Amerikansk geo- och sociopolitik enligt Stratfor

Okategoriserade

Stratfor är ett amerikanskt företag som bland annat säljer analyser av utrikespolitik, till kunder som bättre vill förstå vad som sker i länder där de exempelvis planerar att investera. På så vis påminner de bland annat om Gerald Celente. En del av Stratfors analyser finns tillgängliga även för icke-betalande besökare, och är intressanta då de ger en inblick i hur en del av amerikanskt etablissemang betraktar världen.

USA som det oundvikliga imperiet

Några av artiklarna behandlar inte omvärlden, utan USA självt. Det rör sig dels om en längre analys där de geopolitiska förutsättningarna för ”det oundvikliga imperiet” tas upp. Vad gäller allt från naturliga gränser och odlingsmark till farbara flodsystem hade det blivande USA goda förutsättningar, inte minst i jämförelse med Kanada, Brasilien och Mexiko. Intressant är att artikeln tar upp hur Kanada och, särskilt, Kuba är potentiella hot mot USA. Kuba ”is critical because it oversees New Orleans’ access to the wider world from its perch on the Yucatan Channel and Florida Straits”, och därmed en potentiell ”launching point for an extra-hemispheric power” (jämför kriget mot Spanien och Kubakrisen). Jean Thiriart beskrev på sin tid Brasilien som ett enat Europas ”Sicilien”, då det kan fylla samma funktion som Sicilien i Roms kamp mot Kartago, och Kuba har en liknande roll.

And so the final imperative of the dominant power of North America is… to keep Eurasia divided among as many different (preferably mutually hostile) powers as possible.
– Stratfor

Artikeln tar också upp målen för amerikansk geopolitik, bland annat att förhindra framväxten av globala rivaler/hot. Det finns två delar av världen där en sådan rival kan växa fram, Sydamerika och (norra) Eurasien. Det senare är mest troligt, och amerikansk utrikespolitik har därför byggt upp internationella system av både ekonomisk och militär art, och spelar ut mindre stater mot potentiella kontinentala stater. Artikeln tar inte upp den ideologiska och kulturella aspekten, där USA i samband med bland annat ockupation tenderar att avskaffa historiska eliter och ersätta dessa med vad de Benoist kallar parti americaine. Sammantaget är det ändå en intressant artikel, och klart läsvärd, oavsett om man har ett allmänt intresse av geopolitik eller bättre vill ”känna sin fiende”.

The Geopolitics of the United States, Part 1: The Inevitable Empire

Örn

Den amerikanska medelklassens kris

Av större intresse är Stratforgrundaren George Friedmans artikel om den amerikanska medelklassens kris, ett ämne som tagits upp av flera bedömare. Friedman menar att USA står inför ett geopolitiskt problem på grund av ekonomiska trender. Han menar att en förväntan om social mobilitet är inbyggd i själva den amerikanska drömmen:

American history was always filled with the assumption that upward mobility was possible.

De senaste decennierna har detta dock inte längre varit fallet, istället har den amerikanska medelklassen fått det sämre. Medianinkomsten 2011 var 49,103 dollar, vilket är strax under vad den var 1989 och 4000 dollar mindre än år 2000. Jämför man med 1950-talet blir skillnaden än tydligare. Socialt håller USA på att urholkas.

Friedman identifierar två orsaker till denna utveckling. Den ena är social, kärnfamiljens kris. En ensamstående förälder tjänar kort sagt mindre än en kärnfamilj. Den andra är ekonomisk, det historiska företagets kris och en ekonomi med återkommande omstruktureringar. Man skulle här vilja tillägga den roll invandringspolitiken spelar, bland annat professor Borjas har visat hur den i USA kan betraktas som en form av klasskamp riktad mot inhemska arbetare.

Oavsett vilket menar Friedman att i USA är social stabilitet uppbyggd kring antagandet att alla vinner på tillväxt. Under den senaste generationen har detta inte varit fallet. Någon enkel lösning på detta finns inte. Vänstern vill lösa det genom omfördelning, Friedman menar att detta skadar viljan att investera. Högern tror istället att marknaden själv löser problemen, Friedman menar att de politiska effekterna av växande ojämlikhet inte bör ignoreras.

Sammantaget är det en läsvärd artikel, även för svenska läsare. Det finns betydligt bättre analyser av de djupa och växande inbyggda motsättningarna i det amerikanska samhället, av både social, demografisk och kulturell art, men det är intressant att även delar av etablissemanget är medvetna om utvecklingen. Det är också intressant att notera vilka faktorer Friedman antingen inte är medveten om eller inte kan beröra, nämligen den demografiska aspekten. Social konflikt kan antas bli än mer svårlöst om det amerikanska politiska systemet inte kan integrera den stora och växande gruppen hispanics, och den tid man har på sig att lösa detta är begränsad innan man dessutom har en vit folkgrupp som är öppet oregerlig och inser att den är på väg att bli minoritet. Att både lösa detta på hemmaplan och behärska världspolitiken kan visa sig omöjligt, girigheten kan då ha visat sig bedra visheten och delen, vissa ekonomiska intressen, ha ohjälpligt skadat helheten.

The Crisis of the Middle Class and American Power

Relaterat

Svensk geopolitik enligt Stratfor