Bo I. Cavefors: Vid källans klara vatten: konservatism, anarkism.

Bildkonst, Ideologi, Kultur, Litteratur

AGERE CONTRA (utgiven på Hägglunds förlag) innehåller flera texter av Bo I. Cavefors på temat konservativ revolution. Följande texter är hämtad ur kapitlet Vid källans klara vatten: konservatism, anarkism.

Den konservativa idén om nationen står i opposition till den moderna demokratiska staten, därför att konservativa är medvetna om att även om den moderna staten till en början inte är absolutistisk, så strävar den mot absolutism när den konsoliderats. När den moderna staten och den moderna nationen genom partiväsendet genomfört politiskt likaberättigande, är den enskilde individen slav under detta system. Konservativa strävar i stället efter ett korporativt system som balanserar individens rätt mot den mot absolutism strävande statsmakten. Inom konservatismen avvisas därför det romantiska folkbegreppet och man menar att nationer kan existera sida vid sida förenade genom traditioner och konventioner. Sådan nationsindividualism kräver inga gränser som måste vaktas eller försvaras. Faktiskt existerande gränser är inte beroende av kollektiva och nationella intressen. Ett Europa styrt efter sådana principer innebär att den liberala universalismen inte lyckas expandera och vilseleda människorna mot ideal som endast stärker egenintressena hos dem som åberopar sig på dessa ideal. När efter den franska revolutionen ledarna talar om mänskliga rättigheters universalitet innebär detta i praktiken att varje individ måste bli fransman för att komma i åtnjutande av dessa rättigheter. Liknande aspekter kan läggas på villkoren för medlemskap i EU.

Illustration: Carsten Regild