med tanke på hur mycket de har demoniserat Ryssland för den ryska lagen ”mot homosexuell propaganda till minderåriga”.

  • MICKEYM0USE

   Motpol gör nog klokt i att göra omfattningsmanöver kring Den Stora Frågan.
   Motpol är inte Oskorei.
   Motpol är en öppen institution för kritiskt OCH nationellt identitärt tänkande.
   Det enda i Sverige vad jag vet.
   Heder.

 • MICKEYM0USE

  Bra artikel.
  Viktigare nu än någonsin att peka på de krigshetsande elementen i USA och det USA-dominerade Väst samt de försåtliga ”puppetmasters” som styr i Ukraina.
  Sunt att Tyskland och Frankrike drar sig för konfrontation med Ryssland.

  Men vem ska lära USA och de få utvalda en läxa?

 • Harald Hårfager

  Det är märkligt hur saker kan ändras. Idag representeras ”bolsjevismen” av USA/EU medan Ryssland är en konservativ motpol. Jag håller med Front National, Gyllene Gryning, Jobbik m.fl. om att europeiska nationalister bör ha en strategisk allians med Ryssland och kanske även Kina. Så kan vi göra oss av med det amerikanska oket och befria våra länder från massinvandring och kulturmarxism istället för att låta ännu ett land – Ukraina – bli utsatt för detta, såsom de ukrainska ”nationalisterna” vill.

 • Odium

  Varg Vikernes: ”For some reason I have always felt a connection to Russia myself, but I cannot tell if there is some special connection between Norway and Russia, other than the fact that we are good neighbours – and have actually always been. When I was a teen I felt a connection to Russia because the ignorant, religiously fanatic, mongrel, nuclear bomb-dropping, murderous, cheating, lying, treacherous, war-mongering, ugly, fat, tasteless, Jew-worshipping, stupid and useless USA (JewSA) spread so much anti-Russian (and anti-Soviet) propaganda. How can you not like Russia when the USA don’t? Right? Also, I grew up listening to Tchaikovsky, a magnificent composer indeed. (Oh, and on a more base level; how can anyone not like Russian women, or the AK-74, or BMP-1, or BTR-80, or Mi-17, or Beryozka camo? Et cetera.)”

  ”We do get the impression from the (Jew-owned) media in Norway that Russia is a growing military threat, ”of course”, but this only makes at least me think better of Russia and the Russian leaders. What we really need protection from is our own leaders, the war-mongering NATO, ”our” media, and of course our own stupidity and naivity. NATO is our biggest threat right now (and I say that knowing Norway is a member of NATO…).”

  http://metalkings.com/reviews/Burzum-Varg-Vikernes/Burzum-Varg-Vikernes-eng-2011.htm

  • Maximus

   Han borde känna en speciell relation till Tyskland och dess rätt till upprättelse och ersättning istället för Sovjet. Är det någon nation som demoniserats så är det just Tyskland. Sovjet blev aldrig demoniserat på det sättet under 80-talet i Norden eller Västeuropa. Det var knappast tabu eller risk för livslång stigmatisering eller övergrepp från staten bara för att man sympatiserade med Sovjet -snarare tvärtom. Majoriteten av regimerna var socialdemokratiska och kvasi-marxistiska. Man hade svängdörrar till marxistiska ”flyktingar” och stödde helhjärtat Vietnam. Alla dessa är idag stora makthavare i Norden inom politik och media. Att känna en spontan förankring till en stalinistisk massmördarimperium visar mer på vansinne än på visdom. Här har Varg något gemensamt med 68-rörelsen och alla förintelseförnekande nackskottsromantiker.

