Metapedia från A till Ö: J som i Jobbik

Metapolitik

Jobbik – Rörelsen för ett bättre Ungern – bildades som ett parti i oktober 2003 från rörelsen med samma namn. Skaparna av den konservativa rörelsen var i första hand universitetsstudenter och man har fortfarande en hög andel unga bland supportrarna. Det är dock inte en generationsbunden organisation, nationellt och lokalt kända politiker och experter har gått med i partiet sedan starten. Den handlingsförlamning som de konservativa hade efter det oväntade nederlaget i valet 2002 spelade en roll i omvandlingen av organisationen till ett parti. Ett annat var erkännandet av de misslyckanden de politiska eliterna gjort sedan 1990.

De så kallade drivande parterna i den statliga omstruktureringen som skedde efter realsocialismen, uttalade uppgiften att etablera en marknadsekonomi med socialt ansvar i den allra första meningen i 1989 års ändringar av konstitutionen. Efter nästan två decennier, är det uppenbart att inte ens ett ärligt försök hade gjorts för att uppnå detta. Tvärtom, den nyliberala ideologin som dominerade politiken under dessa år gick under namnet privatisering, liberalisering och avreglering. Den enda skillnaden mellan dessa partier var hur öppet de radade upp sig under flaggan av dessa slagord och deras inneboende grymhet. Ekonomisk fundamentalism krävde ekonomisk suveränitet för att övertrumfa landets intressen i händelse av konflikter. Begreppet social service och det gemensamma goda har fasats ur i vokabulären. Omvälvningarna orsakar störningar och vissa grupper är oundvikligen förlorare, men graden av polarisering i det Ungerska samhället i dag är oacceptabelt. Den alarmerande minskningen av den Ungerska befolkningen visar en brist på förtroende för vår framtid.

Jobbik – Rörelsen för ett bättre Ungern är ett principfast, radikalt konservativt och patriotiskt kristet parti. Dess grundläggande syfte är att skydda ungerska värderingar och intressen. Det står upp mot den allt mer uppenbara ansträngningarna att utrota nationen som grunden för mänsklig gemenskap. Vårt strategiska program tar hänsyn till möjligheten av sönderfallandet av globaliseringen som vi känner den i en kedjereaktion, på grund av sina inneboende svagheter och dess frikopplande av de verkliga processerna i ekonomin. Partiet anser att bevarandet, återhämtandet och utbyggandet av de gemensamma nationella resurserna som avgörande. Dessa omfattar det fysiska och mentala tillståndet i nationen, den patriotiska samhörigheten och solidariteten, nationens samlade kompetens i en mer komplex mening, jordbruksmarken (som en ekonomisk kraft och ohotad potential i förhållande till Europa och vars ägande i Ungerska händer är grunden för vår nationella suveränitet), dricksvattenförsörjning och infrastrukturen för transporter, energi och informationsteknik.

Jobbik – Rörelsen för ett bättre Ungern är det enda parti som uppmärksammat det stora underliggande problemet i det Ungerska samhället; den olösta situationen för den växande romska befolkningen. Man tog upp det som alla vet, men som tystas ned av det politisk korrekta etablissemanget – att fenomenet ”romsk brottslighet” existerar. Det är en unik form av brottslighet, som skiljer sig från de vanliga brott som begås, i kraft av sin intensitet och natur. Detta erkännande och kartläggning innebär inte ett kollektivt fördömande av romer och skall inte mynna ut i rasism, naturligtvis, eftersom det beror på romernas speciella socio-kulturella bakgrund, inte en genetisk förutbestämning. Sättet vi kan lösa detta problem på består i bättre uppfostran av barnen så att de respekterar sociala normer, utbildning, yrkesinriktad utbildning och skapandet av nya jobb.

Samtidigt är det emellertid nödvändigt att skärpa straffskalan, att påskynda brottmålsförfaranden och få ett slut på den positiva särbehandlingen gällande romer. Detta är ett nödvändigt förfarande för att förhindra att man väljer den lätta vägen genom den brottsliga banan. Ironiskt nog är Jobbik stämplat som extrema för dessa uttalanden av just de, vars extrema nyliberala ekonomiska politik lett till en minskning av sysselsättningen som gjort att nya generationer romer inte fått möjligheten på arbetsmarknaden.

Länk till Metapedia: http://sv.metapedia.org/wiki/Jobbik