Analys av varför IS-terrorister får fristad i Stockholm

Samhälle, Vänstern

Denna artikel ämnar att översiktligt analysera de bakomliggande faktorer som möjliggjort ett samhälle där grova krigsförbrytare premieras med förmåner istället för att ställas inför rätta. För att göra detta bör vi beakta några skillnader mellan det maskulina och det feminina och dessa skillnaders gestaltning i samhället.

Evolutionärt sett är kvinnans uppgift en omhändertagande sådan medan mannens är en beskyddande. Jag anser att båda drag är nödvändiga i utformningen av ett optimalt samhälle, därför är jag för rösträtt för både män och kvinnor. Problemet vi i Sverige under en viss tid har haft är att en av de kompletterande polerna kraftigt försvagats. Istället för en harmonisk balans har samhället antagit en allt mer feminin sida. Detta är ett problem, precis som det vore ett problem om endast maskulina attribut kunde göra sig gällande i ett samhälle.

love456

Feminiseringen av svenska och västeuropeiska män (mer angående detta här) är ett problem.  Detta gestaltar sig klart och tydligt nu. Låt oss härleda logiken i att erbjuda återvändande IS-terrorister bostad och jobb. Vi måste omhänderta terrorister, Sverige måste ta hand om folk. Sverige måste ta sitt moraliska ansvar och hjälpa människor. Sverige måste vara varmt och humant. Detta tankesätt är genomsyrat av feminina instinkter. Dessa feminina instinkter är ovärderliga i ett stabilt och fungerande samhälle eller i familjeenheten. Jag tror vi alla kan vara stolta över det skyddsnät som 1900-talets Sverige karakteriserades av. Nu har den dock bastardiserats till ett monster som endast skadar folket. Jag behöver inte elaborera vidare kring det moraliskt oförsvarbara i att ens acceptera återvändande krigsförbrytare, jag är fullt och fast övertygad om att alla som läser dessa rader också står mållösa inför denna spektakulära uppvisning i rent och skärt vansinne.

För att sammanfatta denna kortare artikel så bör vi alltså i fortsättningen inte blunda för grundproblematiken. Feminiseringen av samhället kommer att fortsätta ge utslag av denna magnitud. Ett samhälle behöver både män och kvinnor, en viktig uppgift är att se till att vi faktiskt har några män kvar.

Slutordet får vår vän Aristoteles stå för!

aristotele