En kritisk uppgörelse med Fascismens doktrin

Debatt, Fascism, Historia, Politik

 • 6
  Delningar

Dess förborgade grundvalar har närmast givit den en aura av mystik. Sprungen ur Fasci di combattimento – en antimarxistisk kampgrupp bestående av nationalister och krigsveteraner – och influerad av Georges Sorels idéer, tar fascismen 1922 kontroll över den italienska statsapparaten och blir en viktig del av den moderna västerländska historien. Bakom makten sker ett gediget arbete att motivera den absoluta staten, med den starkt Hegel-influerade filosofen Giovanni Gentile i förarsätet. 1932 författar han tillsammans med Mussolini Fascismens doktrin, vilken än idag syftar till en intressant läsning för den som vill förstå det teoretiska underlaget och ställa den kortlivade ideologin i relation till dess historiska utveckling. Men framförallt möjliggör skriften en för oss nödvändig kritik mot en totalitarism som är oförenlig med frihet så väl som tradition.

Outside history man is a nonentity”*

Fascismen inspireras av den strikta hierarkiska organisation hos de arkaiska nomadiska folkstammarna, vilka under forntiden ingår minisamhällen för att överleva på begränsade resurser och försvara sig mot hotet från andra stammar. Samtidigt blickar man drömmande mot antikens högkulturella imperium som huvudsakligen bestod av löst sammansatta provinser. Man betonar människans potentiella höga etik, men använder lagens dogmatiska natur för att kräva lydnad. I ett underligt försök ämnar fascismen kombinera antikens personliga hjälteideal med modern opersonlig fordism. Fascismen är paradoxernas ideologi, och enbart genom upphöjandet av en andens högsta princip övertygar den oss om det möjliga i att kombinera de antiteser som delar världen, filosofin och samhället.

The Fascist State expresses the will to exercise power and to command. Here the Roman tradition is embodied in a conception of strength. Imperial power, as understood by the Fascist doctrine, is not only territorial, or military, or commercial; it is also spiritual and ethical. An imperial nation, that is to say a nation a which directly or indirectly is a leader of others, can exist without the need of conquering a single square mile of territory. Fascism sees in the imperialistic spirit — i.e. in the tendency of nations to expand – a manifestation of their vitality.”

Genom framsteget, in i framtiden, in i ockupation av det okända, försöker fascismen övertyga oss att finna och följa samma själens kallelse som en gång i tiden vägledde Alexander den store mot Indien, eller Djingis Khan över Asien – en imperialistisk strävan naturlig i både ledaren, hären och staten. Via futurismen utökar man denna princip förbi landvinningen, faustiskt riktad mot teknologins omdanande av livet och kulturen. Fascismen hyllar riddaren och krigshjälten, men utan att erkänna hans suveräna person och chevalereska ideal, än mindre hans syn på striden som en intim uppgörelse mellan modiga män. Liksom i horden blir den fascistiska krigaren något abstrakt och avpersonifierat. Soldaten är alla och ingen, och bombplanen och stridsgasen fyller en lika heroisk funktion som svärdsklingan. Kopplingen till historiska generationer och traditioner är av nostalgisk art, men aldrig faktisk. Fascismens idealism kan på intet sätt misstas för den idealism som skildras i antiken berättelser, eller för all del vår fornnordiska sagors, där kamp, dialog och öde är personliga angelägenheter. Istället blir våldet en reell uppgörelser mellan stater, och blott något relativt för den enskilde mannen.

Liksom hos den samtida marxismen finner fascismen sin ideologiska struktur i krisen och den eviga revolutionen, och kan därmed bara legitimera sin existensen som minst ett av två krigstillstånd; den mot det yttre hotet, i form av den fientliga statsmakten på andra sidan gränsen – eller den mot det inre hotet, medborgarens depravering och konkurrerande maktanspråk inom landet. Den absoluta staten får aldrig finna sig i freden, ty ett sådant tillstånd skulle blotta totalitarismens arbiträra levnad och individen skulle vända sig mot regimens kategoriska imperativ.

I det centralt styrda Romarriket kan makten legitimera sin flerhundraåriga existens sig genom ett yttre hot från barbarstammar, vilka man då och då utkämpar slag mot. Däri forntidens primitivism gör detta möjligt, vägrar fascismen erkänna sitt vara-i-världen utifrån tiden den befinner sig i. I det moderna 1900-talet finns inget sådant som kriget under den enskilda legionens öde. Här är kriget av nödvändighet ett absolut tillstånd under en effektiv dödsmaskin. Må vara att Mussolini lyckas leka leken tillfälligt och iklä sig Caesars mantel under den snabba annektionen av Etiopien 1936 och invasionen av Albanien 1939.

Ironiskt nog blir det forna Germanias centra, Tyskland, en med nationalsocialismen revolutionerad statsmakt, som till skillnad från Italien inte intresserar sig för nostalgin utan är till fullo investerad i samtidens moderna idéer om människans evolutionen under vetenskap och rasbiologismen, som förseglar det fascistiska Italiens ofrånkomliga öde genom axelmakternas allians. Fram till mötet med Hitler uppfattar inte Mussolini och hans regim rasen som en realitet.

Not a race, nor a geographically defined region, but a people, historically perpetuating itself; a multitude unified by an idea and imbued with the will to live, the will to power, self-consciousness, personality.”

Inte ens nationen, eller folket, tycks ha en naturlig existens jämte staten:

In so far as it is embodied in a State, this higher personality becomes a nation. It is not the nation which generates the State; that is an antiquated naturalistic concept which afforded a basis for XIXth century publicity in favor of national governments. Rather is it the State which creates the nation, conferring volition and therefore real life on a people made aware of their moral unity.”

Hitler kommer snart också att övertyga Mussolini om att släppa nostalgiska sentenser för det moderna kriget; som total mobilisering av teknik och människokraft, riktat mot världens fulla underkastelse. För nationalsocialismen är fascismen inte en andlig återkoppling till tidigare generationer, utan en praktisk struktur för militär framfart, och med cementeringen av industriell utrotning i form av rationellt utformad dödsfabriker, blir övergången från traditionalism till modernism fullständig. Därvidlag ersätts också tanken kring en statlig moralism av den brutala pragmatismen; en liknande transferering som sker under 1930-talets Sovjet, där all form av ideologiskt framstegstanke ersätts av statens överlevnadsmekanism – tyranniet. Detta är på intet sätt en oväntad metamorfos utifrån den gemensamma synen på människan som instrumentell. Statens och individens intressen kan sammanfläta, men där en konflikt uppstår är individens vilja alltid sekundär under statens rätt att försvara sin strävan och existens.

Anti-individualistic, the Fascist conception of life stresses the importance of the State and accepts the individual only in so far as his interests coincide with those of the State, which stands for the conscience and the universal, will of man as a historic entity.”

The keystone of the Fascist doctrine is its conception of the State, of its essence, its functions, and its aims. For Fascism the State is absolute, individuals and groups relative. Individuals and groups are admissible in so far as they come within the State.”

När det nationalsocialistiska Tyskland och det kommunistiska Sovjet 1939 ingår Molotov-Ribbentrop-pakten har de kollektivistiska massideologierna, fascism och marxism, rört sig så långt åt samma håll i striden mot individuell autonomi att de i stort sett är oskiljbara i väsen och metodik. Den påstådda etiska principen för staten visar sig i själva verket vara ett etiskt undantagstillstånd. Fiender kan vara reella eller påhittade, yttre eller inre, men utfallet är alltid ohämmad brutalism och kompromisslöshet, och i slutändan, när all politisk legitimitet sinat, återstår bara det totala kriget som medel. Fascismen som ideologi dör med utbrottet av världskriget 1939. Kommunismen dör i praktiken redan några år tidigare med den stora utrensningen. Arbetarklass eller folk; tyranniet blottlägger alltid i slutändan kollektivismens opersonlighet. När Operation Barbarossa inleds 1941 har ideologiernas fernissa fallit, medan staterna kvarstår, avklädda till industrier, med basar och arbetare i form av generaler och meningar.

In the Fascist conception of history, man is man only by virtue of the spiritual process to which he contributes as a member of the family, the social group, the nation, and in function of history to which all nations bring their contribution. Hence the great value of tradition in records, in language, in customs, in the rules of social life.”

Det är inte svårt att förstå att en tankeströmning som syftar till att återvitalisera Europas stormakter efter första världskriget omstörtning lockar stora massor i det chockerade västerlandet. Det är inte heller svårt att begripa längtan tillbaka till det stora ledarskapet i kejsaren eller den absoluta monarken, när den nyblivna demokratin tillsynes inte åstadkommer mer än att splittra redan svårt härjade länder. Till och med idag, under pågående politiska kriser i Europa, ser en del människor tilltro i diktatorns välsignelse, däri en man utser sig mer till fenomen än människa för att personifiera massans homogena vilja.

Kulten talar till oss på samma sätt som guldkalven talar till Moses följare i Gamla testamentet. Den som tror att fria människors språk, kultur, tradition och vanor kan kristalliseras i ikonen, gör inget annat än tillber lögnen – modernismens lögn om alltings kvantifierbarhet. Homeros ”Iliaden” förmedlar sitt hjälteepos via den fria krigarens autonomi. Tanken att Odysseus, Ajax och Phoenix skulle dräpa Akilles i Skyros, över dennes ovilja att äntra kriget för akajerna mot Troja vore för varje fri atenare ett oförlåtligt mord inte bara av en man, utan av den fria människans livsförutsättningar. Lika främmande ter sig fornaldarsagorna ödesskildringar, om personligheter som Ragnar Lodbrok och Rolf Krake, om de skulle tvingas in i ramen av stora stater och små människor.

En traditionalist måste även i de svåraste tider finna tilltro till varje mans inre sökande efter sitt jag, sin identitet och sin naturliga gemenskap med samhället i fria individers delade språk, levnadsvillkor, historia, rörelseutrymme och kulturella mylla. För detta ändamål krävs vägledning, plattformar och ett kategoriskt ställningstagande mot lögnen. Det är en lång och mödosam vandring, men den enda möjliga, ty i despoten finner traditionen inte annat än sin egna långsamma död, för att slutligen ersättas av det rena våldet, i sinne liksom praktik.

*= Samtliga citat, liksom inspiration till artikeln, är hämtade från den engelska översättningen av “Fascismens doktrin”, vilket går att finna här


 • 6
  Delningar
 • Johan P.

  Intressant redogörelse. Som fascistiskt lagd känner jag mig nödgad att peka på de många underligheter jag anser mig kunna lokalisera.

  ”Man betonar människans potentiella höga etik, men använder lagens dogmatiska natur för att kräva lydnad. I ett underligt försök ämnar fascismen kombinera antikens personliga hjälteideal med modern opersonlig fordism.”

  Jag ser inte vad som skulle vara opersonligt med fascismen såsom den tedde sig i praktiken. Den byggde ytterst på symbios, på samförstånd och harmoniserande av intressen. Den unika personen förnekades inte, men ej heller betraktades han utifrån dogmatiskt liberala referenspunkter som en atomiserad, avgränsad enhet. Individen fick värde genom att ingå i och göra sig ett liv utifrån det ramverk som utgjordes av nationen och alla dess lägre instanser. För att citera texten du går igenom: ”Far from crushing the individual, the Fascist State multiplies his energies, just as in a regiment a soldier is not diminished but multiplied by the number of his fellow soldiers. The Fascist State organizes the nation, but it leaves the individual adequate elbow room. It has curtailed useless or harmful liberties while preserving those which are essential.”

  ”Via futurismen utökar man denna princip förbi landvinningen, faustiskt riktad mot teknologins omdanande av livet och kulturen.”

  Jag skulle inte lägga någon större emfas på de ”futuristiska” inslagen i den italienska fascismen. Marinetti, futurismens fader och den mest tongivande företrädaren av futurismen bland fascismens tänkare, hade reellt idémässigt inflytande endast i början. Med tiden blev han och hans idéer alltmer irrelevanta. Vid tiden för publicerandet för Fascismens Doktrin förde han mest en tynande kamp i ideologins utkanter.

  ”Fascismen hyllar riddaren och krigshjälten, men utan att erkänna hans suveräna person och chevalereska ideal, än mindre hans syn på striden som en intim uppgörelse mellan modiga män. Liksom i horden blir den fascistiska krigaren något abstrakt och avpersonifierat. Soldaten är alla och ingen, och bombplanen och stridsgasen fyller en lika heroisk funktion som svärdsklingan”

  Tycker mest att det här är trams om jag ska vara ärlig. På vilket sätt erkändes inte den enskilde krigarens suveräna person? Alla dekorationer, alla hjärnkors och belöningar som utdelades, var det inte tillräckligt erkänande av den enskildes insats menar du? För övrigt är det bara märkligt att kräva av krigande länder att emfasen ytterst ska ligga på enskilda hjältedåd. Vilken soldat sitter på fältet och drömmer om ridderliga strapatser och personlig vinning? En soldat slåss för sitt land, sitt folk, sin civilisation, och, inte minst, sina kamrater på krigsfältet. Det är inget unikt för fascismen. Så här ligger det till i alla krig i alla tider.

  ”Liksom hos den samtida marxismen finner fascismen sin ideologiska struktur i krisen och den eviga revolutionen, och kan därmed bara legitimera sin existensen som minst ett av två krigstillstånd; den mot det yttre hotet, i form av den fientliga statsmakten på andra sidan gränsen – eller den mot det inre hotet, medborgarens depravering och konkurrerande maktanspråk inom landet.”

  Jag får åberopa Spengler här, som beskrev synen på historien och livet som en kamp mellan olika instanser som det utmärkande för västerländsk idéhistoria. För västerlänningen är livet en kamp, en kamp mellan gott och ont, varesig skiljelinjen går mellan stater, folk, stammar eller individer. Inre och yttre hot är varken nytt eller unikt i fascistiskt tänk. Jag vill rentav mena att de går tillbaka till det klassiska talet om mikro- och makrokosmos.

  ”Fram till mötet med Hitler uppfattar inte Mussolini och hans regim rasen som en realitet.”

  Stämmer inte alls. Åtskilliga texter och citat visar hur Mussolini värdesatte rasen, hur han bekymrade sig för de vitas sjunkande andel av världsbefolkningen, och allt detta innan mötet med Hitler. Det ökända citatet om att ras ”är en känsla” yttrades i vemod när Mussolini retat upp sig på nationalsocialisternas kategoriserande av medelhavsfolken som lägre stående. Det var ett känslomässigt laddat undantag. Inte något representativt för Il Duce i övrigt.

  ”Därvidlag ersätts också tanken kring en statlig moralism av den brutala pragmatismen; en liknande transferering som sker under 1930-talets Sovjet, där all form av ideologiskt framstegstanke ersätts av statens överlevnadsmekanism – tyranniet. Detta är på intet sätt en oväntad metamorfos utifrån den gemensamma synen på människan som instrumentell.”

  Nej, människan är inte instrumentell i fascismen. Men inte heller är han sitt eget självändamål. Fascismen går bortom och ogiltigförklarar den banala dikotomin individ-kollektiv. Den är ett påhitt, ett hjärnspöke. Individen och kollektivet påverkar varandra i evig symbios, de finns till för varandra och tillgodoser varandras respektive behov via naturlig ömsesidighet. Snarare än instrumentell sågs den enskilde som en oersättlig beståndsdel i den organiska kroppen som var folket. Folket kunde bli storslaget först när alla dess beståndsdelar var av storslagen karaktär.

  ”När det nationalsocialistiska Tyskland och det kommunistiska Sovjet 1939 ingår Molotov-Ribbentrop-pakten har de kollektivistiska massideologierna, fascism och marxism, rört sig så långt åt samma håll i striden mot individuell autonomi att de i stort sett är oskiljbara i väsen och metodik.”

  Fullständigt befängd analys. Bara några månader innan Molotov-Ribbentrop pakten skrevs under hade Tyskland försökt övertala Polen till att ingå en anti-kommunistisk pakt. Alliansen mellan Tyskland och Sovjet var strikt pragmatisk, född enkom ur brist på bättre möjligheter. Att blanda ihop geopolitisk strategi med ideologiska bevekelsegrunder på det här viset är direkt oärligt.

  ”En traditionalist måste även i de svåraste tider finna tilltro till varje mans inre sökande efter sitt jag, sin identitet och sin naturliga gemenskap med samhället i fria individers delade språk, levnadsvillkor, historia, rörelseutrymme och kulturella mylla.”

  Visste du kanske att ärketraditionalisten Evola hyllade Waffen SS som en modern efterträdare till korstågens riddare? Eller att han entusiastiskt beundrade det rumänska Järngardet? I största allmänhet känns den här redogörelsen mest som ett långt ältande av petitesser. Fascismen avfärdas och förbannas över känsliga ordval, över genomsimplistiskt gestaltande av krigspräglade omständigheter, och över dess ovilja att foga sig med verklighetsfrånvända sagoideal.

  Som Codreanu påpekade så har ett land den mängd dekadens som det förtjänar, eftersom förfallets tjänare står segrande när folkets karaktär brister. Fascism handlar i stora drag om sjävförbättring, om efterlevande av heroiska ideal. Men det är handlingskraft som prisas, inte intellektuell onani där ett dussintal högermän väser sig hesa över triviala spetsfundigheter. I själva verket existerar ingen faktisk skillnad mellan det du framhäver som gott, och det som fascismen kunde åstadkomma i praktiken. Tills dess att självutnämnda traditionalister kan få till stånd ett levnadsdugligt samhälle och inte bara verkar i obskyra utkanter, ser jag inget mervärde i att lägga tid och möda på att svartmåla det mest framgångsrika recept mot liberalvänsterns skräckvälde som vi sett i modern tid. Hade det inte varit för fascismen så hade Europa ödelagts av den bolsjevikiska djävulen.

