Emmanuel Todd om europeisk protektionism

Okategoriserade

En vanlig ståndpunkt i den antiliberala miljön, kopplad till globaliseringsmotståndet, är en mer eller mindre uttalad protektionism. Så utvecklar Guillaume Faye sina tankar om frihandel inom kontinentala block, och Alain de Benoist analyserar släktskapet mellan tron på frihandel och tron på fri migration. En läsvärd företrädare för liknande tankar är den franske demografen och historikern Emmanuel Todd.

Emmanuel Todd

…only one threat to global stability hangs over the world today—the United States itself, which was once a protector and is now a predator.
– Todd

I ungdomen var Todd kommunist, men redan som 25-åring förutsåg han Sovjets fall med hjälp av bland annat indikatorer som stigande spädbarnsdödlighet. Han har, mer nyligen, även förutspått det amerikanska imperiets sönderfall. Ett tecken på detta, snarare än på styrka, är landets återkommande angrepp på militärt inte alltför starka småstater. Enligt Todd har frihandelspolitiken underminerat landets industriella bas, dess medel- och arbetarklass, och ersatt dem med växande klyftor mellan en liten plutokrati och en massa av plebejer. Landet är idag en parasit som tvingas låna för att konsumera.

I likhet med den konservative sociologen Le Play menar Todd att familjesystem har en avgörande betydelse för samhällen. Le Play ansåg att ”familjen skapar samhället i sin avbild”, och något liknande är Todds utgångspunkt. Så har han identifierat ett antal seglivade familjesystem i Europa, familjesystem som gett upphov till skilda former av stater och ideologier. Ansatsen är mycket intressant, bland annat för den som anser att biopolitiska frågor som politiska förändringar av äktenskapsmönster är djupgående hot mot ett samhälle. Så skiljer Todd mellan liberala och auktoritära familjemönster, liksom mellan egalitära och icke-egalitära. Det historiska svenska familjesystemet är enligt Todd ett auktoritärt och icke-egalitärt, vilket gett upphov till en korporatistisk, hierarkisk ordning. Detta kan framstå som en paradox, men inte om man betraktar 1968 års idéer som klassmarkörer och tecken på konformism snarare än som ärligt menade uttryck för nästakärlek.

familjesystem

Europeisk protektionism

I det långa loppet kan vi inte ha både demokrati, allmän rösträtt och frihandel.
– Todd

Todd utgår i sin kritik av frihandeln från det ekonomiska, det sociala och det politiska. Ekonomiskt leder frihandel till sänkta löner, och därmed till minskad efterfrågan. Vissa grupper tjänar på frihandeln medan andra förlorar på den, vilket påverkar det sociala negativt på så vis att samhällen splittras. Todd gör här en originell klassanalys, där han identifierar ”folkliga klasser” som röstar på Front National, en petite bourgeoisie d’Etat, statsanställda småborgare, och en invandrad befolkning. Dessa vänder sig mot systemet på olika vis, men de har ingen solidaritet med varandra. Som Todd uttrycker det: ”The three groups which I have just described have in common a deep antagonism with regard to the system and the upper classes.

Politiskt är frihandelns logik oförenlig med demokratins, vilket innebär att folkstyret urholkas både på EU- och nationell nivå. I praktiken får vi det Todd kallar ”governance”, vilket är en förtäckt form av diktatur.

Hans alternativ är en europeisk protektionism. Europa är en stor ekonomi, och om det inte är odemokratisk världsregering man är ute efter är Europa därför en lämplig gemenskap. Man kan samtidigt notera att Todd inte är särskilt långtgående i sin protektionism, han skriver bland annat att ”as a good disciple of Friedrich List, I’m in favour of the free circulation of capital and labor”.

Sammantaget är han alltså en givande bekantskap, och berör flera områden som intresserar den systemkritiska högern, bland annat protektionism, amerikansk imperialism, familjesystemets relation till samhället, och frihandelns relation till folkstyret.

cw

Mer Todd

L’école leplaysienne, de Frédéric le Play à Emmanuel Todd
Pour un protectionnisme européen
Scholars Stage – Emmanuel Todds theory of modernity
Breviosity – Emmanuel Todd
Vaka över ensamheten – Emmanuel Todd om EU och demokratins kris
Guru of protectionism Emmanuel Todd urge us to protect and survive
EMMANUEL TODD AGAINST THE CRISIS: EUROPEAN PROTECTIONISM
In France, Old Protectionist Idea Reawakened
Craig Willy – Is The Economist converting to mercantilism?
Emmanuel Todd interview on the ’French riots’ (full translation)
The Conceited Empire – intervju

Relaterat

Reaktion – Från global frihandel till protektionism för miljöns och vår överlevnads skull
de Benoist om de etablerade partierna
Rudolf Kjellén excerpter
Swedish Dissident – Dani Rodrik – The Globalization Paradox
de Benoist om invandring och löner