Lästips: Odens DNA och Seyyed Nasr

Okategoriserade

Dagens lästips går i traditionens tecken. Genom den värdefulla traditionalistiska resursen Cakravartin hittar vi en artikel om kopplingar mellan DNA-studier och fornnordiska myter, och på den svensk-muslimske skribenten Mohamed Omars sida hittar vi en intervju med en av vår tids mer intressanta traditionalister.

DNA och myt

Genom studierna av DNA har forskarna idag en allt bättre bild av olika folkgruppers historia. Intressant är att sådana studier ofta bekräftar det dessa folk själva hävdar i sina myter. Det gäller de afghanska hazarernas myt där de härstammar från Genghis Khan, och det gäller vissa brittiska myter som hävdar en förhistorisk migration från dagens iberiska halvö. Intressant är att det finns tecken på att detsamma kan gälla våra nordiska myter, bland dem sådana som hävdar att Oden kom från öster och att flera kungaätter härstammade från honom.

Skytisk ornamentik

David K Faux hävdar i studien Central Asian Roots of Scandinavia att Skandinavien under 400-talet nåddes av en grupp beridna män från dagens Asien, sannolikt en blandad grupp av goter, heruler, hunner och alaner under ledning av en kung som gav upphov till Odenfiguren. De var huvudsakligen män, varför deras genetiska spår främst finns i manlig Y-DNA. Faux menar att när Snorre skriver att Oden kom från ”Turkland” kan det ha funnits en historisk bakgrund.

Värt att notera här kan även vara att folken i de regioner Faux beskriver under den aktuella perioden ofta beskrevs som blonda och blåögda. Om de var goter eller skyter tillhörde de också den indo-europeiska sfären.

Faux studie får läsas kritiskt. Han hävdar till exempel att skyternas språk tillhörde den turkisk-altaiska språkfamiljen, vilket är tveksamt. Han har också en benägenhet att dra väl långtgående slutsatser av sitt material, och tycks inte vara särskilt medveten om hur det mytiska tänkandet fungerar (exempelvis hur det ”anpassar” historiska gestalter till att passa in i en redan existerande myt, här exempelvis Odengestalten). Trots detta är det en intressant studie.

Gamla inlägg på temat:

Europas sju klanmödrar

Blood of the Isles – de brittiska folkens genetiska rötter

Intervju med Hossein Seyyed Nasr

En av vår tids mest kända traditionalister är den persiske Hossein Seyyed Nasr, som bland annat skrivit Man and Nature, där han tar upp hur djur och natur förlorat den delaktighet i det heliga de hade i traditionella samhällen (med miljökris och industriellt djurplågeri som följd). Nasr uttrycker i sina verk respekt för många traditioner, bland annat asatron, och är läsvärd även för icke-muslimer. Det är därför positivt att en intervju med honom nu finns översatt till svenska på Mohamed Omars sida.

Nasr tar upp sådant som hur han som traditionalist och sufist lever i den moderna världen, sin syn på Julius Evola (som han träffade), sin syn på andra religiösa traditioner, och relationen mellan historiepessimism och möjligheten till ”redressement” även i Kali Yuga. Som helhet är det för traditionalister en mycket läsvärd intervju.

Hossein Seyyed Nasr

Äldre inlägg om Nasr:

Människan och naturen