 • Palnatoke

  Att fascismen skulle vara kollektivistisk på samma sätt som marxismen är en liberal missuppfattning. Tittar man på hur samhället av idag ser ut så har den styrande eliten på ett skickligt sätt lyckats uppnå en riktigt obehaglig marxistisk kollektivism under skenet av individualism. Jag skulle nog snarare vilja referera till jungianska föreställningar när det gäller fascismens syn på relationen mellan individen och kollektivet. Vilket innebär att den vare sig är individualistisk i liberal bemärkelse eller kollektivistisk i marxistisk dito. En individ behöver se sig själv i ett större sammanhang för att bli ”hel”.

  • Trogloditus

   Jung förkastar fascismen som kollektivistisk galenskap, en regress till den arkaiska människans osjälvständiga relation till hövdingen. Han menar att fascismen innebär att massorna förtrollas av en arketyp som kan liknas vid Oden. Därför kallade han den tyska fascismen för Wotanism.

   • Palnatoke

    Sakta i backarna här nu. När Jung skrev om Wotan på 1930-talet var han rakt inte kritisk. Det var först efter WWII som han likt många andra pudlade och ”tog avstånd”.

    • Trogloditus

     Jodå, i Wotan (1936) beskriver han Tyskland såsom drabbad av arkaiska föreställningar:

     ”But what is more than curious—indeed, piquant to a degree—is that an ancient god of storm and frenzy, the long quiescent Wotan,should awake, like an extinct volcano, to new activity, in a civilized country that had long been supposed to have outgrown the Middle Ages. We have seen him come to life in the German Youth Movement, and right at the beginning the blood of several sheep was shed in honour of his resurrection […] It was soon after Hitler seized power, if I am not mistaken, that a cartoon appeared in PUNCH of a raving berserker tearing himself free from his bonds. A hurricane has broken loose in Germany while we still believe it is fine weather…”

     • Palnatoke

      Du har missförstått texten ifall du tror att Jung angriper Wotan som arketyp. Man bör dessutom läsa hela ”Wotan” för att få ett sammanhang. Vid ett annat tillfälle uttryckte sig Jung på nedanstående vis. Det finns liksom en anledning till att Jung efter kriget angreps hårt och anklagades för att vara en ”fellow traveller” till nationalsocialismen. Tur för Jung att han var schweizare.

      ”There is no question but that Hitler belongs in the category of the truly mystic medicine man. As somebody commented about him at the last Nürnberg party congress, since the time of Mohammed nothing like it has been seen in this world. His body does not suggest strength. The outstanding characteristic of his physiognomy is its dreamy look. I was especially struck by that when I saw pictures taken of him in the Czechoslovakian crisis; there was in his eyes the look of a seer. This markedly mystic characteristic of Hitler’s is what makes him do things which seem to us illogical, inexplicable, and unreasonable. … So you see, Hitler is a medicine man, a spiritual vessel, a demi-deity or, even better, a myth.”

      -C-G Jung

      Här finns en mer djuplodande artikel om Jung och hans syn på Wotan som arketyp.

      https://www.counter-currents.com/2015/12/wotan-as-archetype-the-carl-jung-essay/

      Och låt mig återvända till vad jag ursprungligen avsåg när jag refererade till Jung’s syn på individen och varför den här artikeln missar målet helt genom att anklaga fascismen för att vara kollektivistisk. Känner man till Jung så är man bekant med begrepp som ”individuation”. Det begreppet och ”individualitet” är betydligt mer omfångsrika och psykologiskt intressanta än den snäva ”individualism” som liberalismen saluför.

      ”He can only discover himself when he is deeply and unconditionally related to some, and generally related to a great many, individuals with whom he has a chance to compare, and from whom he is able to discriminate himself.”

      -C-G Jung

     • Trogloditus

      Tack för det citatet. Här säger han alltså att man relaterar till mångahanda individer, med följden att man särskiljer sig från dem (discriminate from). Det är alltså själva motsatsen till kollektivism.

      Det är klart att man inte kan vara ”kritisk till” en arketyp och därmed förtränga den. Wotan representerar enligt Jung en arkaisk sida av mänsklig psykologi som man måste förbli medveten om. Annars blir följden att den övermannar det kollektiva psyket med fasansvärd nazikult som följd. Vi måste bejaka det kollektiva omedvetna — det är Jung’s centrala budskap. Vi skall inte förglömma ”Wotan” som är skuggsidan av det kristna medvetandet. Jung var starkt påverkad av William James, som sade: ”Världen är desto rikare så länge djävulen finns hos oss, men bara så länge vi håller foten på hans nacke”.

      Jung rekryterades under andra världskriget av amerikanska OSS som ”agent 488” med uppgift att bekämpa nazisterna. Han gjorde också en analys av Hitlers psykologi för amerikanarna. Jungs förståelse av Hitler såsom manifesterande medicinmannens arketyp är klarsynt, och förklarar också folks fascination för honom. Men Jung menade att personer som förblir identifierade med en arketyp är ‘besatta’ och alltså galna. Han varnade ständigt för detta fenomen. Om du tror att analysen av Hitler såsom medicinman innebär en positiv värdering, så har du alldeles fel. Då han blir intervjuad av Knickerbocker, 1939, säger han att västmakterna bör uppmuntra Hitler att attackera Sovjet:

      I say let him go to the East. Turn his attention away from the West, or rather, encourage him to keep it turned away. Let him go to Russia. That is the logical cure for Hitler…There is plenty of land there — one sixth of the surface of the earth. It wouldn’t matter to Russia if someone took a bite, and as I said, nobody has ever prospered who did.

      Redan 1918 varnade Jung för Tysklands ”blonda best”:

      As the Christian view of the world loses its authority, the more menacingly will the ‘blond beast’ be heard prowling about in its underground prison, ready at any moment to burst out with devastating consequences. (CW 10, par.17)

      (Den blonda besten är Nietzsches term för den erövrande och krigiska övermänniskan.) Jungs böcker tillhör den mest antikommunistiska och antinazistiska litteratur som finns. Han tar avstånd från ideologier och alla slags ”ismer” (som han kallar dem).

     • Palnatoke

      Varsågod. Jag kan bjuda på många citat av Jung. Men innebär det att du utifrån det citatet har förstått att du inte kan klistra någon marxistisk kollektiviststämpel på fascismen? Eller tänker du envisas med att du är mer insatt i fascismen än vad jag är?

      Låt oss studera Jung lite närmare. För du tolkar in alldeles för mycket av din egen hysteriska ”anti-nazism” och ”anti-fascism” i det Jung skriver. Det är betydligt mer komplext och du förenklar Jungs syn på arketypen Wotan på ett synnerligen ohederligt sätt. Vilket blir tydligt ifall man läser artikeln från ”Counter currents” som jag länkade till.

      Nå, låt mig bara visa genom en annan källa att Jungs synsätt inte är så enkelt som du tror.

      ”Jung believed the archetype ”Wotan,” which represented the German state of mind in the 1930’s, was the return of the collective repressed, and constituted a great event in light of the belief that the Germans were experiencing a reintegration of archaic elements into their psyche (elements that had been, over past centuries, suppressed by various cultural movements).”

      ”By 1936, Jung’s excitement waned as he recognized (and clearly stated) the demonic aspect of Hitler and the Nazi movement (Gallard, 1994). However, according to his theories, there is an inherent duality of the archetype, leading Jung to the expectation that the evil side would turn into its opposite, allowing these forces to humanize. Thus, Jung believed a new and positive cultural form would emerge and remained hopeful (Gallard, 1994).”

      http://eric.pettifor.org/jungnazis

      Sen har vi förstås Jungs vänskap med den esoteriske hitleristen Miguel Serrano. Kanske ett lästips för dig? Serranos böcker alltså.

      https://www.adlibris.com/se/bok/cgjung-and-hermann-hesse-9783856305581

     • Trogloditus

      Jung menar alltså att det omedvetna, i form av Wotan och andra arketyper, bär på stora mängder psykisk energi som vi kan ta i bruk. Han hade sett hos sina patienter att när neurosen övervinns så får patienten ny livsenergi, tack vare integrationen av det omedvetna. På samma sätt såg han på Tyskland såsom drabbat av en neuros. Om den kunde botas så kunde Tyskland leva upp i en kulturell förnyelse. Så det här förklarar varför han från början inte var fullkomligt pessimistisk inför händelserna i Tyskland.

      Men det var naivt av honom att på detta sätt översätta personlig psykologi i kollektiva termer. Jung var påverkad av Nietzsche och förblev hela sitt liv kritisk till den kristna kulturen som han tyckte förkvävt det omedvetnas naturliga livskraft. Han menade att den västerländska människan riskerar drabbas av instinktuell förtvining. Emellertid såg han den moraliska aspekten som den högsta och förkastade därför inte kristendomen, såsom Nietzsche gjorde.

      Jung trodde att kristendomen kunde reformeras och att Treenigheten kunde bli en kvaternitet. Han blev inkallad till påven Pius XII och tros ha påverkat hans nya dogm, nämligen Assumptio Mariae, som innebär att Maria Guds Moder upphöjs, men ännu ej fullt upptas bland de gudomliga personerna.

      Jung förblev något av en romantiker som trodde att den Heliga Graal fanns i det omedvetna. Han såg på det omedvetna som vore det ett ymnighetshorn, vilket innebär en överskattning. Hans ideal, nämligen att kulturen kunde bli fulländad, och människans liv blodfyllt och passionerat, är besynnerligt. Den orealistiska synen härstammar från de romantiska filosoferna. Sanningen är att livet på jorden alltid har varit svårt, för alla levande varelser. Lyckan får man finna i sitt personliga liv. Kulturen kan aldrig bli fulländad.

     • Palnatoke

      Ja, nu är du äntligen inne på rätt spår. Må så vara att Jung i vissa avseenden var en romantiker. Men idealism har sin plats i ett samhälle som vi indoeuropéer eftersträvar. Tar du bort den så återstår bara krass materialism á la marxism och andra semitiska irrläror.

      Ett par saker om Jung bör dock tilläggas. Dels hans starka avoghet mot det judiska tänkandet förstås som orsakade brytningen med Freud. Men främst dualismen i den jungianska psykologin. Det innebär att arketyper som Wotan MÅSTE ha både en ljus och en mörk sida. Och ibland krävs mörker för att vi ska kunna se ljuset.

 • Nicodemos

  Större sammanhang osv i all ära men personligen så anser jag att en folklig helhet är skör om den bygger på staten..

  Jag ser helt klart fördelar med fascismen,men en titt på deras arkitektur får en genast att tvivla.. Vulgärt är bara förnamnet.

  Är inte fascismen bara en desperat bourgeoisie?

  Ofta får har den också en air av ”LARPighet”..

  • Palnatoke

   Dock är det ju en helt annan typ av stat än den moderna som fascismen bygger på. En organisk sådan. Det man däremot kan anmärka på är ju bristen på konstitutionella grundvalar hos fascismen.

   • Nicodemos

    Vad är det organiska med att gå upp som en sol och ned som en pannkaka?

    Vad producerade den historiska fascismen rent kulturellt förutom propaganda och glorifierade parkeringshus av betong?

    Det vilar något autistiskt över hela ideologin som jag inte är helt med på.

    • Maximus

     Okej, men ge oss gärna flera konkreta förslag från din djupa erfarenhet och insiktsfulla perspektiv vad de borde ha gjort istället då så du kunde bli nöjd?

     • Nicodemos

      Dom kunde tonat ner det homoerotiska något.:)

    • Palnatoke

     Hur lång tid fick den på sig innan länderna som uppbar den krossades militärt? Betänk att Julius Evola såg både fascismen och NS som frön till något nytt som kunde revitalisera den döende europeiska kultursfären.

     • Nicodemos

      Nästa fascism av den typen skulle förmodligen också krossas militärt.. Tyvärr får jag väl dock säga då jag i valet mellan liberalism och fascism skulle föredra det senare,, dock ej utan förbehåll.. Det skulle vara skönt att driva ut alla araber och afrikaner men sen efter några års liftwaffe-kult, folkdansrevival skulle väl folk återgå till den invanda konsumismen.. Sverige åt svenskarna i all ära men problemeen går djupare än så,, vi var en etnostat då förberedelserna för dagens vansinne påbörjades, så det i sig är ingen garant.. Kan inte se att fascismen är en lösning på vår kulturella och andliga kris.

      Jag kan inte heller se var ur en fascistisk massrörelse skulle uppstå idag.. Men det är nog en annan diskussion.

     • Palnatoke

      Fast du får skilja på två saker. Först måste vi vinna kampen för vår rätt att existera etniskt. För den rätten är vi i nuläget på väg att förlora. Jag noterar här bara att fascismen var oerhört effektiv när det gällde att mobilisera motståndet mot dåtidens bolsjevism. I motsats till den äldre konservatismen som var fullständigt tandlös.

      I andra läget, förutsatt seger, så har vi att förvalta vår rätt att existera etniskt. Huruvida fascismen hade lyckats med detta vet vi ju inte men för min del tror jag inte att det räcker med att bara återgå till gammelkonservatism. Mer Nietzsche och Darwin behövs nog i alla fall. Vi behöver dessutom ett nytt ekonomiskt system som inte bygger på doktrinen ”evig ekonomisk tillväxt”.

     • Nicodemos

      Ska man vinna kampen med medel man i längden inte tror fungerar? Har du noterat backlashen efter andra världskriget?

      Franco och Salazar är annars två bättre exempel än Mussolini och Hitler. Dom ger jag all ”kredd”..

      Med facit i hand skulle det faktiskt inte skada med lite gammelbolsjevism.. Järnridån var det bästa som hänt Europa på senare tid.

      (Den äldre) Nietzsche och Darwin är så tråkiga att jag kräks.

     • Palnatoke

      Men fascismen förhindrade faktiskt ett bolsjevistiskt maktövertagande i Europa. Inte sant? Kommunismen konkurrerades de facto ut evolutionärt i fredstid. Så det framstår som något märkligt att du kritiserar fascismen men inte en genuin ”loser” ideologi som kommunismen.

     • Nicodemos

      Var det inte Marshallplanen och ”välståndet” som konkurrerade ut bolsjevismen? Efter fascismen så tillkom ju fler socialistika stater i Östeuropa än innan.

      Dominans av öst i 70års tid gör det knappast till en ”loser” ideologi.. Men var lugn, jag har min kritik gentemot dom också.. Bara en reflektion över att järnridån var ett bra skydd mot araberna.

     • Palnatoke

      Du får backa bandet lite till. Efter WWI så hotades Europas länder ständigt av röda revolutioner. Fascismen förhindrade effektivt att bolsjevikerna tog över.

      Fast järnridån föll ju och kommunismen konkurrerades ut. Du får lite svårt att föra fram kommunismen som något annat än en evolutionär ”loser”.

     • Nicodemos

      Detsamma gäller då fascismen, som är ännu mer av en dagslända. Men alla politiska riktningar är ju såklart ”evolutionära losers” i det längre loppet.

      Fascismen på gatunivå då? Dom flesta länders styrdes ju inte av ett fascistiskt parti. Men visst om så var fallet så är det ju toppen om dom effektivt förhindrade röda revolutioner.

     • Palnatoke

      Du måste ju skilja på ideologier som konkurrerats ut i fredstid och det faktum att axelmakterna krossades i ett förödande krig. Jag påstår inte att vi ska karbonkopiera fascismen. Däremot finns det inslag där som vi bör inkorporera ifall vi vill vinna kampen mot neobolsjevikerna.

     • Nicodemos

      Helt klart finns det delar att plocka. Håller med.

      Någon kamp mot liberalisemen har dom ju tyvärr knappast vunnit.. Tycker det låter fel att kalla dom neobolsjeviker då soviet med anhängare i jämförelse med Amerikaimperialismen och euro-”vänstern” känns som ett sunt projekt.

     • Palnatoke

      Kampen mot liberalismen återstår att vinna. Emellertid måste man ha vissa saker klart för sig och därefter blir det tydligare varför jag benämner den nuvarande ordningen för neobolsjevistisk. Den liberalism som idag styr kapades redan under 1950-talet av marxister, främst Frankfurtskolan. Fenomen som ”politisk korrekthet” och ”värdegrund” har inget med klassisk liberalism att göra utan är 100% marxistiska.

     • Nicodemos

      Värdegrund och politisk korrekthet är väl knappast Marxska termer. Hos Adorno har jag aldrig upplevt den ”kulturmarxistiska korrekthet” som det talas om i våra sammanhang.. Det dom passerar som marxism idag är väl bara kapitalism med lite dåligt samvete.

     • Palnatoke

      Motpol har ju nyligen publicerat en artikelserie i ämnet. Jodå, ”politisk korrekthet” och ”värdegrunden” är marxistiska. ”Repressiv tolerans” kanske du hört? Det kommer direkt från Frankfurtskolan och är samma sak som ”politisk korrekthet”. Det senare användes i de öststatskommunistiska länderna.

     • Nicodemos

      På så sätt.. Jag menade att det inte är Marx egna termer.. Men nu låter det som att jag är petig. Repressiv tolerans är ett rätt bra ord,, ska bruka det från och med nu.

  • Maximus

   Folklig helhet är stark, vital, sund, frisk, driven och stolt om den bygger på den stat som står för nationell stolthet, värdighet, inhemsk levande folkkultur, folkgemenskap, vördnad för natur, landsbygd och djurrike, lag och ordning, stark militär och en marknad som skapar och åstadkommer för folkets och nationens bästa istället för att suga ut, skapa ränteslavar, grava klasskillnader och konsumtionshets. Finns massor av helt fantastiska exempel i den moderna historien. Man får ej förglömma att ett stort krig slog allt i spillror, det var aldrig ideologierna i sig som imploderade. De var enkom i sin modesta begynnelse. Ändå åstadkom de något mirakulöst. Framförallt om man ser hur västvärlden ser ut idag.

