Metapedia från A till Ö: G som i Gruppevolutionär strategi

Metapolitik

En gruppevolutionär strategi är en strategi, eller ett levnadssätt, som en grupp av människor mer eller mindre medvetet använder sig av för att på kort eller mycket lång sikt tillväxa beträffande resurskontroll, numerär, medlemmarnas kvalitet, etc. En gruppevolutionär strategi brukar beskrivas genom att noga ange hur den placerar sig i ett rum med följande fem dimensioner:

  1. en dimension som sträcker sig från att gruppen antar strategin fullständigt frivilligt, till att den tvingas anta centrala delar av strategin;
  2. en dimension som sträcker sig från fullständig genetisk slutenhet, dvs. att det är omöjligt för utomstående att bli en del av gruppen, till fullständig genetisk öppenhet;
  3. en dimension som sträcker sig från höggradig intern osjälviskhet och total underordning av individens intressen under gruppens, till fullständig intern själviskhet;
  4. en dimension som sträcker sig från höggradig reproduktiv konkurrens och konkurrens om resurser med andra grupper, till synnerligen lite konkurrens med andra grupper;
  5. en dimension som sträcker sig från höggradig ekologisk specialisering, till ekologisk generalism.

Länk till Metapedia: http://sv.metapedia.org/wiki/Gruppevolution%C3%A4r_strategi