   Varg är nästan kultförklarad i de slaviska länderna bland unga metalfans så det är icke konstigt varför han vill vara på god fot med slaver. Länderna i Västeuropa är han icke lika stor. Ibland uttrycker hans sig genialt, ibland helt narcissistiskt stört och morbid. Hur han skryter om att han mobbade en liten utomlandsadopterad flicka i skolan, hur han misshandlade norska kristna tonåringar (som knappast är de som slår tillbaka) samt brände ner oersättligt nordiskt kulturarv samt såg ner på dem som icke var lika bra i skolan som han. Folkgemenskap, ridderlighet och nationell solidaritet verkar icke vara hans starka sida. Han kultstatus gör att han gärna vill agera ofelbar sektledare. Han verkar mer ha smått sociopatiska drag men jag respekterar dock hans ärlighet och idoga kamp emot kulturmarxismen.

   Och sedan, att lille Varg redan förstod sig på påstådda dimridåer och NWO redan i lågstadiet verkar mer som en efterkonstruktion om hans tidiga uppvaknade. Läser man eget skrivna biografier eller intervjuer med sektledare som Jim Jones, Charles Manson och andra narcissistiskt största idioter så är det samma visa. Att de redan som barn förstod sådant ingen annan gjorde.

   ”Krig är ett härligt hantverk när man får slåss mot ryssen”.
   Gösta Hallberg- Cuula

   • Karlberg

    Helt enig med dig Maximus. Likt många andra har jag inget emot ryssar precis som att jag inte har något emot europeiska amerikaner. Dock så är det rysk och amerikansk politik jag sätter mig emot. USA kom in i andra världskriget och mördade tyskar trots en stark America First-organisation. Det var dock en folkgrupp som väldigt gärna ville skicka in ytterligare europeiskt arbetarklassblod i det som kan betecknas som ett inbördeskrig. England hade sin judiska krigsminister Leslie Hore-Belisha och därmed var ett krig som många motsatte sig igång. Ryssland har även sina judar som utnyttjat det slaviska folket på många sätt. Holodomor i Ukraina är ett exempel på hur judarna satt igång ett folkmord.

    När jag talar med ryska nationalister så tycker de att invasionen av Ukraina är pinsam.

 • Sparta

  Ny video med vår käre Mozgovoi från fronten: https://www.youtube.com/watch?v=jE5ELXyVb8I

 • Mogura

  Med respekt för andra motpolsskribenter så är det här nog det bästa- skarpaste, nyktraste- som hittills har skrivits om den senaste konflikten inom SD.

 • raberget

  Etnonationalism är väl inget konstigare, egentligen, än att man känner trygghet och tillit till sina närmaste? Att Vi sedan lever i ett land och en tid då man gjort detta till en styggelse, är lika sorgligt som det är obegripligt. Kärleken till det egna behöver inte innefatta hatet mot något annat. SD:s sympatisörer kan grovt delas in i två kategorier; majoriteten som inte är ideologiskt sinnade, utan endast är fokuserade på sakfrågor, minoriteten som vilar på någon form av ideologisk grund och helhetstänkande. Naturligtvis är detta en svår balansgång för SD:s ledning. Det som nu inträffat i Stockholm är naturligvis till glädje för den senare gruppen. Det som är Hahnes styrka är att han lyckats samla så många, till synes, kompetenta kandidater på sin lista.

 • RNE

  Ja, återtåg har alltid betytt reträtt.

 • Tänk efter först

  Där stod det ju i tredje stycket. Befriande. Det är en glädje att den förståelse som inte får växa inom våra lärosäten ändå verkar spira genom den kletiga asfalt som kväver mycket fritt tänkande. Tänk hur mycket mer som kunde blottläggas med en stor organisation och en kritisk massa av antal människor som studerar och diskuterar. De som hatar oss får allt detta och vi får bekosta deras så kallade forskning. Samtidigt ser jag hur skribenten lånar deras vokabulär och tappar av från de investeringar de gjort, de vassa armbågarna i de två avslutande meningarna går inte obemärkta förbi. Charlotta Johansson är så skarpsynt att det inte kan handla om mindre än genialitet, vi står här i närvaron av ett geni. Jag kan inte se annat.

 • solguden

  Sluta aldrig skriv Charlotta, du är helt enastående!

 • Charlotta

  Tack för uppmuntrande kommentarer :)!