   Fan vad folk gnäller hela tiden på allt.

   • Nicodemos

    Jag ser inte fascismen som en brytning från något,,snarare en konkurrent om herraväldet om den moderna progressiva staten.. Jag kan förstå att man idag lockas av den (sken)bild av ett enat folk som presenterades.. I verkligheten känns det dock mest som en billig opera med en fantasilös kulis..

    • Maximus

     Gnällspik. Du behöver injicera lite testostron och köra iskall dusch var morgon i fem minuter. I smell cuck all the way 🙂

 • Johan P.

  Intressant redogörelse. Som fascistiskt lagd känner jag mig nödgad att peka på de många underligheter jag anser mig kunna lokalisera.

  ”Man betonar människans potentiella höga etik, men använder lagens dogmatiska natur för att kräva lydnad. I ett underligt försök ämnar fascismen kombinera antikens personliga hjälteideal med modern opersonlig fordism.”

  Jag ser inte vad som skulle vara opersonligt med fascismen såsom den tedde sig i praktiken. Den byggde ytterst på symbios, på samförstånd och harmoniserande av intressen. Den unika personen förnekades inte, men ej heller betraktades han utifrån dogmatiskt liberala referenspunkter som en atomiserad, avgränsad enhet. Individen fick värde genom att ingå i och göra sig ett liv utifrån det ramverk som utgjordes av nationen och alla dess lägre instanser. För att citera texten du går igenom: ”Far from crushing the individual, the Fascist State multiplies his energies, just as in a regiment a soldier is not diminished but multiplied by the number of his fellow soldiers. The Fascist State organizes the nation, but it leaves the individual adequate elbow room. It has curtailed useless or harmful liberties while preserving those which are essential.”

  ”Via futurismen utökar man denna princip förbi landvinningen, faustiskt riktad mot teknologins omdanande av livet och kulturen.”

  Jag skulle inte lägga någon större emfas på de ”futuristiska” inslagen i den italienska fascismen. Marinetti, futurismens fader och den mest tongivande företrädaren för futurismen bland fascismens tänkare, hade reellt idémässigt inflytande endast i början. Med tiden blev han och hans idéer alltmer irrelevanta. Vid tiden för publicerandet för Fascismens Doktrin förde han mest en tynande kamp i ideologins utkanter.

  ”Fascismen hyllar riddaren och krigshjälten, men utan att erkänna hans suveräna person och chevalereska ideal, än mindre hans syn på striden som en intim uppgörelse mellan modiga män. Liksom i horden blir den fascistiska krigaren något abstrakt och avpersonifierat. Soldaten är alla och ingen, och bombplanen och stridsgasen fyller en lika heroisk funktion som svärdsklingan”

  Tycker mest att det här är trams om jag ska vara ärlig. På vilket sätt erkändes inte den enskilde krigarens suveräna person? Alla dekorationer, alla hjärnkors och belöningar som utdelades, var det inte tillräckligt erkänande av den enskildes insats menar du? För övrigt är det bara märkligt att kräva av krigande länder att emfasen ytterst ska ligga på enskilda hjältedåd. Vilken soldat sitter på fältet och drömmer om ridderliga strapatser och personlig vinning? En soldat slåss för sitt land, sitt folk, sin civilisation, och, inte minst, sina kamrater på krigsfältet. Det är inget unikt för fascismen. Så här ligger det till i alla krig i alla tider.

  ”Liksom hos den samtida marxismen finner fascismen sin ideologiska struktur i krisen och den eviga revolutionen, och kan därmed bara legitimera sin existensen som minst ett av två krigstillstånd; den mot det yttre hotet, i form av den fientliga statsmakten på andra sidan gränsen – eller den mot det inre hotet, medborgarens depravering och konkurrerande maktanspråk inom landet.”

  Jag får åberopa Spengler här, som beskrev synen på historien och livet som en kamp mellan olika instanser som det utmärkande för västerländsk idéhistoria. För västerlänningen är livet en kamp, en kamp mellan gott och ont, vare sig skiljelinjen går mellan stater, folk, stammar eller individer. Inre och yttre hot är varken nytt eller unikt i fascistiskt tänk. Jag vill rentav mena att de går tillbaka till det klassiska talet om mikro- och makrokosmos.

  ”Fram till mötet med Hitler uppfattar inte Mussolini och hans regim rasen som en realitet.”

  Stämmer inte alls. Åtskilliga texter och citat visar hur Mussolini värdesatte rasen, hur han bekymrade sig för de vitas sjunkande andel av världsbefolkningen, och allt detta innan mötet med Hitler. Det ökända citatet om att ras ”är en känsla” yttrades i vemod när Mussolini retat upp sig på nationalsocialisternas kategoriserande av medelhavsfolken som lägre stående. Det var ett känslomässigt laddat undantag. Inte något representativt för Il Duce i övrigt.

  ”Därvidlag ersätts också tanken kring en statlig moralism av den brutala pragmatismen; en liknande transferering som sker under 1930-talets Sovjet, där all form av ideologiskt framstegstanke ersätts av statens överlevnadsmekanism – tyranniet. Detta är på intet sätt en oväntad metamorfos utifrån den gemensamma synen på människan som instrumentell.”

  Nej, människan är inte instrumentell i fascismen. Men inte heller är han sitt eget självändamål. Fascismen går bortom och ogiltigförklarar den banala dikotomin individ-kollektiv. Den är ett påhitt, ett hjärnspöke. Individen och kollektivet påverkar varandra i evig symbios, de finns till för varandra och tillgodoser varandras respektive behov via naturlig ömsesidighet. Snarare än instrumentell sågs den enskilde som en oersättlig beståndsdel i den organiska kroppen som var folket. Folket kunde bli storslaget först när alla dess beståndsdelar var av storslagen karaktär.

  ”När det nationalsocialistiska Tyskland och det kommunistiska Sovjet 1939 ingår Molotov-Ribbentrop-pakten har de kollektivistiska massideologierna, fascism och marxism, rört sig så långt åt samma håll i striden mot individuell autonomi att de i stort sett är oskiljbara i väsen och metodik.”

  Fullständigt befängd analys. Bara några månader innan Molotov-Ribbentrop pakten skrevs under hade Tyskland försökt övertala Polen till att ingå en anti-kommunistisk pakt. Alliansen mellan Tyskland och Sovjet var strikt pragmatisk, född enkom ur brist på bättre möjligheter. Att blanda ihop geopolitisk strategi med ideologiska bevekelsegrunder på det här viset är direkt oärligt.

  ”En traditionalist måste även i de svåraste tider finna tilltro till varje mans inre sökande efter sitt jag, sin identitet och sin naturliga gemenskap med samhället i fria individers delade språk, levnadsvillkor, historia, rörelseutrymme och kulturella mylla.”

  Visste du kanske att ärketraditionalisten Evola hyllade Waffen SS som en modern efterträdare till korstågens riddare? Eller att han entusiastiskt beundrade det rumänska Järngardet? I största allmänhet känns den här redogörelsen mest som ett långt ältande av petitesser. Fascismen avfärdas och förbannas över känsliga ordval, över genomsimplistiskt gestaltande av krigspräglade omständigheter, och över dess ovilja att foga sig med verklighetsfrånvända sagoideal.

  Som Codreanu påpekade så har ett land den mängd dekadens som det förtjänar, eftersom förfallets tjänare står segrande när folkets karaktär brister. Fascism handlar i stora drag om sjävförbättring, om efterlevande av heroiska ideal. Men det är handlingskraft som prisas, inte intellektuell onani där ett dussintal högermän väser sig hesa över triviala spetsfundigheter. I själva verket existerar ingen faktisk skillnad mellan det du framhäver som gott, och det som fascismen kunde åstadkomma i praktiken. Tills dess att självutnämnda traditionalister kan få till stånd ett levnadsdugligt samhälle och inte bara verkar i obskyra utkanter, ser jag inget mervärde i att lägga tid och möda på att svartmåla det mest framgångsrika recept mot liberalvänsterns skräckvälde som vi sett i modern tid. Hade det inte varit för fascismen så hade Europa ödelagts av den bolsjevikiska djävulen.

 • Maximus

  Du skriver delvis bra men en hel del är så snurrigt och övertolkat att du slår knut på dig själv.
  Du är klok men en aning cuck. Skrivbordsradikalhöger. Klok sömnpillerradikalism på högerkanten.

  Konservativ revolutionär: Nu skall jag läsa en bok som är svår att jag inte ens förstår den själv.
  Fascisten: Ja gör det din fjolliga snobb så skapar jag ett faustiskt imperium med pelare och tempel av skinande marmor vaktat av stoiska legionärer.
  https://uploads.disquscdn.com/images/0f46c8d1003df89990e1ba10b3add12687f597d660b0835f614e1c2192e8917a.jpg

 • MartinA

  Traditionalister bryr sig inte om seger. De låter sitt folk gå under för evigt av ren snobbism.

  • Nicodemos

   I motsats till fascisterna,, som vann?

   • MartinA

    Att italiensk och tysk fascism besegrades av yttre fiender
    hade ingenting med fascismen att göra utan med uppbördsområden. Imperiet insåg att det var nödvändigt att lägga Tyskland i grus och ruiner 18 januari 1871. Imperiet självt var fascistiskt organiserat under både första och andra världskriget. Fascism är krigssocialism. Vilket är en destruktiv organisationsform i fredstid, av flera olika anledningar, som artikeln inte nämner.

    Att i nuläget välja att engagera sig mot ”fascism” är talande. Ni
    konservativa/traditionalister/individualistknarkare beteer er som befunne ni er på en söndagspromenad när ni egentligen är i ett brinannde
    hus. Ni bryr er mer om era muuuh värderingar än vad ni bryr er om ert
    folks existens. Den här artikeln ägnar sig åt att förstärka fienden.

    • Maximus

     ” Jo fast, det fanns en slags plebejisk ådra som jag icke tycker om. Tycker det är lite småtöntigt faktiskt. Hålla på gapa sådär och ha uniform. Tycker det var mer teater liksom. Sedan så förlorade ju dom. Vilka losers liksom”.

     Kamrat, dessa amatörtyckare är lika viktiga och vitala för Europa som Beaves and Butthead är för folkbildningen. Dom har en massa åsikter. Att dessa ”män” än anser sig vara mer höger än SD är som att påstår att Jonas Gardell är Karl XII. Fuck em´all.

     • MartinA

      Jag är inte bekväm med att angripa motpols skribenter som du gör. Deras tankar och ideal är betydligt närmare vad jag skulle vilja se och vad jag tror är hälsosamt för ett folk. Mindre legobitar än gigantstaten så att säga. Men de borde å sin sida visa större ödmjukhet inför att de saknar politisk strategi och politisk handlingskraft. Arrogans och oförmåga är inte en vacker kombination.

    • Nicodemos

     Hic Rhodos hic salta.

     • Maximus
     • MartinA

      Jag hade sagt Upp till bevis. Men så är min lojalitet till mitt eget folk och min egen historia och mina egna förfäder. Var är dina lojaliteter?

     • Nicodemos

      Så jag måste skaffa ett par käcka shorts och knästrumpor för att vara lojal?

     • MartinA

      Min lojalitet är till mitt eget folk och min egen historia och mina egna förfäder. Var är dina lojaliteter?

     • Nicodemos

      Är du italienare?

     • MartinA

      Nej. Jag är inte italienare.
      Min lojalitet är till mitt eget folk och min egen historia och mina egna förfäder. Var är dina lojaliteter?

     • Nicodemos

      Varför så hetsk rörande italienska angelägenheter då?

      Svar: das liebe, unsichtbare ding das mich leute und schult… i bästa fall.

     • MartinA

      Mer pretantiös utländska. Och total avsaknad av lojalitet till oss
      svenskar. Du har bevisat min grundkommentar sann, att du gärna ser svenskarna gå under så länge du kan få stilpoäng. OCH du kallade mig NAZISTFASCIST i din kommentar om knäbyxor, om än på ett passivt-aggressivt sätt, precis som en ordinär etablissemangare skulle gjort.
      Varje gång jag diskuterar med er konservativa sjunker mitt
      förtroende för er än mer 🙁 Vilket är synd för konservatismen innehåller
      mycket bra.

      Jag är inte hetsk vad gäller italienska angelägenheter. Hade jag skrivit en längre kritik av artikeln hade jag argumenterat att Giovanni Gentiles och den italienska fascismens mandat och en allmäktig stat måste beaktas i ljuset av Italien. Och de otroligt starka regionerna där. Är det då konstigt att det framstod som ett desperat behov för mer centralstyre? Efter att varje stat i Europa utvecklats till en väloljad centralstyrd krigsmaskin som förmådde total mobilisering och totalt krig i flera år? Och krigen blivit allt brutalare och mer förödande. Jag hade alltså sett den italienska fascismen ur ett italienskt perspektiv. Som sprungen ur italiensk historia och behov.

      Men din fråga är befängd. Precis som dina knätofsargument. Jag reagerade på ditt snobbiga citat om Rhodos, du kallar dig traditionalist men citerar grekiska istället för svenska? Vad är traditionalismen värd då? Är traditionalismen bara en abstraktion för dig? Svävande fritt utan anknytning till något folk och något sammanhang? Som du som den perfekte icke kollektivsitiska individen kan gå och plocka ifrån som vore det en godisaffär? En svensk traditionalist måtte väl ändå söka svenska ordspråk där såna står att finna? Men men, att du slingrade dig i tre kommentarer svarar väl med all önskvärd tydlighet att du helt saknar lojalitet till oss svenskar och nordeuropeer. Så varför skall någon ha lojalitet till dig? Ser du vart det går? Du och din ideologi blir en splittrare. I dessa tider kan endast starka lojaliteter skydda svenskarna och nordeuropeerna. Och din ideologi gör tvärtom, den bryter sönder sådana lojaliteter.

     • Nicodemos

      Lajvare var nog mer vad jag var ute efter.

      Ok, jag ska använda mig av mer icke snobbiga anglicismer som te.x ”muh feelings” i forts istället för bajsnödiga grekiska citat,, om det icke redan finns en passande motsvarighet på svenska,, korrekt uppfattat?

      Skulle jag skrivit ”stor i orden, liten på jorden”istället eller kanske ”är man med i leken får man leken tåla”?

      Du läser in en hel del i mina kommentarer.. det är i sin ordning, sådana är nu en gång kvinnor.

      Desperat var ordet.. Jag har svårt att se fascismen som något annat än ett irrbloss.. Kanske främst för att det inte var något annat än just det..

     • MartinA

      Så då återstår frågan. Var är dina lojaliteter?

     • Nicodemos

      Haha ”befängd”, ”snobbig” ”slingrande” , ”illojal” ,, verkligen inte fientligt..

      Jaså du har lyckats med det? Gott!

      Fortsätt gärna vara en högtravande nörd..

      Vi höres när du har uträttat dina knästrumpestordåd.

     • MartinA

      Nåja, jag har sagt vad jag från hjärtat tycker i vår diskussion. Om du kan säga detsamma får stå för dig.

     • Nicodemos

      Gulligt.

   • Maximus

    Ja dom vann, dom vann sina samhällen och självständighet, tillslut fick dom hela världen emot sig, samma värld som förstör hela västvärlden med massiv ickevästlig invandring, dekadens och etniskt självhat. Svårt att vinna om man är ensam mot flera stycken. Lite som när en ensam svensk står själv mot en hord orientaler.

    Du pratar som en riktigt fegis. Lätt att sitta här när modiga européer kämpade till sista man för ett fritt Europa från kommunism och amerikansk gangsterkapitalism. Personer utan en enda självuppoffring sitter nu flera årtionden efteråt och nedvärderar. Bara gnäll och klagomål.

    På ett föraktar jag feminiserade armstödsexperter i efterhand som er mer än dem som förstör Europa De är ändå ärliga. Samma retorik kommer från losers med chipsmage som svär framför tv när atleter icke levererar det man själv aldrig skulle ha vare sig balle eller mod att åstadkomma själv. Jag väljer att beundra och inspirera. https://uploads.disquscdn.com/images/7e5ceb62960bd711a838e018bd37eff7a08b3a65018199ee43ebb3bb3d3b805e.jpg

    • Nicodemos

     Känns mest som att det stora flertalet,som vanligt, vände kappan efter vinden och duktigt ställde upp på att skända sin kära Il Duce och hans älskarinna innan dom tog livet av dom för att behaga sina nya herrar.. Typiskt italienare..

     • Maximus

      Som sagt, du kommer mest med barnsliga plattityder och poänglöst trams. Muuh feelings….Du är dock en personifikation av varför sådana som er icke kommer åstadkomma ett skit förutom tangentbordstryckningar.

     • Nicodemos

      > Använder 4Chan-referens vid fel tillfälle.

      > Anklagar folk för att sitta framför datorn för mycket.

      > Är bland dom topp fem mest återkommande kommentatorerna på denna sidan.

     • Maximus

      Sade chipsmagen i brist på annat. Jag är en passionerad aktivist. Om du är involverad kan du höra dig för om bekräftelse på det. Att du håller koll på mina antal kommentarer säger mer om ditt privatliv än mitt. Jag visste inte ens det själv. Men visst, tack för uppdateringen.

     • Nicodemos

      *Ser sårat ner på min mage*.

      *Omvärderar mina fritidsprioriteringar*

      Jag har inte bokstavligen sammanställt en topp fem…eller?

  • Trogloditus

   Var tar artikeln avstånd från Sverige och svenskarna? Kännetecknande för svensk och västerländsk kultur är ju det fria ordet, logos och debattens dialektik, och individens frihet att utvecklas. Det är ju just vad artikeln står upp för, nämligen det svenska, som står i motsättning till främmande religiösa och hegelianska kollektivistiska system.

