Metapedia från A till Ö: M som i Metapolitik

Metapolitik

Metapolitik handlar om att sprida idéer, attityder och värderingar i samhället, vilka på lång sikt syftar till att åstadkomma en djupare politisk förändring.

Termen beskriver främst ett opinionsbildningsarbete som inte behöver vara kopplat till ett visst politiskt parti eller program. Metapolitiken är ett viktigt komplement till den reguljära politiska verksamheten men ersätter den inte.

Från den franska revolutionens hemliga sällskap fram till dagens tankesmedjor, lobby- och intressegrupper har metapolitik varit en nödvändighet för att förbereda politiska eller revolutionära samhällsomvandlingar eller befästa en sittande regerings maktposition.

Eftersom den metapolitiska verksamheten äger rum utanför de politiska partierna, har den fördelen att verka mer trovärdig och neutral; den är inte lika tydligt politisk och inte lika fokuserad på de politiska valen. En metapolitisk strategi, som kan använda alla tänkbara medier för sina syften, ämnar att sprida en långsiktigt verkande världsåskådning.

Den typiska metapolitiska opinionsbildningen är riktad åt flera håll: den vänder sig till både beslutsfattarna och allmänheten. Den syftar till att erbjuda ideologisk skolning för en aktiv elit men också att nå ut med sitt budskap till en bredare publik.

Länk till Metapedia: http://sv.metapedia.org/wiki/Metapolitik