   • MartinA

    Sverige är inte det fria ordet, inte logos eller debattens dialektik eller individens frihet att utvecklas (määäh). Sverige var svenskarnas nationalstat. Nu när det inte är det är det ingenting alls och kommer obönhörligen kollapsa. ”Det svenska” är inte de saker du räknade upp utan vad svenskar gör. ”Svensk” är inte ett beteende, det är inte en uppsättning värderingar. Det är vi som delar historia med varandra, som känner vi med forna tiders svenskar. Det handlar inte om ont och gott, det handlar om vi och dom. Det handlar inte om att ha rätt, det handlar om existens. Om du nu ens erkänner att vi finns? Att döma av din kommentar är det ”kultur” och ”individens frihet” och ”antikollektivism” och ”värderingar” för hela slanten. Men tack för att du bekräftar att du bryr dig mer om stilpoäng än om svenskarnas existens.

    • Nicodemos

     Du är riktigt dålig på att läsa texter på ett icke autistiskt sätt.

     • MartinA

      Ännu en enradare. Men jag antar att jag får vara tacksam att du lyckas formulera en hel mening den här gången. Och på svenska dessutom! Bravo!

    • Trogloditus

     Det finns ingen motsättning mellan ”svenskarnas nationalstat” och de begrepp jag använde. Du inbillar dig en motsättning mellan en bildad diskurs och bevarandet av den genetiska och kulturella särarten. Alla levande varelser strävar efter att behålla och föra vidare sin särart. Evolutionen bygger på det. Annars kunde liv ej finnas, och kulturer ej utvecklas.

     Det är nämligen så att endast västerlänningar och svenskar kan förstå vad jag säger. Muslimer, afrikaner och araber vet ej innebörden av ordet individen. De förstår därför inte begrepp som den fria tanken och demokrati, vars praktiserande uppfattas som ”kränkningar” mot den egna perfekta personen. I avsaknad av egots kraft känner man sig svag. Då måste man vara del av kollektivets upphöjda perfekta personlighet för att äga styrka. Så det finns genetiska förutsättningar för den svenskhet jag talar om.

     Demokratin och den fria tanken kan naturligtvis inte leva vidare om afrikaner och araber övertar landet. Du är inte den enda som insett det. Det begriper alla, vänsterfolk också. Det är därför de är så positiva till invandring från tredje världen, och till islam som vill kullkasta Västerlandet. Vänstern vill ju störta patriarkatet, som betyder den västerländska civilisationen.

     Du slåss med din egen skugga.

     • MartinA

      Du säger att du är implicit pro svensk. Därför att svenskarna kan hålla såna värderingar som du värdesätter? Och om vi inte kunde det, vore vi då värdelösa för dig? Klarar du inte av att värdera ditt folk därför att de är ditt folk? De flesta svenskar har en socialdemokratisk grundsyn, tror på jämlikhet och feminism. Är de då inte värdelösa för dig som har din lojalitet till värderingar? Eller är din antikollektivism det som definierar dig? Jag tror att en majoritet av svenskarna skulle säga att de tycker att det finns ett egenvärde i att vi finns till, oavsett vad vi tycker eller hur vi beteeer oss. Därför att det är vårt folk, vår historia. Ja, om de vågade, om de fick 3 månader utan indoktrinering. Att inte klara av att säga det som dissident är inte så värst imponerande. Implicit pro svensk är inte gott nog.

      Vidare, konservativa har en mycket lång historia av svek. Av att vika ner sig. Av att långsamt byta åsikter för att bli etablissemanget behagliga. Till exempel KD som en gång var kristna konservativa. Men nu rantar runt på pride och vurmar för massinvandring. Till exempel Moderaterna som en gång var ett verkligt konservativt parti. Men nu är kulturvänster och förespråkar ett skattetryck på över 50%. För att inte tala om SD, om de nu överhuvudtaget varit konservativa. Eller konservativa partiet i USA. Som inte konserverat någonting, inte försvarat någonting. Och vars ”implicit whiteness” har visat sig fullständigt värdelös, de har blivit ett massinvandringsparti de också. Eller varför inte Fas och Fason, sajten som fyllde Motpols funktion innan Motpol. Men som gled ut i det liberala träsket de också, vad jag hört, jag har inte läst den själv.

      Kort sagt, konservativas historia är urusel. Medan fascisternas efterkrigshistoria är tvärtom, de är ett under av obstinat lojalitet till sitt folk och ett särfall i noll samarbete med etablissemanget eller att böja sig för deras värderingar. Det blir då särskilt bestickande när ni cuckservatives* ger er på att kritisera fascister. Jag håller med om mycket av kritiken av fascismen som samhällssystem. Men det är fortfarande vansinnigt. Med konservatismens veka historia så är den självklara misstanken att artikeln syftar till att isolera verkliga nationalister och att försöka blidka vänstern till att inte kalla konservativa fascister. ”Se! Vi är också antifascister! Sluta kalla oss Fascister! Det är dom där, ge er på dem! Inte oss! Ta dem! Vi ska vara snälla! Vi är goda antifascsiter!”. Er passionerade antifascism gör det omöjligt för er att samarbeta med nationella som ser sig som fascister. Och kommer definitivt få nationella att betrakta konservativa på Motpol som ännu mer cuckservatives.

      De flesta jag talar med här ger intryck av att vara cuckservatives, alltså sakna lojalitet till svenskarna och endast bry sig om värderingar. Precis som konservativa partiet i USA alltså, fast ännu värre eftersom sverige varit svenskarnas sedan urminnes tider. Vägen har prövats och den leder till undergången.

     • Nicodemos

      Blott Sverige svenska cuckservatives har..

      Får jag föreslå ”Hanrejaktionär” istället för det uttjatade ”cuck”? (Jag har för mig att vi kom överens om att hålla oss till svenskan)

     • MartinA

      För all del, du har en poäng. Men jag hänvisade till de amerikanska konservativa och cuck är inarbetat. Min önskan är att kommunicera.

     • Nicodemos

      Du upplever att folk här är nyliberala?
      Det skulle väl snarare vara Neo, Timbro och den gängen som är ”cucks”då,, fast det kanske skulle vara som att kalla en utlevande polygamist för hanrej?

      Är egentligen inte alla inom högern förutom Dylan Roof cucks, när man tänker efter?

      Nämn gärna en enda högerrörelse, till dags dato, som inte har ”fullständigt misslyckats”,, du ska se att även dom du sympatiserar med (N.B jag sympatiserar inte med amerikanska republikaner) har ställt till det för sig.. Annars skulle ju spelplanen se annorlunda ut..

     • MartinA

      Nej, jag upplever att folk här påminner om amerikansk konservatism från John Birch Society och framåt. Värderingar istället för blod och jord är den kritik jag hört althögern rikta mot konservatismen och skylla på Birch. Och det är den kritik jag riktar mot er och er passionerade antikollektivism.
      https://en.wikipedia.org/wiki/John_Birch_Society

      I dagsläget är jag intresserad av nationalistiska framgångsrika rörelser, även om jag skulle föredragit högerrörelser. Jag tror att fascismen troligtvis har högre chans att attrahera svenskar än konservatismen. Om svensk konservatism hade varit uttalat prosvensk och försökt använda svensk rasism (alltså etnocentrism) för att attrahera svenskarna hade den haft en betydligt större chans. Vänstern har gjort halva jobbet vilket althögern i USA utnyttjat.

      Rasism är något som människor kan relatera till. Regimen lägger ner enorma mängder resurser på att motverka rasism varje år, det är det som regimen demoniserar allra mest, det är globalisternas huvudfokus. Därför att de vet att detta är den starkaste politiska kraften. Att då göra som ni och baktala etnocentrism och kollektivism, det är ängsligt och det är dålig strategi. Det kanske var ett bra kamoflage upp till för tre år sedan eller så, för att kunna föra fram ideer som inte automatiskt bakades ihop med den nationella rörelsen. Men landskapet har förändrats. Nu har Motpols esoteriska abstrakta indoeuropeanism blivit ett problem, nu efterfrågas konkret rasism och konkret lojalitet till svenskarna. Vilket till exempel svenskarnas alltmer positiva inställning till Motståndsrörelsen vittnar om. Varför har jag inte sett några hyllningar av Nordisk Ungdom på Motpol till exempel?

      Den islamiska revlutionen i Iran, Fidez, Putinrevolutionen, Thailand framstår som mycket höger men osäker på förhållandena, Pinochet, Afrikaner Broederbonds, Polen Lag och rättvisa, Peoples Action Party i Singapor, Franco, De unga turkarna, Vita sidan i Finland, Amerikanska revolutionen, Amerikansk politik före 1960 med flera. Premierat nationalkonservatism, men nationalistiska är gott nog för mig. Den politiska striden idag står om svenskarnas existens. Inte om era värdeeringar.

      NSDAP var för övrigt en framgångsrik högerrörelse, jämfört med Weimarrepubliken och kommunisterna.

      Jag sympatiserar inte direkt med någon av ovanstående rörelser. Mitt intresse är att svenskar och nordeuropeer fortsätter existera.

      Dylan Roof? Du vittnar bara om din egen illvilja och din egen brist på intellektuell ärlighet med det argumentet.

     • Nicodemos

      Vadå, han gjorde ju något istället för att hanreja i kommentarsfält.

      Jag begriper din poäng, först etnicitet sen intellektuelkt finlir.. Gott, samla ihop ett gäng och starta revolutionen..

      Jämfört med kommunismen (eller liberalismen) internationellt så var ju NSDAP knappast framgångsrika,, och DDR bestod ju betydligt längre än tredje riket.

      Hänger du fortfarande kvar vid ”ett kollektiv” kontra kollektivism,, begriper du inte skillnaden?

      Tycker du att Reinfeldt representerar konservatism?

      Allt det du tycker saknas här finns väl på Nordfronts och allt vad dom heters hemsidor? Varför Motpol inte hyllar Nordisk Ungdom vet jag inte,, personligen kan jag inte hylla någon rörelse vars medlemmar klär sig i svarta McKinleybyxor och Dressman-skjortor,, men det är bara jag..

     • MartinA

      Moderaterna var en gång nationalkonservativt. Reinfeldt är slutdestinationen på den resa som ni Motpolare har påbörjat. Vänstern och globaliserna vallar er dit med hjälp av NAZISMEN och FASCISMEN och RASISMEN. Såsom de en gång vallade Moderaterna.

     • Nicodemos

      Ok,, det är som det är. Tur att du kommer rädda oss,, iväg med dig och skaffa tio barn (minst) nu.

     • Nicodemos

      >Illvilja
      >Brist på intellektuell ärlighet.

      Herrgud tagga ner med din hysteriska,nyfrälsta ton.. Du kommer bränna ut dig själv och landa i en avsmak för hela den rörelse du nu brinner för..

     • MartinA

      Nej. Bara för dig och dina konster.

     • Nicodemos

      Haha ok… för du låter som en maoist av årgång 68.

     • Trogloditus

      Återigen, det är inte så enkelt att det bara handlar om värderingar. Svenskarna har inbyggt i sig själva de rätta förutsättningarna att växa upp till individer som omfattar den demokratiska tanken och respekterar den andre trots dennes avvikande hållning. Det gäller även socialdemokrater.

      Vad är idén med att ta avstånd från kollektivism, upphöja individen och den sokratiska metoden där logos är vägledande, samt vidmakthålla den kristna patriarkaliska tanken att ge människan förutsättningar att klara sig själva, på egen hand—såsom individer?

      Jo, det gör att landet blir obeboeligt för muslimer och folk från tredje världen, som generellt saknar förutsättningar att frigöra sig från kollektiv identifikation. Gång på gång visar det sig att de inte begriper det västerländska synsättet utan fungerar psykologiskt på ett helt annorlunda vis.

      Att konstant upprätthålla den patriarkaliska tanken, den demokratiska idén, och individens kreativa förlösning såsom ideal, innebär att folkslag tillhörande tredje världens kulturkrets omöjligen kan finna en plats här, med annat än att de tar över samhället med våld. Det har samhället kraft att förhindra.

      Men om den västerländska kulturkretsens tankesätt undermineras, så går det utför. Vad du inte förstår är att kulturkampen försiggår på ett abstrakt plan, i idéernas värld. Vi skall förstärka de idéer som endast vi har förmåga att efterleva, som harmonierar med vår etniska psykologi. Det ger oss luft som vi kan andas, men som främmande etniciteter finner outhärdlig.

      Stora grupper invandrare står inte ut med det fria ordet, att kvinnor tillåts utvecklas som personer, att det finns fria själar, psykologiskt självständiga medborgare i ens omgivning. Många vet inte ens vad en fri själ är. De tror att alla svenskar har en kollektiv personlighet, precis som de själva. Denna kollektiva personlighet är ond, kafir och haram.

      Men du vill göra luften andningsbar för kulturfrämmande etniska grupper genom att ta på dig rollen som kafir, skapa en kollektivistisk form av svenskhet. Så du vill spela på deras spelplan enligt deras regler. Men svenskhet är att vara psykologiskt självständig: ”Bra karl reder sig själv.” Det innebär icke att man isolerar sig från andra. Tvärtom blir utbytet med andra svenskar mycket värdefullare om de mognat till fria själar, självständiga tänkare.

      Sålunda gynnar kulturkraften det etniskt svenska. Våldet gör det inte.

     • MartinA

      svarar förhoppningsvis imorgon.

     • MartinA

      För mig framstår det här som när Ethelred den villrådiges politik att påbjuda böner mot barbarernas invasion. Jag vet inte riktigt om jag ens klarar av att kommunicera med någon som har en så skild verklighetsuppfattning från mig? Din kommentar framstår som så fantastiskt verklighetsfrånvänd och orealistisk att jag inte vet vad jag ska säga. Vi lever helt enkelt i vitt skilda världar du och jag. Eller, enligt min uppfattning, du lever inte i världen alls.

     • Trogloditus

      Dina romantiska föreställningar liknar de som inspirerade den tyska regressen till arkaisk Wotanism. De tokstollarna var t.o.m. ute och sökte efter den Heliga Graal, som de trodde var ett hemligt vapen. Vad hade det Tredje Riket för konsekvenser för ”den ariska rasen”? Hur många unga tyska män dog på slagfältet och till vilken nytta? Det är den största katastrofen för den germanska folkgruppen i historien. Skall vi då upprepa det igen?

      Det västerländska paradigmet och lutherdomen genomsyrar fortfarande vårt samhälle. Det är därför som mer än hälften av de med invandrarbakgrund är i olika utsträckning beroende av bidragssystemet. (Skulle vi räkna in det massiva skattefusket i egenföretagandet vore siffran än större.) Vårt samhälle är nämligen dåligt anpassat för kulturfrämmande folkgrupper. Det är visserligen fullt acceptabelt att fungera och tänka annorlunda än en svensk, men det fungerar ej i vårt samhälle.

      Men situationen är ekonomiskt och socialt ohållbar. När hälften av invånarna har främmande etnisk bakgrund kollapsar systemet, eller redan innan. Vi har i en nära framtid inget annat val än att upphöra med detta, nämligen att vi håller hälften av de friska invandrarna under armarna. Kostnaderna för brottsligheten ökar alltmer. Det här innebär att det moderliga omhändertagandet av hela världens folk måste avvecklas, vilket är ju precis vad du vill.

      Men det uppnås genom att vi står upp för vår frihetliga kultur och bibehåller normen om den enskildes ansvar för sitt eget liv, att vi aldrig ger vika för klantänkande utan upprätthåller statens våldsmonopol. Därför skall vi ej ha vikingaklaner heller. Det innebär en regress som bara är kontraproduktiv.

      Det kommer att utbryta enorma problem i framtiden, vilket gör att svenska folket inte har annat val än att se sanningen i vitögat, och tvingas överge sitt moraliska stormaktsideal. De kommer att inse att invandringen inte alls räddar pensionerna—den är tvärtom förödande för vår ekonomi. Det är förvånande att du tror att vårt generösa system kan fortsätta tills hela folket är utbytt. Det är ju fullkomligt omöjligt. Sverige har blivit en ”failed state” långt innan.

     • MartinA

      Läs den kommentar du skrev innan som jag kommenterade. Den är snarast metafysisk till sin natur. Så kom inte här och snacka om ”romantiska föreställningar” etcetera, du beskriver ju enbart vad du själv just hade skrivit?

      Jag delar delar din analys i stycke tre, ”Men situationen är ekonomiskt och s..”.
      Jag delar ej åsikten att klamra sig fast vid staten. Etablissemanget har sina klor så djupt inkörda i staten att den är oreformerbar och jag välkomnar dess förstörelse. Inte för att det spelar någon större roll, receptet för framtiden är detsamma. Nätverka, organisera sig i det lokala föreningslivet, vinnlägga sig om att hålla ihop familjen och barnens kontakt med mor och farföräldrar, jägarlicens, robusthet vad gäller yrkesval, bosättning etcetera. Och undvik skatt, i görligaste mån.

      Det är förvånande att du tror att vårt generösa system kan fortsätta tills hela folket är utbytt.
      Nu fantiserar du fritt igen. Det går inte att diskutera med en person som blundar och sedan fantisear ihop vad jag skulle ha sagt. Vidare är ditt vikingababbel och Wotanismbabbel och Graalbabbel helt gripet ur luften. Det är synnerligen frustrerande att diskutera med en person som kommenterar vad jag ej sagt, som läser in sina egna vanföreställningar i mina åsikter. Håll dig till vad jag faktistk sagt är du snäll. Då blir jag också mindre snäsig i mitt tonfall.

     • Trogloditus

      Du är extremt otydlig med dina egna åsikter. Du bara förringar andras intellektuella bidrag. Man får gissa var du står. Det verkar som du har romantiska föreställningar om en samordnad kamp, möjligen med våldsinslag, mot makten i samhället. Vi måste göra något, säger du, gripa till handling. Mer än så säger du inte.

     • MartinA

      Ytterligare projicering. Motpolskonservativa är otroligt otydliga inte bara med vad de tänker göra utan också med vad de tycker. Du till exempel slirar ikring ifall du anser att det finns ett egenvärde i att svenskar existerar. Eller om du bara ser dem som ett kärl för de värderingar som du har din verkkliga lojalitet till.

      Jag anser att rasism är centralt för att motverka globalisterna. Vilket jag nu har sagt i ett otal kommentarer här på Motpol.
      Jag föredrar konsrvativa värderingar och konservativ livsstil, jag tror att det bygger ett starkare follk. Och jag tror att socialdemokrati/fascism/nationalsocialism bygger sköra likriktade dysgeniska samhällen. Vilket jag redan sagt. Samtidigt som jag lägger märke till att fascister har bättre organisationsförmåga, bättre lojalitet till folket (man slipper springa sjutton varv i ringdans med dem för att klämma ur dem åtminstone en implicit lojalitetsförklaring till svenskarnas existens), bättre står emot liberalisering och förflackning. Och eventuellt tilltalar det svenska kynnet mer, marinerade som vi är i socialdemokrati och generell välfärdsstat. Detta har jag också sagt tidigare. Jag har gått ur min väg till att göra min position kristallklar.

      Som rena kampmetoder så föreslår jag att gå på alla demonstrationer man kan, vare sig de är konservativa(finns inga), socialdemokratiska(folkets demonstration), fascistiska(nmr), opolitiska (mynttorget) eller marxistiska (som den mot globalisternas krig häromsistens). Eller någonting annat. Vidare förordar jag att donera pengar till alternativmedia för att skapa så många dissident-heltidstjänster som möjligt. Och förhoppningsvis skapa en eknomi där etablissemangare kan landa om de väljer att protestera och göra sig omöjliga. Dessutom förordar jag att gå på konferesner och boksläpp och föredrag. Som är kopplat till dissidenter. Här är konservativa faktiskt bra och dominerar, för en gångs skull. Vilket jag uppskattar mycket. Identitär ide, arktos, logik förlag, misesinstitutet och freedomfest med flera.

      Jag vet inte hur jag skulle ha kunnat vara tydligare med min position? Jag. Prioriterar. Svenskars. Och. Nordeuropeers. Fortsatta. Existens. Främst biologiskt. Jag. Tror. Konservatism. Är. Starkare. Än. Socialism. Vilket jag nu sagt in absurdum och ad infinitum. I tiotusentals ord här på arktos. Hur kan du ha missat det? Jag har inte skrivit ut praktiska handlingar eftersom diskussionen överhuvudtaget inte har gällt det. Men nu har jag gjort det också.

     • Trogloditus

      Jag har ju understrukit att vår fortsatta biologiska existens är det väsentliga, och därför skall vi hålla fast vid Platon, Jesus, Paulus, Augustinus, Voltaire, Montaigne, o.s.v., som representerar det mäktigaste paradigmet i världshistorien. Varför skall vi släppa våra ledstjärnor medan muslimerna har Muhammed som ledstjärna? Du förespråkar intellektuellt och andligt självmord, vilket är lika med biologiskt självmord.

     • MartinA

      Jag har lessnat på dig. Jag går och pratar med en vägg istället.

     • Trogloditus

      Du är ju anti-intellektuell, vilket är en förödande inställning för all civilisation. Om vi skall överleva måste vi förbli kultiverade och odla vår lärdom. Aktivism är nog bra, men man måste ju ha något att förmedla också, annars skapas ju bara en spegelbild av AFA-vänstern.

     • MartinA

      Det är meningslöst att tala med en person som helt enkelt inte läser vad jag skriver. Jag har överhuvudtaget inte förespråkat intellektuellt och andligt självmord. Jag har argumenterat att fysisk överlevnad kommer först. När många av er motgiftare skriver framstår det som att bara man ägnar sig tillräckligt mycket åt det intellektuella så når man fysisk överlevnad. Någonting jag överhuvudtaget inte håller med om. Till exempl skulle man kunna argumentera att stalinismen dödade verkliget intellektuellt liv på grund av den skräck som alla medborgare utsattes för. Likförbannat överlevde den ryska nationen fysiskt. Och kan därmed repa sig intellektuellt. Du hoppar milsvitt till slutsatser om vad jag har sagt. Som jag överhuvudtaget inte sagt. Det blir omöjligt att diskutera med någon som är så nonchalant med att tillskriva mig saker.

      Och ärligt talat kunde du gott ha backat från din förrförra kommentar där du anklagade mig för att vara otydlig, efter att jag grundligt hade förklarat, eller jag tycker bevisat, att jag ej har varit otydlig. Du kastar ur dig anklagelse efter anklagelse och vimsar sedan vidare till nästa icke underbyggda påstående om min position.

      Dessutom slänger du ur dig en lång rad tänkare som jag till stora delar ogillar. Skall jag då behöva inleda mig i tusentals ord till av kritik av Platon och Jesus och Voltaire? Bara för att du kastar ur dig det på studs? För att du sedan i nästa kommentar skall helt strunta i vad du sagt tidigare och kasta ur dig ännu fler icke underbyggda påståenden?

      Det blir nästan tragikomiskt när en av er antifascister har mage att jämföra mig med AntiFascistiskAktion? Bara för att jag, på din förbannade anmodan, listat saker man kan göra praktiskt. Som att gå på boksläpp och konferenser till exempel. Eller stödja alternativmedia för att skapa fler tjänster för intellektuellt arbete på vår sida. Vilket då tydligen är antiintellektuellt. Du har så låga verklighetsförankringskrav att jag faktiskt inte klarar av att diskutera med dig. Det blir till sist löjligt.

     • Trogloditus

      Meningen med ett intellektuellt forum är ju att man skall resonera kring varandras tankar. Men du angriper ju deltagarnas intellektuella, kulturförankrade inställning. Bara för att debattörerna är kultiverade och intellektuella så tycks du mena att de är antirasister, mångkulturalister och relativister som inte värdesätter svenska folkets överlevnad. Du verkar ha spenderat mycket tid i politiskt korrekta forum och tycks tro att också vi sitter i ett elfenbenstorn och filosoferar.

      Jag har läst bl.a. Philippe Rushton om rasernas olikheter och är medveten om de biologiska skillnaderna ifråga om intelligens m.m. Jag blir bedrövad när jag ser exempelvis afrikanska drönare hänga överallt på stan när de istället kunde gjort något av sitt liv hemmavid. Men för den sakens skull är jag inte en anhängare av Charles Mansons raskrig. Emellertid kommer vi aldrig så långt i diskussionen eftersom du utgår ifrån att alla tar avstånd från din syn på raser. Det är precis som du underskattar intellektuella människor. Det är just självständigt tänkande människor som är förankrade i verkligheten. De övriga sitter i en glaskupa på vars insida de projicerar sin egen verklighet.

     • Nicodemos

      Exakt såhär (stycke 2) skulle jag beskriva ditt tillvägagångssätt,, men du gjorde det själv, och mycket bättre än jag skulle gjort det.. Bravo!

     • Glenn

      ”Medan fascisternas efterkrigshistoria är tvärtom, de är ett under av obstinat lojalitet till sitt folk och ett särfall i noll samarbete med etablissemanget eller att böja sig för deras värderingar”

      Hur tycker du själv att det har gått sen -45? Om man nu inte bryr sig särskilt mycket om formen av överlevnad så kanske man skulle ge fan i att förhärda i symboler och politik som en femåring kan lista ut med röven och en bit krita inte kommer rädda någon.

     • MartinA

      Idag imponerar de mer än folk som redan halvvägs kapitulerat för etablissemanget. De har också lett till sådana initiativ som Motgift och Logik förlag. Alltså folk som lämnat fascismen men behållit dess omutlighet och lojalitet och handlingskraft och vilja att vinna.

      Jag håller helt med dig i din kritik av symboler. Samtidigt, i den miljö som varit, för att överhuvudtaget kunna göra motstånd kanske total provokation mot det vi alla blivit tillsagda att tycka och värdera har varit nödvändigt för dem? Under samma period så har konservatismen gått ifrån att värna oss svenskar till att bli Reinfeldts skräckregim? Det finns ingen som har särskilt mycket att skryta med från 1945 och framåt.

      Jag bryr mig om formen av överlevnad. Fascismen till exempel leder till någonting enkelriktat, urholkat och skört och dysgeniskt. Eftersom fascismen vill centralstyra allt och inte förstår att det finns ett egenvärde i variation och i att inte centralstyra. Fascismen saknar misstänksamhet mot den egna maktutövningen. Men överlevnaden i sig måste komma före formen. Det är där jag tror att jag skiljer mig fundamentalt från övriga i Motpols kommentarsfält.

     • Glenn

      ”. Men överlevnaden i sig måste komma före formen. Det är där jag tror att jag skiljer mig fundamentalt från övriga i Motpols kommentarsfält”

      Jag tror inte att du skiljer dig överhuvudtaget från resten av kommentatorsfältet. Jag förstår att du vill se _mer_, att du vill se mer explicit skriftligt motstånd och vad du själv kanske definierar som klarspråk i vissa frågeställningar från den här sfären. Jag hoppas du däremot förstår att Logik förlag och motgift inte är i närheten av den impact som Arktos, Daniel Friberg och sfären kring motpol haft, rent globalt. Den kraft som förenar oss alla har inget utlopp, ingen väg framåt i de former som s.k nationalister försökt med. De kanske kan funka i framtiden, antagligen kommer de funka när saker är jävligt nog, men de funkar inte idag.

      Och det här hårklyveriet med definitioner kring ideologier och tyckanden hit och dit, som info14-tiden där man jagade ”strasserister”, där formen var det exakt enda som betydde något var ett jävla slöseri med tid och energi.

      Inga fiender åt höger. Det är enda vägen framåt.

     • MartinA

      Så varför denna vurm för antifascism? Det är knappast jag som varit sekteristisk utan de som jag mött här som prioriterar värderingar och som tycker antifascism är högprioriterat. Jag önskar du har rätt men det är inte den upplevelse jag fått här.

     • Nicodemos

      Wow,, är du ett troll? En bot? Förstår du inte skillnaden mellan en kritik av något och ett totalt avfärdande? Gud,, detta är varför kvinnor inte ska syssla med politik.. Du väljer ju att missförstå precis allt.. Du bara måste ha borderline eller liknande.

 • Johan P.

  Något är på tok. Har skrivit samma kommentar två gånger och fått den borttagen. Står att den markerades som spam. Är det pga. den oerhörda längden? Jag kan i alla fall försäkra om att det inte var spam.

  • MartinA

   Det är disqus som bråkar med dig. Disqussystemet kommer dessutom ihåg vad du skrivit så den fortsätter ta bort det när den väl fått för sig att det är spam.

   Du får sätta dig ner och formulera om den. Och redigera i en extern redigerare, disqus misstänksamhet ökar ju fler gånger man redigerar.

  • Trogloditus

   Du kan också skaffa dig ett annat konto och posta den igen.

 • MartinA

  Alltså, artikeln är välskriven och välargumenterad. Men den tänker inte på att NAZISM FASCISM RASIST är rådande ideologi idag. Som används för att utrota oss nordeuropeer. Artikelförfattaren borde ha tagit större hänsyn till detta när han skrev artikeln. Hans artikel ger näring och stöd åt fienden och legitimerar deras härskarideologi. Det är oacceptabelt.

  • Nicodemos

   Artiklarna här är skrivna för OSS,, inte för DOM.. Jag förstår vad du menar, men om VI ska kom fram till en lämplig teori bör det vara en egen sådan (som bygger på det bästa ur det förgångna) inte en kopia av något som redan är gjort.. Det finns ingen anledning att förfasa sig över artikeln i fråga.

 • Trogloditus

  Intressant läsning. Riddarens och hjältens symbol syftar på individens födelse, så den är oförenlig med fascismen hos vilken det bara finns en individ, nämligen Ledaren som personifierar folket. Kriget är fasansfullt, då individer riskerar dö, samt äkta par som i framtiden kan föda en individ. När man inser detta så förkastar man det romantiska kriget och den heroiska staten. Det är endast individen som har essentiellt värde, även om alla människor är lika inför lagen.

  • Palnatoke

   Det är ju en karikatyr av fascismen signerat etablissemanget du attackerar. Nog måste det gå att få till ett mer konstruktivt förhållningssätt till dessa ideologier som faktiskt lyckades vinna makten.

   • Trogloditus

    Nä, tvärtom! Sverige kopierade ju Hitler i allt, även om judehatet aldrig gick så långt som i Tyskland. Vi införde sterilisering av genetiskt oönskade element i Hitlers efterföljd. Kollektivismen anammade vi, dock ej i krigisk form. Hitler var ju den som först kom på idén om djurskydd, nämligen att också djur har rättigheter. Det nappade vi på. Vidare så förklarade farbror Hitler att ett land måste ha en avancerad infrastruktur för att fungera effektivt. Det tog vi efter och började bygga ordentliga vägar, precis som tyskarna. Massbilismen var Hitlers påfund. Den idén uppskattade vi verkligen, och Henry Ford också.

    Framförallt har vi träget kopierat nazisternas starka sociala skyddssystem, nämligen idén om det starka välfärdssamhället. Att demonisera de slaviska folken samt att ha en egen vapenindustri har varit en besatthet hos svenska politiker, allt inspirerat av nazisterna. Hitler är än idag svenska politikers och etablissemangets främsta inspirationskälla, om än omedvetet. Det är därför de strävar efter att utradera individen och skapa massmänniskan. Så vi lever i ett land starkt format av den tyska fascismen. De vänsterorienterade vill förinta judarnas stat också. Etablissemanget säger elaka ord om Hitler, men de efterföljer hans idéer i praktiken.

    • Palnatoke

     ”Judehatet”. Ja, det blir väl alltmer uppenbart var du står.

     Du borde nog förövrigt förkovra dig lite mer i historia. Det var faktiskt Sverige som var föregångare när det gäller eugenikprogram och Tredje Riket tog efter det. Uppsala Rasbiologiska Institut kanske klingar bekant?

     Den s.k generella välfärdsstaten är en marxistisk idé som inte har ett dugg med Hitler att göra. Tredje Riket hade i jämförelse en väldigt liten stat och förlitade sig i huvudsak på privata lösningar vad gäller den sociala biten.

     ”Massmänniskan” är ju vad fascismen vänder sig emot. Du är ju ignorant helt enkelt och borde läsa på bättre.

     • Trogloditus

      (Får man inte använda ordet ”judehat” nu heller? Det hade jag ingen aning om. Är man sionist då? Är ni fullkomligt okunniga om de återkommande pogromer som drabbat judarna i Europa?)

      Nej, Rasbiologiska Institutet ägnade sig åt forskning och hade ingen eugenisk verksamhet. Det var ett fullkomligt perifert litet institut, utan väsentlig betydelse. Institutet gjorde resor till Lappland för att studera samerna. De fann, vad jag förstår, att samerna hade likvärdiga kroppsliga och mentala egenskaper som svenskarna. Det var i själva verket makarna Myrdal som var drivande i den eugeniska frågan, under och efter Hitlers tid vid makten.

      Emellertid är ”rashygien” något som mänskligheten alltid har ägnat sig åt. Även naturfolk är fullt medvetna om riskerna med inavel. Australaboriginerna hade därför kontakter över hela kontinenten så att de kunde utbyta genetiskt material. I England under neolitisk tid vallfärdade folk från hela ön till Stonehenge för en religiös fest där band kunde knytas mellan män och kvinnor från olika delar av landet.

      Nuförtiden tror folk att vem som helst med bra utseende är lämplig att skaffa barn med. Ingenting kan vara mer felaktigt. Personlighetsstörningar och genetiska sjukdomar sprids i populationen genom att folk ignorerar partnerns ärftliga egenskaper. Så Rasbiologiska Institutet hade inte helt fel. Det var bara det att de fokuserade på folkgrupper när de istället borde utforska den dåliga arvsmassan hos det egna folket. Svenskarna bär på ohyggligt mycket dåliga gener. Det behövs en skärpning på det genetiska området.

      Välfärdsstaten uppfanns i Tyskland av Otto von Bismarck och förstärktes av nazisterna. De fäste stor vikt vid friskvård.

      Jasså, fascismen befordrar inte den kollektivistiska massmänniskan? Mycket skall man höra innan öronen trillar av!

     • Nicodemos

      Var i grundar sig vetskapen om orgier vid Stonehenge vars syfte var att motverka inavel? Låter som en skiss mer.

      Har svårt att tro att folk hade ett djupare genetiskt tänk (annat än möjligtvis lika söker lika) innan genetiken var ett faktum.. har alltid funnits relativt gott om särlingar och byfånar osv,, hos både bönder och adel.. Något förflutet med högresta übermenschen tvivlar jag på. Men klart att man inte förökade sig med uppenbart ”dysgeniska” personer om man hade andra alternativ.

      Ja, undrar varför det har varit pogromer med jämna mellanrum.

     • Palnatoke

      Du får använda vilka uttryck du vill men någon som lipar om ”judehat” och ”progromer” placerar jag i filosemitfacket. Vilket nästan alltid brukar vara korrekt.

      Det var Högerns Lindman och socialdemokraternas Branting som gemensamt tog beslut om att starta det rasbiologiska institutet i Uppsala. Och det var verkligen ingen obetydlig institution som du försöker påskina. Naturligtvis bedrev de inte själva eugenik men de lade den intellektuella grunden för det eugenikprogram som socialdemokraterna implementerade och som även Högern stödde.

      Symptomatiskt att du hävdar att ”svenskarna bär på ohyggligt mycket dåliga gener”. Det stämmer inte alls. Tvärtom är den svenska genpoolen en av de friskaste i hela världen. Åtminstone var den det innan kontamineringen av inavlade klanfolk. Där kan du ju börja ifall du vill verka för en förbättring. I övrigt finns det två former av eugenik. Negativ och positiv. Jag förordar mer av det senare och då helst inbyggt i själva systemet. Därför motsätter jag mig den gigantiska omhändertagande marxiststaten.

      Du får skilja på ”välfärdsstat” och ”generell välfärdsstat”. Endast den senare är marxistisk eftersom den handlar om att kontrollera och utnyttja de starka.

      Ja, att du inte fattat att demokrati i dagens format innebär att man tvingas underkasta sig massmänniskan säger mer om dig. Det var just det fascismen vägrade godta.

     • Trogloditus

      Genetiska sjukdomar exploderar nu över hela världen. I Sverige råder det en autismepidemi, och många svenskar drabbas av personlighetsstörningar, medfödd homosexualitet, och alla slags mentala handikapp såväl som moraliska defekter. Exempel på det är vad som avslöjas i #metoo-kampanjen.

      Varje svensk bär på tiotusentals skadliga mutationer, och ackumulerandet av mutationer accelererar. Människosläktet är på utdöende. Det här är en naturlig utveckling, men anledningen till att det sker så fort är att det naturliga urvalet slagits ut hos homo sapiens. Jämförelsevis, djurarter kan existera länge under förutsättning att kraftig selektion sker.

      Människosläktet blir 1-2% mer defekt per generation. Det existerar alltså ingen stark nordisk ras. Det är en annan sak att vi är bättre däran än iranier som gifter sig med släktingar. Men det här betyder alltså att vi måste tänka på vem vi kombinerar gener med i framtiden. Urvalsprocessen måste bli noggrannare, annars kan inte svenskarna överleva som folk.

      Om vi inte skärper oss nu så har mänskligheten inte lång tid kvar. Om vi har tur, kanske några tusen år. Men långt innan dess har civilisationen kollapsat, så slutet kan komma långt tidigare. Genetiska defekter belastar oss stort redan idag, både socialt och ekonomiskt. Frågan är hur länge det håller.
      http://thetruthwins.com/archives/the-human-race-is-dying-dna-degeneration-would-eventually-lead-to-the-total-extinction-of-humanity

     • Palnatoke

      Ok. Personligen skulle jag nog inte använda ”me too” hysterin som argument för dysgenik. Snarare är det ett tecken på vilket vanvettigt och feminiserat vänsteretablissemang som styr Sverige.

      Ja, jag vet att det finns några extrema pessimister som spår mänsklighetens undergång med hänvisning till mutationshastighet. Fast jag skulle nog vilja rekommendera en dos källkritik för det finns väldigt många genetiker som inte håller med. Oavsett så är det inget som rör svenskar specifikt. När det gäller åkommor som autism och homosexualitet så borde du också vara försiktig med dina slutsatser. Epigenetik och miljögifter är mer troliga förklaringar.

      Men rent generellt tycker jag ändå att du är inne på ett konstruktivt spår när du kontemplerar eugenik. Även om jag skulle lyfta fram andra orsaker så är det min uppfattning också att vi haft en dysgenisk utveckling åtminstone sedan WWII. Den utvecklingen bryts ju inte direkt av den utomeuropeiska massinvandringen. Tvärtom accelereras dysgeniken.

     • Trogloditus

      Emellertid har man funnit samma degenerativa mekanism hos bananflugan. Utan selektionstryck degenerar de med 2% per generation. Efter ett antal generationer är de betydligt mindre aktiva och ljudliga än vilda exemplar. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9371795

      En tankeställare är att autism har ökat femfaldigt sedan 1950, i USA. I Sverige drabbas 5% av somaliska barn av autism med samtidig utvecklingsstörning. https://www.dagensmedicin.se/blogg/mats-reimer/2014/02/12/nar-kommer-autism-epidemin-till-debattsidorna/

      Jag kan inte låta bli att koppla samman detta med den narcissistiska epidemin bland svenskt vänsterfolk, nämligen sådana som antastar kvinnor och som sticker tungan in i bebisars mun, m.m. Karakteristiskt för narcissistiska människor är att de är självrättfärdigande, nämligen att de anser sig kunna göra som de vill. Psykologen Otto Kernberg misstänker att det finns en genetisk koppling mellan narcissism och autismspektrumstörning. Narcissism är utbredd i invandrarkollektivet också.

      Det kan vara så att samhället står inför en epidemi av psykologiska defekter, men inga journalister tar upp problemet. Det beror på att de utgår ifrån att allt handlar om ”värderingar”. Vi anses vara intellektuella varelser, medan sociala och moraliska instinkter saknar betydelse.

     • Palnatoke

      Vi är nog många som ser att utvecklingen under 50-100 år varit dysgenisk och att det till största del beror på att selektionstrycket snedvridits eller satts ur spel. ”End game” om inte den här utvecklingen bryts är så klart given. Men vill man verkligen bryta utvecklingen så måste vänstern och i synnerhet humanismen förpassas till sophögen.

     • Nicodemos

      Låter ju visserligen som totalt struntprat men.. Skulle blogg länken understryka din tes?

     • Trogloditus

      Vet ej. Här är en annan länk som diskuterar mänsklig genomisk degenerering: The Degeneration of Man

      Det tycks inte finnas någon genetiker som vederlagt resonemanget. Det enda som kan rädda mänskligheten tycks vara om evolutionen skulle fungera som Masatoshi Nei säger, som innebär att Darwin hade fel.

      Men det är i varje fall tydligt att ”den ädla ariska rasen” har genetiska problem. Se bara på allt detta vänsterfolk med sin infantila världssyn. Att man förblir infantil i vuxen ålder kan möjligen ha sin grund i genetisk degenerering.

     • Trogloditus

      Författaren till artikeln jag länkar till ovan, säger:

      Evolution degenerates characteristics not screened by the environment. If instincts are controlled by intellect, they no longer need to breed true, since the intellect will dictate proper behavior. The originally strong social instincts will, in time, become degenerate and perverted. As these instincts degenerate, it becomes more and more necessary to enforce community rules for proper behavior. The evolutionary spiral continues to develop more and more perverted instinctive behaviors as stronger and stronger offsetting enforcement measures are required to obtain an orderly community. These stronger behavioral enforcement measures will continue to grow, while the individuals in the community develop less and less tolerance, until a point is reached when the individuals in the community rebel. At that point the intellectual restraints are no longer effective, the now perverted and degenerate social instincts are allowed full sway, and the society teeters on the brink of collapse. If it should collapse, the human, now with distorted social instincts, would be unable to survive.

      Kastar detta ljus på #metoo-avslöjandena?

     • Trogloditus

      Det här blir följden om den rådande teorin, nämligen darwinsk evolution, är korrekt. Emellertid så finns nu en annan teori, nämligen mutagenisk evolution. Det innebär att evolutionen framskrider på molekylär nivå, inte på fenotypisk. http://discovermagazine.com/2014/march/12-mutation-not-natural-selection-drives-evolution

      Vi bär på tiotusentals mutationer, men det stora flertalet tycks neutrala och påverkar därför inte organismen. Men ändå muterar vi med en sådan hastighet att människosläktet redan borde ha dött ut. Så det tycks vara något fel med Darwins modell, nämligen att evolutionen sker med hjälp av naturlig selektion. Det är väldigt svårt att förstå dessa frågor för en amatör.

     • Palnatoke

      Jag tror att du missuppfattat vad Nei för fram. Det handlar om hur mekanismerna ”naturligt urval” och ”mutationer” verkar och samverkar i evolutionsprocessen. Nei hävdar att mutationerna är själva motorn men han förnekar ju inte på något sätt det naturliga urvalet. Problemet är att de här två mekanismerna verkar på helt olika tidshorisonter. Mutationer på kort sikt och det naturliga urvalet på väldigt lång sikt. Nei medger ju också att han inte kan bevisa sin teori.

      Det finns ett mer praktiskt sätt att se på problematiken ovan. Att det naturliga urvalet helt eller delvis kommit att sättas ur spel till följd av utvecklingen och främst då genom det moderna samhället med avancerad teknologi och välstånd. Det innebär att skadliga mutationer och sämre genmaterial inte sållas bort från genpoolen. Lite som i filmen ”Idiocracy”.

     • Trogloditus

      Jo, men när naturlig selektion sker så har redan den molekylära evolutionen skett. Så naturlig selektion är bara den yttre följdeffekten och är därmed sekundär. Enligt det synsättet är naturlig selektion inte drivande. Själva motorn är mutationerna som sker.

      Men det är själva fan att ingen genetiker kan förklara hela sammanhanget så att man begriper ordentligt. De är så otroligt rädda att bryta mot den heliga darwinska dogmen.

     • Palnatoke

      Fast det där blir bara en definitionsfråga beroende på att mekanismerna ifråga verkar på olika horisont. Det är bättre att fokusera på hur urvalstrycket ska återställas.

     • JB

      ….

      Kanske lite OT, men ….

      Tycker att man ibland, kanske lite infekterat, eller lite grand som en slags fanatism, eller lite grand som typ -tomtar på loftet – , (när man blivit mer eller mindre maniskt fixerad vid något begrepp?…), kan både misstolka och missförstå dem….

      Begrepp som t ex – anti – , betyder ju – mot – ….

      Människor kan verkligen var – mot – , väldigt många olika ismer, läror, religioner eller ideologier…
      T ex då – anti modernism – , anti fascism, anti religion som helhet, eller anti hinduism, anti kapitalism, anti kommunism, anti socialism, anti konservatism, anti buddism, anti feminism, anti kapitalism, anti islam, anti kristendom, anti judendom, anti gammalmodighet, anti nymodighet….osv., et cetera….

      Det som t ex föranledde Paulus, i NT, att ge sig ut på en mördarjakt på de Jesu efterföljare som uppfattades vara lagbrytare, eller dem som sågs som varande anti den judaiska läran, eller kanske även fiender till den judaiska läran, och dem som därför uppfattades vara s.k. – kättare – , eller s.k. otrogna, och som då skulle straffas av Paulus (som var en s.k. renlärig farisé, en skriftlärd), för den sakens skull, det skulle kanske i dagens värld kunna kallas för att var en slags – antikristendomism- ? Fastän på den tiden kunde det naturligtvis inte kallas det, utan då handlade det om just en vilja till bestraffning av just – kättare – , (som då ville förespråka en ur den judaiska lärans perspektiv, – kättersk – , lära , dvs.,. en s.k. – villolära – )..
      ….
      Detta fenomen, att på olika sätt vilja bestraffa s.k. – otrogna – , eller just s.k. kättare, är då ett likartat fenomen i alla gemensamma lärosammanhang, eller antagna lagtexter, där de som kan uppfattas vara avvikare från en vedertagen lära, eller en vedertagen Lagsamling, blir definierade som – kättar- …
      Det är någonting som förekommit överallt i alla sammanslutningar, och i alla föreningar, partier och nationsbildningar, vilken – lära – , eller vilken gemensam lagsamling det än har handlat om…
      ….

      Det som växte fram som en – anti-judendomism- , och det som idag (sedan 18oo-talet), vill kallas för en antisemitism, eller kanske även för en – antisionism- , behöver lära sig att inte blanda in judar som personer, i sina eventuella kritiska synpunkter på – en judaisk lära – , eller på en judendom…..

      Att ha – kritiska synpunkter på en – lära – , eller på en – religion – , (t ex en kristendom, en islam, en hinduism, en buddism, en judendom), betyder inte att man måste avsky alla personer som finns anslutna till respektive lära …..

      Tvärtom…

      Man måste också alltid försöka att – hålla isär – individuella personer från en lära, och också att försöka att – inte dra alla över en och samma kam – , som säger sig representera en lära…..

      ….
      Även en s.k. modern stat, med en s.k. sekulär lagsamling, med en gemensamt antagen s.k. – värdegrund- och vidhängande gemensam s.k. lagförfattning, motsätter sig om medborgare vill försöka att – bryta mot lagen – , inom nationen, och vill då bestraffa – kättare – , eller – lagbrytare – , och dem som då kan uppfattas vara – potentiellt fientligt inställda – till den gällande lagen, osv. ….

      Det är detsamma för församling, för parti, för folkgruppering eller för nationsbildning, och det är ett fenomen som är sig likt genom historiens gång, vilken lagsamling som än en nation har antagit…

      Det handlar alltid och överallt om att vilja försvara sammanhållningsförmågor för t ex en nation, för ett parti, för en folkgruppering, för en förening eller församling, genom att vara – trogen till dess – lära- , eller – lag – , osv. ….
      ….
      Hela beteendet drivs av och handlar alltså om principer som heter:
      – Enade vi Stå, Söndrade vi Falla –

      Det är drivkrafter som då försöker samla till enhet och till s.k. – sammanhållning – , och försöker då att förmå människor som ingår i t ex en nation, att kunna uppnå just det som ses som en nödvändig – Enhet -, vilket då kräver att alla medborgare då lär sig att – TALA SAMMA ideologiska SPRÅK, (dvs., underordna sig under samma – lagförfattning – )…..

      Alltså detta kräver inte nödvändigtvis att alla talar samma fysiska språk, eller dialekt, eller språkfamilj, utan just att alla talar samma – ideologiska, moraliska, religiösa eller politiska språk – , som alltså handlar om att få medborgare att uppvisa en – solidaritet med – , eller en – lydnad inför – , den gemensamma ideologiska, religiösa eller politiska – lagen – , som då är gällande i landet….

      (Och det är då en lag förutan vilken inte medborgare kan bestraffas vid just – överträdelse av lagen – ….
      Ungefär alltså som vid en fotbollsmatch, som också kräver gemensamma regler och – lag – för att kunna spela, och att då spelare som bryter mot – reglerna – , skall kunna dömmas med antingen ett gult eller ett rött kort, osv. …)…

      ….

      När alltså en kristen lära blev statsreligion i det Romerska riket, så innebar det viljor att försöka fösa in alla medborgare under – samma lära – infann sig, som mer eller mindre en slags – naturkraft – (enligt principen om: – Enade vi stå, söndrade vi falla – )….

      Förföljelse vidtog mot dem som då kunde antas vara mer eller mindre fientligt inställda, där då t ex en judendom ibland låg illa till, (och inte så konstigt med tanke på vissa passager om judar och judendom som finns att läsa just i NT, vilka verkligen inte uttrycker några sympatiska åsikter om varken om den judaiska läran eller om judar),…(hur nu dessa passager har tillkommit där kanske man kan undra…?), vilket då har kunnat bidra till att förmodligen sätta s.k. – griller i huvudet – , eller bidragit till att detta medförde livliga fantasier, vilda inbillningar om antagna fiender, eller om antagna – kättare- , då till just den kristna läran…..

      En hel del s.k. – kristna nationer – ville då försöka att försvara – den kristna läran – , mot eventuella försök till angrepp från vad som då antogs kunde vara potentiella fiender till en s.k. – kristen värdegrund – , eller till en kristen lära, (som man då inbillade sig att en judaisk läras representanter kunde riskera att utgöra…)…

      Därför förbjöds judendom, och judar i flera kristna nationer ju starkare en kristendoms inflytande och makt växte…
      Bl a förbjöds judendom då i England på 12oo-talet, och även att både en judendom och en islam, blev totalförbjudna i Spanien 1492….

      …….

      Drivkrafter till dessa fenomen, och till dessa beteenden, är desamma som i t ex ett kommunistiskt samhälle, där en vilja att just försöka att samla alla till en – enhet – , samt även då egentligen i vilket samhälle som helst, som vill försöka – ena – sina medborgare under – en och samma lära – ….

      Fenomenet finns då överallt och i alla sammanhang att försöka värja sig mot dem som då kan betraktas som varande – motståndare till läran – , alltså i kommunismens fall då t ex anti kommunister, dvs., de som då av en kommunism uppfattades vara – potentiella fiender – , som till varje pris skulle bekämpas….(vilket också gjordes, ganska så brutalt ….)…

      Dessa överallt och i alla tider förekommande psykologiska eller sociologiska fenomen, att vilja förfölja, bekämpa eller att vilja fördriva dem som antas vara fientligt inställda till en vedertagen ideologi, lära, eller lagsamling, (vare sig sådana inbillningar, eller sådana antaganden verkligen är sanna eller inte), är alltså likartade fenomen genom hela historiens alla olika sammanslutningar och samhällen som har funnits, och oavsett vilken lära som antagits för att vara – den sanna läran – , den – rätta och korrekta läran – , – den riktiga lagen – , osv. …….

      ……

     • JB

      ….

      Ett tvillingpar på ca 4 år, Palle och Pelle, hamnar ibland i bråk med varandra.

      Palle, som är ca 3 cm längre än Pelle, och väger några kilo mer, samt är född ca 15 minuter tidigare än Pelle, vill ibland dominera över Pelle, (kanske för att han känner sig vara – större och starkare – än Pelle, och för att han därför tycker sig ha någon slags – förstfödslorätt – , eller någon slags – storebrorsrätt- , vem vet…)…..

      Hur går då Palle tillväga för att kunna dominera Pelle?…

      Jo, det börjar då med att han retar Pelle, vilket kan övergå till allt grövre förolämpningar, kritik, hån, förlöjliganden, verbala bespottelser av Pelle, hur dum, korkad och idiotisk han är, hur ful, vek och bristfällig han är osv. …

      Han hånar och förlöjligar, tills Pelle till slut tappar tålamodet, och kanske sparkar till Palle på benet…

      Vad händer då?…

      Jo, då går Palle till pappa och mamma (till lagskrivarna?), och säger att:

      – Pelle är dum. Han sparkade och slog mig på benet…

       

      Vad händer då?…

      Jo, oftast tar mamma och pappa Palle iförsvar, därför de har inte sett och inte uppfattat att Palle före det att Pelle slog honom, hade retat, hånat, bespottat och förlöjligat Pelle…

      Pelle får då reprimander av mamma och pappa (lagskrivarna), och får – skämmas – , för att ha – klivit över gränsen – , för hur deras relationer skall och bör se ut, (enligt – lagen – )….

      Detta är grunder som kan appliceras på alla former av grupperingar, stora som små, och också hela nationer…

      De eller dem som vill försöka att – dominera – andra, börjar kanske ofta med att förolämpa, håna, förlöjliga, och därigenom försöka att – reta upp – , dem som de vill dominera, eller kontrollera, och hoppas då på att dessa skall – reagera – , genom att gå till – attack – , eller att gå till – motattack – , som kanske då inbegriper både verbalt och fysiskt våld (och som därmed aslöjar sig själva som – lagöverträdare – ?)….

      ….

      Man skulle kunna likna en s.k. – statskonst – , där en stats förvaltning och s.k. etablissemang, vill – kontrollera – , eller med nödvändighet vill försöka att – dominera – , en befolkning, en folkmassa, massan av folk, folkflertalet, eller en pöbel, genom att kontrollera – dess rekationer – , som vid en tjurfäktning?…

       

      Utan att alltså – ett rött skynke – , hålls framför tjuren, som då får den att – reagera – och – gå till attack- för att då kunna dödas av matadoren…., så skulle matadoren inte kunna – dominera och kontrollera tjurens – rekationer – … …

       

      Tjuren kan då alltså jämföras med just – en folkmassa – , som man som etablissemang, eller som makthavare i en nationsbildning, vill kunna kontrollera genom att kunna – kontrollera dess reaktioner – , eller dess handlingar, och kunna leda den dit man som just – etablissemang – , som ledning, önskar sig ….

      En matador kan i liknelsen alltså jämföras med en nations – etablissemang – , eller – lagskrivare – , eller dess – mamma och pappa – , som vill styra och dominera, samt kontrollera hur och i vilka riktningar som – folkmassan – , folket, pöbeln eller folkflertalet, väljer att gå …..

       

      Så, hån, spott och spe, samt förlöjliganden, förolämpanden, kränkanden och ibland också falska anklagelser, baktaleri osv., är tydligen djupt liggande – metoder – som de som önskar att kunna – dominera andra – , eller som de som önskar att just kunna – styra och ställa över andra – , eller få andra att – lyda och underordna sig – , gärna vill använda sig av….

      Det är märkligt hur människan på ett sociologiskt och psykologiskt plan ändå verkar vara sig lik, århundrade efter århundrade, årtusende efter årtusende…

     • Trogloditus

      Mikroaggressioner genomsyrar det svenska samhället idag. Den här metoden att utse syndabockar och att plåga dem har för många människor en terapeutisk funktion. De mår bättre av att göra så, och känner då att de åker upp några pinnhål på den sociala skalan. Mindervärdeskomplexet finns nämligen i bakgrunden, och det orsakar socialt sönderfall i samhället. Att blanda olika etniska grupper som står på helt olika intellektuell och kulturell nivå är därför förödande.

     • JB

      Trogloditus: ..”Att blanda olika etniska grupper som står på helt olika intellektuell och kulturell nivå är därför förödande”…
      Ja men troligtvis är det just det som är meningen (att nationsbildningarna i Europa ska just mer eller mindre – förödas – , så som de tidigare varit)….
      Folkblandningspolitik kan vara förödande för alla folk som mer eller mindre tvingas in i en sådan politik…
      Invandrare – väljer – , att fly, eller flytta, till ett främmande land, med främmande människor, kultur, språk och traditioner… och blir – främlingar – ….som då söker sig till – sina egna – , så gott de kan…
      Ursprungsinvånarna i ett land – väljer – inte alltid själva, eller tillåts inte alltid att själva välja att ta emot många – främlingar – , till sin nation, utan tvingas också de att mer eller mindre börja känna sig som – främlingar – , i sitt eget land…(och söker sig kanske också de till – sina egna – , så gott de kan, även om landet – pålägger dem – , att – ta ansvar – , och stå som – ensamt skyldiga och ansvariga – , och därmed som – orsaker till ondskans framväxt – , om och när en invandringspolitik inte fungerar….eller alltså fungerar just på ett – söndrande vis – av en hel nation….(Vilket då alltså förmodligen var meningen från början och framdrivet av mulitnationella företag och industrier, samt en globalisering i kommunikationsmöjligheter osv. ….Kanske också i det – stora och långsiktigt planerade projektet – som idag då heter USE, dvs., United States of Europé, dvs., Europas förenta stater, som många som agerar på en global nivå inom industri och handel av alla de slag, då kanske är mest intresserade av…alltså de som inte tycker att det är något – särskilt roligt – med att det verkligen finns olika språkgrupperingar, olika folk med olika musik, olika uttryck, olika etniska profiler och olika traditioner, seder och bruk i övrigt….) …
      Dessa internationalister, storföretagare och s.k. globalister, önskar sig nog mer – likriktade – människor, och att just en rolig, stimulerande, berikande och intressant – variationsrikedom – , bland jordklotets alla olika folk som idag finns, inte är så mycket att försöka – bevara, beskydda, värna eller försvara….
      Alla olika folk och deras språk och deras musik, deras kultur osv., blir inför en globaliseringspolitik mer och mer – utplånade – , dvs., mer och mer – lika – , varandra. Vilket kan ses som tråkigt….
      Det är tråkigt ur just ett – variationsrikt människosläktes – , perspektiv….
      Varje språkgruppering och varje folk, behöver just sina – egna – för att kunna bibehålla, värna och kultivera sina språk, och därmed sin musik, sin övriga kultur, sina traditioner och sina ideal…
      Så en globaliseringspolitik kan egentligen vara någonting – sorgligt – för väldigt många…

     • Trogloditus

      Jag misstänker att de medeltida pogromerna hade ekonomiska motiv. Endast judar tilläts vara bankirer och folk var skyldiga dem pengar. Ett sätt att bli av med skulden vara att hetsa mot judarna och tvinga dem på flykt. Katolska kyrkan försökte stoppa förföljelserna, men då mördades kyrkans utsända också.

     • JB

      ….

      Nja, kanske inte redan på 1200-talet i England? Vad hade företrädare för den judaiska läran för välutvecklad bankindustriverksamhet, förutom kankse några former av pantbankverksamhet, och som kunde låna ut mot räntor, som människor kunde tänkas vilja bli befriade från, och därför ville fördriva judendom i England, där och då?…
      Det är ändå tveksamt…
      Samt, vad gäller Spaniens förbund för både judendom och islam, så kunde det väl inte heller där egentligen handla om stora låneförbindelser, mot räntor, genom någon slags välutvecklad bankindustriverksamhet, och särskilt inte inom islam….
      Islam har ju förbud mot penningutlåningsverksamhet, eller bankindustriverksamhet, och utlåning mot räntor, och tillåter ränteekonomi…

      En judisk bankindustriverksamhet, i större skala, tog väl inte fart förrän under 1500-talet, när Rotchilds söner bildade bankverksamheter i flera storstäder i Europa….
      ..
      Nej, jag tror dåtidens fördrivningar mer handlade om just viljor att hävda, försvara och värna en kristen lära…
      Därmed drivkrafter till enhet, och förbjudsiver mot vad som sågs, tolkades och uppfattades vara, mer eller mindre -fienliga läror – , eller – villoläror – i relation till en kristendom, vad då gällde både islam och judendom….
      ….
      Kanske berodde den framväxande s.k. – inkvisitionen – (rättslärokontrollen?), inom den dåvarande katolska kyrkan, på att en misstro och en misstänksamhet spred sig gentemot de konvertiter till kristendom som förekom bland både judar och muslimer, vilken alltså tog fart i och med förbuden mot deras religionsutövning….(Inom den katolska kyrkan trodde man då antagligen inte alltid på att det verkligen var – sanna konverteringar – , utan endast s.k. – skenkonverteringar – , osv., vilket då drev fram en nitisk – sanningskontroll- , av konvertiternas tro. En del mycket nitiska påvar, var själva tidigare av judisk börd, så det kan ju tyckas vara lite märkligt att just de påvarna, (som då tidigare kanske varit judar, eller kanske även i vissa fall muslimer), då skulle bli alldeles särskilt drivande i den s.k. inkvisitionen. …)

      Men många muslimer och judar flyttade förstås från Spanien i och med att deras religioner blev förbjuden.
      Många ortodoxa judar flyttade också till muslimska länder….bl.a. till Iran, där det ännu idag bor många ortodoxa judar….

     • JB

      ….
      korr….
      ….och tillåter INTE ränteekonomi….

     • Daniel Rondslätt

      Engelska kungar lånade pengar av judar under 11- och 1200-talen. Källa Sveriges Television. Genom arkeologi har man kunnat påvisa att England var ett multikultiland alltså London, var en multikultistad, då skelettfynd av syrier, svarta afrikaner och judar kunnat påvisas från den tiden. Dessutom lyckades man visa att en brunn som var full med skelett dels kunde påvisas att det var judar som kastats levande ner och att det skett samtidigt som en omskriven progrom och uppror skett.

    • Nicodemos

     Judehat? Du menar kontrasemitism.

    • Daniel Rondslätt

     Tyskland fanns långt innan Hitler. Tredje Rikets politik och idéer var långt ifrån alltid Hitlers egna uppfunna idéer utan hade i mångt och mycket genomförts av vilket styre som helst. Att Tyskland var Hitler och nationalsocialismen är en US-amerikansk dröm/myt/lögn som i grund och botten bygger på att man inte kan något om språk eller kultur på denna sidan Atlanten.
     Hitler dog i bunkern medan tyska folket kämpade för sin överlevnad och sedan för återuppbyggnad. Hitler uttryckte också i sin besvikelse att han tyckte att tyska folket inte förtjänade att överleva, slaverna var de starkare. Så lyder Hitlers ord.

     Låt mig också upplysa de US-amerikanska nationalsocialisterna om att den första Autobahnsträckan öppnades redan 1914.

     • Parsifal

      Enligt NE byggdes de första motorvägarna i USA på 20-talet och i Europa i Italien och Tyskland i början av 30-talet. Den första Autobahnsträckan i Tyskland invigdes för övrigt av Konrad Adenauer 1932 då han var överborgmästare i Köln.

  • MartinA

   Krig är nödvändigt för ett hållbart samhälle. Eftersom människan utvecklats i konstant krigstillstånd.

  • JB

   En fråga man kan ställa sig i dag, är om en s.k. – femin- ISM – , egentligen är en – ism, som i sig har inneboende förmågor och potentiella risker att kunna driva kvinnor, särskilt i en västvärld, till ett slags kollektiv blindhet och ett slags kollektivt vansinne?…

    

   Att en femin – ism i sig alltså är en vilseledande – ism, som gör att väldigt många kvinnor förlorar förmågor att kunna se realiteter, samt att kunna bevara vett, sans, förstånd och insikter om vad som verkligen är verklighet och vad som inte är en verklighet, samt vad de själva egentligen främst önskar sig för sitt eget välmående i det långa loppet, det går nog inte att förneka….

    

   Att kvinnor som låter sig påverkas, eller – drabbas – av en femin- ism, riskerar att bli förvirrade och förblindade genom ismens propaganda och förklaringsmodell, samt riskerar att utveckla ett slags inbillningssjukt storhetsvansinne, tillsammans med en vrede, en ilska, ett högmod, en avund, som då vill riktas kollektiv mot män, vilket då riskerar att bli förtärande och nedbrytande för dem själva, tillsammans med risker för bitterhet och annan frustration, istället för att kunna bli någonting uppbyggligt och stärkande…

    

   En femin- ism vill ständigt mana kvinnor att skylla ifrån sig själva, att anklaga andra (män), för egna eventuella brister, oförmågor, okunnigheter, oförmögenheter, samt även bristande allmänna psykologiska insikter, och bristande förmågor att kunna bedömma en verklighet och i stort vilja mena att det är – de onda förtryckande, patriarkala männens fel – …..

    

   En sådan verklighet där en femin- ism då egentligen skulle erkänna, och förstå innehåller t ex i ett faktiskt förhållande att det finns väldigt många flickor och kvinnor som själva inte alls är särskilt intresserade, för sitt eget välbefinnandes skull, att vilja stiga fram, eller stiga framför och leda på stora företag, eller i olika sociala och politiska arbetslivs-sammanhag….

    

   Tvärtom…..

    

    

   Flickorna och kvinnorna måste alltså pressas, manas och stressas till att vilja detta, av en femin – ism…..

    

   Men en femin- ism vill inte lyssna på dem som då säger att många unga flickor och kvinnor inte mår så särskilt bra i dagens s.k. femin- istiska – samhälle, upptagen som – ismen, och dess förespråkare då är med sin förföriska propaganda som till varje pris vill slå s.k. blå dunster i ögonen på ett (ungdomligt) kvinnokollektiv i samhället….

    

    

   Alltså en femin – ism har i sig, genom sin propaganda, genom sin retorik och genom sin förklaringsmodell av tillvaron, inneboende risker att kunna förleda många unga flickor och kvinnor helt fel….

    

   Istället för att bli inkännande och förstående inför sig själva som flickor och kvinnor, så får en femin- ism kvinnor att kollektivt istället tro att de måste bli stöddiga, måste bli märkvärdiga och arga, samt agressiva, anklagande och missnöjda, att de måste lära sig själva – att tala männens språk – , och att – efterlikna männen – , och samtidigt förklaras sådana eventuella känslotillstånd (av vantrivsel eller av disharmoni), för att vara ett s.k. – förtryckande patriarkats fel- .. …

    

   Dvs., en femin – ism vill förklara alla sådana eventuella känslor hos unga flickor och kvinnor, för att vara – männens fel och brister – , samt männens kollektiva ansvar och skuld, samt männens förtryckande patriarkala förtryck och allmänna stöddighet, gentemot kvinnor som kollektiv.. ….

    

    

   Det är helt enkelt en motsägelsefull och absurd ism….

    

    

   Det är alltså en ism som förblindar kvinnor istället för att göra dem klarsynta och lyssnande till sina egna känslor och behov, samt en ism som riskerar att göra kvinnor, på ett kollektivt samhälleligt plan mer eller mindre vansinniga, korkade, idiotiska, kortsynta och oförmögna att kunna se en verklighet bortom sina egna behov av att ta sig – framåt och uppåt – i samhället…

   Eller bortom sina egna behov av att kunna bli betraktade som – kvinnosakskvinnor – , eller som s.k. framåtsträvande och s.k. – upplysta feminister – ….(…som då menas vara ståndaktiga kämpar för en s.k. – jämlikhet – , samt för en s.k. – kvinnosak – , osv. …)..

    

   Dvs., en femin- ism, blir som en slags social samhällsklättrarstege, (där – ismen då kräver anslutning till sin ideologiska förklaringsmodell av dem som vill klättra uppåt och framåt på en sådan samhällsstege…)…

    

    

   De kvinnor som då inte ansluter sig till – ismens förklaringsmodeller, tolkningar eller ideologiska paroller, de skall då icke – göra sig besvär – , (att klättra i det samhälleliga rummet alltså,) som det brukar heta….

    

   – Ismen vill förklara för (unga) kvinnor, att för att de skall kunna känna sig själva vara – lika värda – som män i samhället, så måste de tävla, konkurrera, utmanövrera, samt sätta män – på plats – , och vara just så stöddiga och så anklagande och så agressiva som de bara kan…(och därmed då anses ha anammat och lärt sig att tala – männens språk – …(!)….)

    

    

   Det är alltså en absurd ism….

    

    

   De unga flickorna och kvinnorna skall alltså, så att säga: – Lära sig tala männens språk – , samtidigt som de då blir itutade att det är just – männens förtryckande och nedlåtande språk – (som de själva, som feministiska kvinnor samtidigt då skall tillägna sig och härma…..(!))….), för att då på så sätt kunna – hävda – just sitt eget – likavärde – med män….

    

   Och detta absurda fenomen, då samtidigt som det menas vara just sådna patriarkala orsaker till att – kvinnor inte släpps fram – … (på en karriärstege…), i samhället….

    

   Men dessa negativa och dåliga egenskaper, som då tilltros vara kollektiva – manliga egenskaper – , vilka då enligt en femin- ism vill anses vara – förtryckande och patriarkala egenskaper- , skall då alltså feminister, enligt en femin- ism lära sig att tillägna sig själva,…vilket är någonting som är fullkomligt uppåt väggarna och någonting totalt inkonsekvent…., och därför kan man säga att en femin- ism är en absurd ism….

   ….

   Samtidigt, om man ser till överlevnadsviljor för varje språkstam, för varje folk, för varje kultur och för varje samhälle som finns, och för varje nation som finns, så blir en femin- ism i en förlängning en slags självutplånande och en slags självförstörande ism, på lite sikt…..

    

   En femin- ism, förför, bortkollrar, förleder och slår s.k. – blå dunster – i många unga flickor och kvinnors ögon, och gör dem förblindade inför sina egna unika, värdefulla egenskaper och förmågor….och främst då just förmågor att kunna föda barn och bli mödrar, vilket är viktiga förmågor för just överlevnadsförmågor för hela samhället, i det långa loppet, samt för varje folk, för varje kultur och för varje nation…

    

   En västvärlds inbillningssjuka, ja, kanske även mer eller mindre sinnessjuka, malliga, stressade, pressade, prestationsinriktade och halvgalna femin – ism, eller kvinnor som har råkat bli hjärntvättade av en femin- ism, är de som leder ett Västerland, inklusive då alla olika nationer som finns i en s.k. Västvärld, till en slags självutplåning och till en i en förlängning självförstörelse och undergång, förmodligen då inom endast ett par, tre eller fyra, generationer framåt….

    

   En femin -ism kan då kanske i en verklighet, och ur just ett sådant överlevnadsperspektiv, kunna bli betraktad som en slags samhällsförstörande – ism, och då utan att särskilt många s.k. femini- ister förmodligen har så särskilt stora insikter, aningar eller misstankar själva om den saken…

    

   En femin- ism kan bli betraktad vara en både bedräglig, samt insiktslös, förledande, förförisk och vilseförande – ism, samt även en för många kvinnor en slags galenskapsframkallande ism – , där kvinnor ofta kan bli okunnigt stöddiga och krävande utan att egentligen kunna sätta någon verklig kraft, eller någon verklig makt bakom sina kollektiva och anklagande krav (av män), eller på främst då ett västerländskt s.k. – patriarkat – ….

    

   En femin- ism, kan ses som en på sikt ganska så effektiv samhällsförstörande – ism, och inte som en – ism som är för – ut -veckling – , utan tvärtom…..

    

   Dvs., den kan ses som en – ism som obönhörligen leder till en ned- veckling , eller till en stagnation för varje samhälle som anammar den… Och detta då inom endast ett par, tre eller fyra generationer…

    

   (…..Men det är klart, önskar man sig en minskning av barnafödslar i någon slags önskan om att jordens befolkningsökning skall minska i stort, så är då kanske en femin- ism, ett gott verktyg för en sådan saks förverkligande…. Vem vet…)

    

   En femin – ism riskerar alltså att i en realitet för ett samhälle bli en slags självmördande – ism, eller att i en förlängning bli en självförstörande – ism för hela samhällets fortlevnadsmöjligheter…. ….

    

   Tråkigt nog….

   • JB

    (Detta blev en mycket, mycket lång kommentar, och jag ber om ursäkt för det, men tycker den är viktig i sammanhanget….)….

 • Robin Lidén

  Jag skrev det här inlägget igår, men det verkar ha fångats av spamfiltret, så här kommer det igen:

  Till alla nationella gnällspikar här:
  Vad vill ni egentligen? Ska vi inte framföra kritik mot den radikala högerns föregångare/avarter bara för att ”fienden kan gynnas”? ”Fascism” är ett begrepp med en viss definition (en av flera formulerad här), samma sak med ”rasism”, så då är det ju ganska bra att faktiskt bemöta och klargöra oss identitärers, radikalkonservativas, nationalisters eller traditionalisters syn på och möjliga invändningar mot dessa begrepp och fenomen, då vi ofta jämförs med dessa och nykomlingar såväl som stammisar faktiskt är intresserade av att veta hur vi positionerar oss till dessa? Menar ni att vi istället ska låta anti-fascisterna, vänstern, eliten och etablissemanget få ha tolkningsföreträde och fritt spelrum att oemotsagt sprida lögner om oss och sätta ton på det politiska klimatet, utan att ge människor en annan bild?

  Det börjar mer och mer verka som att Motpol har översvämmats av lejda troll som vill hindra konstruktiv kritik (eller åtminstone försök till sådant) från att yppas och att allting som utmanar elitens problemformulering (”godhjärtade fredliga hjältar” mot ”onda extremister med maktfantasier”) ska hånas och osynliggöras. Men när man har med nationella att göra så behöver man inte leja någon, ni verkar ju så förbannat övertygade om att ni minsann vet hur allt ska lösas, så varför löser ni det inte? Ni verkar haka på positiva fenomen, som Motpol, och likt trotskister suga ut allt det positiva och bara lämna kvar den mest vulgärt söndertramsade sloganismen jag har stött på utanför marxismen.

  Motpol är inte till för att legitimera era kåta drömmar om framtiden, där resten av befolkningen underordnar sig någon ”upplyst” despot, utan är till för debatt. Så debattera! Sluta skriva korta kommentarer utan någon vidare substans och skriv och resonera er fram till era slutsatser, istället för att påtala era slutsatser utan att komma med anledningar därtill. Att kalla den fascistiska staten ”organisk” är absurt, då Evola beskrev den organiska staten som frivillig och i motsats till fascismen massvis med gånger (läs på lite grann). Fascismen var totalitär. Inte organisk. Försök att sluta använda politiska slagord och börja se orden som begrepp snarare än som verktyg, istället för att vara så skämmigt sloganistiska hela tiden.

  Metapolitik är viktigare än sådan patetisk fotbollspolitik som ni verkar förespråka, där man ska hålla på ett lag och aldrig ifrågasätta den egna sidan. Ni nationella måste lära er att acceptera lite kritik av era idoler, för fan, och sluta tänka på Motpol som någon slags megafon för er egen ”sida”. Motpol har länge fungerat (i mitt tycke, iallafall) som en intressant tankesmedja för högerradikaler/identitärer/radikalkonservativa att utmana sina egna idéer och utvecklas positivt i, där man kan engagera och kritisera idéer från alla håll och kanter. Varför ska detta inte även gälla nationella? Ni beter er mer fånigt åt än marxisterna när ni ska omtolka och flytta fokus för att försvara era idoler (som ni bara verka älska för att de är hatade av samhället och utmålas som onda, snarare än av deras faktiska bedrifter, likt leninister, stalinister, maoister och andra marxistsekter). Om ni vill ha ensidigt och okritiskt hyllande av diverse nationella fenomen så kan ni ju hänga på Motgift och Nordfront istället, vettja. Där kommer era fantasier och idoldyrkan aldrig att bli utmanade. Men här på Motpol så tycker jag att vi faktiskt kan ha lite högre till tak än i de nationella bastuklubbarna.

  Sen så är ju denna sloganism rätt märklig. Har ni alls läst Motpol överhuvudtaget, eller är ni bara här sporadiskt för att försvara era kelgrisar så fort de kritiseras? Varför ens hänga här om ni nu tycker att vi med något mellan skallen är fjollor bra för att vi vill formulera våra idéer istället för att fanatiskt hålla fast vid en viss ståndpunkt och påtala i tid och otid hur alla andra är dumma i huvudet för att de inte förstått vilka jävla snillen vi är? Skriv ett faktiskt försvar av fascismen, om den nu är så jävla oklanderlig, och bevisa för oss dödliga hur jävla rätt ni har, istället för att häva ur er patetiska personpåhopp och barnsliga förolämpningar.

  Ni beter er exakt som våra fiender vill att ni ska bete er. Som små uppjagade, inträngda och vettskrämda villebråd som inte har förmågan att tänka abstrakt eller kritiskt, utan kan bara tänka på att fly, fly, fly från allt det jobbiga hela tiden. Men verkligheten är annorlunda. Vi avrättas inte på gator och torg, och vi har fortfarande våra hemsidor att skriva och formulera vår idéer på, så varför inte göra det? Varför måste allting hända nu på en gång för er? Tålamod är en av de högsta dygderna och att vara så desperat för att
  förändra världen kommer bara att leda till er undergång. Vi måste faktiskt formulera våra tankar innan vi kan sprida dem. Om ni nu anser att tankeverksamheten stannade av efter andra världskriget så får det stå för er, men ni behöver inte spamma ner Motpol med er kvasiintellektuella dynga. Det finns andra ställen för sånt, som sagt.

  Till kritiken om hur vi inte gör någon skillnad, så vill jag gärna höra när ni nationella sist gjorde någon större skillnad? Annat än Motgiftkillarna, men de är ett undantag i mängden. Nationella sitter som mest på nätet och gnäller över hur vi andra inte beskyller judarna för allt mellan himmel och jord, eller hur vi är fega som inte vill demonisera oss själva igenom att ta ställning för idiotiska och utdöda ideologier, eller hur vi inte är ”renläriga” nog, eller hur vi inte går på stan och spöar invandrare och oliktänkande. Annars anordnar man idiotiska demonstrationer som inte leder någonstans och bara resulterar i ett än mer hätskt politiskt klimat för vårt folk att hävda sin etniska identitet och sina intressen i. Och vi kommer knappast att bli utrotade, det är bara ett dumdristigt påstående. Det finns nog med anledningar för eliterna att hålla oss vid liv så länge som möjligt för att slåss med andra minoriteter om makt i samhället för att de skulle acceptera att vi skulle dö. Inte för att vi inte kommer bli minoritet, det kommer vi, men att spasmiskt kalla det ”utrotning” eller ”folkmord” är så otroligt onödigt och missvisande att det tangerar destruktivt.

  Vi ”skrivbordshögerradikaler” är inte lika dumdristiga som er, visst, men vi utvecklas iallafall, istället för att stånga in i väggen hela tiden och tappa hjärncell efter hjärncell efter hjärncell i kampen mellan vilja och omöjlighet. Det kommer aldrig bli en fascistisk eller annan form av revolution, så lägg ner snacket om att fascismen ”aldrig föll som ideologi”. Ingen bryr sig om det var en historisk eller ekonomisk eller ens en biologisk anledning till varför fascismen förlorade, för vi vill faktiskt bygga på våra egna idéer istället för att apa efter sedan länge döda gestalter och ideologier, som dessutom var starkt präglade av sin tid, internpolitik och konsensus, till skillnad från Evola och liknande. Det är lite därför han är mer intressant än diverse underhuggare som endast ville kyssa Mussolinis ideologiska rumpa och resa sig i partihierarkin.

  Annars tycker jag att det var en eminent artikel, även om den inte hamnade i god jord hos de alltför lajvande nationella, men en väldigt bra formulering av en kritik av fascismen, iallafall, om än snäppet kort kanske. Jag hoppas att ingen har tappat motivation att skriva artiklar på grund av gnällspikarna här. Ser fram emot dina framtida artiklar. Fortsätt så!

 • Ozcarian

  Bra artikel. I dessa kretsar är det ju lite tabu att kritisera fascismen och mycket riktigt, av kommentarerna nedan att döma, har du i sanning urinerat på ett getingbo. Men det är bra, det behövs. Folk får lägga ner sin nostalgi och vilja att underkasta sig en stor ledare och det anonyma kollektivet och istället satsa på att bli starka, självständiga personligheter.

  • Palnatoke

   Ska man kritisera fascismen så måste man vara mycket mer påläst. I ditt fall blir det bara ett bankande på halmgubbar.

   • Ozcarian

    Tycker artikelförfattaren gjorde det bra. Det är väl knappast halmgubbar, det rabblas ju bara om ledare och om folket, väldigt sällan om den enskilde. Läs Evolas ”A traditionalist confronts Fascism.”

    • Palnatoke

     Evolas kritik går inte att jämföra. Den var initierad. Evola var dessutom på mycket god fot med Mussolini.

    • MartinA

     Jag tycker också att kritiken i sig är vederhäftig. Vilket framgått av mina kommentarer. Medan du låtsas som motsatsen.
     Däremot har jag ifrågasatt att antirasisterna på motpol hänger sig åt passionerad fascistkritik i tider som dessa. Fascisterna har som sagt gjort betydligt kraftfullare motstånd mot nuvarande förtryck än antikollektivisterna på Motpol.

     • JB

      Att överskatta sig själv, inklusive sina förmågor, sin skönhet, sin attraktionskraft på det motsatta könet, att överskatta sin intelligens, sin stilighet, sitt förstånd och sin visdom, har tydligen ett hormon som kallas för testosteron förmågor att kunna åstadkomma….

       

      Detta hormon finns utpräglat hos män…

       

      Det medför att det manliga psyket och det maskulina, ja, maskulinitet, har stora inneboende risker för att kunna göra grova felbedömningar, utan att kunna inse eller förstå vidden av allvarliga tolkningsfel, eller grova felbedömningar av olika situationer….

       

      Det kan handla om politiska situationer som män är verksamma i, samt även då handla om situationer i relation till kvinnor…..

       

      ……

       

      Inom politiken kan då manliga politiker riskera att göra fatala och grova felbedömningar pga sitt testoteron som, när manliga politiker t ex får mycket stor uppmärksamhet genom att många människor röstar på dem, då lätt kan tro eller inbilla sig själva att de kan göra i stort sett vad som helst…….

      Även kvinnliga politiker kan i sin tur då anses kunna riskera att göra grova felbedömningar pga sina hormoners påverkan, av framför allt hormon som östrogen samt även då av oxytocin, (vilket väl redan är en relativt allmän bedömnin när det gäller kvinnor inom politiska befattningar, görs av eventuellt främst män som då vill mena att kvinnor är för mycket s.k. – hormonellt styrda – när det då gäller just kvinnliga politikers förmågor att kunna göra korrekta politiska bedömningar i olika situationer ..)

      …..

       

       

      I relation till kvinnor kan män då göra felbedömningar om t ex en kvinna (i fertil ålder), skulle råka ge uppmärksamhet till en man, kanske menad i en generell vänlighet och artihet….Då kan det manliga psyket ändå uppfatta en sådan uppmärksamhet som en (sexuell) invit, eller som ett visat – intresse – , för mannen personligen, från kvinnans sida….

       

      Det manliga psyket kan mycket lätt missuppfatta uppmärksamhet från en kvinna och se sådan uppmärksamhet som ett tecken på en uppvisad (sexuell), invit, för mannen….

      Alltså att mannen tror och inbillar sig att kvinnan är (sexuellt) intresserad, genom att hon visat honom någon form av uppmärksamhet och därmed bekräftat hans existens, vilket av mannen då kan uppfattas som en signal till uppvaktning från mannens sida….

       

      Det kan alltså lätt förleda mannens psyke till att tro, och inbilla sig, att det är fritt fram att försöka göra en s.k. erövring av kvinnan…Mannen har lätt för att tolka situationen som en – klarsignal – från kvinnans sida, …om att hon är – intresserad – av mannen…..

      Mannens psyke har lätt för att misstolka uppmärksamheten från kvinnan som en invit, och ser möjligheter att därmed kunna försöka göra s.k. (sexuellt präglade), närmanden gentemot kvinnan…

       

      Om kvinnan då avböjer eller visar ointresse för mannens uppvaktning, så kan ett sådant avvisande uppfattas vara ett slags spelat ointresse, och mannen kan fortsätta i sin villfarelse att kvinnan – egentligen – är intresserad av honom, men endast vill försöka att s.k. – spela svåruppvaktad – ….

       

      Ett avböjande från kvinnan kan också av mannen inses som ett verkligt ointresse, vilket i sin tur då kan riskera att såra mannens självkänsla, eller riskera att i värsta fall kränka mannens självbild, eller kränka hans stolthet…

       

      Detta kan i sin tur kan utlösa olika grader av vrede hos mannen, som i sin tur kan leda till olika behov av en hämndlystnad, där han då kan få ett behov av att eventuellt vilja kunna försöka att såra kvinnan – tillbaka – ….

       

      Mannen vill då kanske i en sådan situation av att ha blivit – bortvald -, av kvinnan, vilja försöka att bestraffa – ”det märkvärdiga och malliga kärringstycket” – (som då har avböjt hans inviter eller hans uppvaktning…)….

       

      Det manliga psyket kan då anse att – ”kvinnan borde ges en läxa för detta avvisande och bortvisande beteende” – och mannen kan kanske också kan tänkas anse att kvinnan då – ”borde ges lite stryk – ”, eller rentav – ” borde klippas till -”, och kanske att mannen även kan anse att kvinnan då, som bestraffning för sitt avvisande då , – ”borde våldtas – ”, som hämnd, eller som bestraffning, osv., et cetera…

      Mannen kan kanske rentav även anse att kvinnan – ” borde dödas”…osv., et cetera i en eskalerande bestraffningsvariation, från det sårade manliga psyket…

       

      Ett manligt psyke som då självt har gjort grova felbedömningar från början pga av sitt testosteron, i att tro att minsta uppmärksamhet, eller minsta bekräftelse från kvinnans sida, har bedömts vara – inviter – till honom, vilket då är felbedömningar från början till slut av en sådan situation mellan man och kvinna…. ….

      …..

       

      En mer allmän undervisning, eller upplysning borde ske, och kanske särskilt till flickor och kvinnor, men även unga män, och även vuxna män, om hur just olika hormoner faktiskt kan påverka människor, och särskilt då om hur hormonet testosteron kan påverka det manliga psyket och påverka ett manligt tänkande och handlande…..

      …..

       

      Unga flickor och även kvinnor, och även då unga män, borde i dagens Sverige göras mycket mer uppmärksamma på, ja, förmedlas en djupare kunskap och insikt om en sådan generell och psykologisk skillnad mellan kvinnligt och manligt, (som ju påverkas starkt av olika hormoner, vilka då har starka tendenser att kunna ge mycket olika konsekvenser i olika bedömningsförmågor, i olika självförtroende, i olika självöverskattningar och i olika frimodigheter och mod, osv., et cetera ..)…

       

       

      Hormoners påverkan kan förklara och beskriva en verklighet om det manliga psykets tendenser och förmågor att kunna göra grova, ja, mycket grova, felbedömningar, tack vare det hos mannen dominerande hormonet testoteron….

      …..

     • JB

      ber om ursäkt om många bokstäver som hamnar fel…samt missas helt….

      korr:

      …testosteron….

     • MartinA

      1. Klä botten av en form, cirka 22 cm i diameter, med bakplåtspapper.
      2. Smält smöret.
      3. Vispa ihop ägg och socker lätt och rör ner smöret.
      4. Blanda mjöl, kakao, vaniljsocker och salt och rör ner i äggsmeten.
      5. Häll smeten i formen och grädda kakan i nedre delen av ugnen i 200 grader i cirka 12 minuter.

     • JB

      Jaha ja, på så sätt…
      Det var mycket upplysande och informativt…
      Tack så mycket..
      Då vet jag det till nästa gång,,,,

  • MartinA

   Lögnare.

   • Nicodemos

    Schizoid.

 • Daniel Rondslätt

  Översätt gärna citaten till svenska. Det hör väl f.ö. till vanliga språkregler att man översätter citat till det språk artikeln är skriven på. Vad är syftet att lägga in engelska citat som är i ursprunget skrivna eller sagda på italienska, tyska, franska, latin etc?