Den Gamla vs den Nya Världen

Okategoriserade

Världen håller på att förändras i snabb takt. Vi har de sk BRIC-länderna vars inflytande växer snabbt, samtidigt som USA får allt svårare att hävda sig. Som ett exempel kan nämnas att Indien inte bara köper olja från Iran, trots embargot. De har dessutom slutat använda dollar för inköpen. Istället använder de guld. Vi har en ingrodd vana att se USA och kanske Storbritannien som föregångsländer. Men jag tror att de befinner sig i snabb tillbakagång nu. Det är nog bara en tidsfråga innan USA, av ekonomiska skäl, måste börja avveckla sina hundratals militärbaser som de har utanför sitt lands gänser.

Under det kalla kriget dominerades världen av två poler: USA och Sovjetunionen. Efter Sovjetunionens fall har vi haft en dominerande pol. Men nu talar mycket för att USA inte klarar av att vara ensam herre på täppan längre. Samtidigt som världen förändras snabbt behöver vi nya idéer som bättre överensstämmer med den nya situationen. Det kan då vara intressant att ta del av den politiska teori som kallas eurasianism. Den ryska tänkaren Alexander Dugin har förnyat den teorin . Eurasien är alltså den sammanhängande landmassan som består av Europa och Asien och har ca 73% av världens befolkning. Eurasianismen förespråkar ett samarbete mellan folken som bebor den eurasiska landmassan, medan atlantism står för befrämjandet av ett nära militärt, politiskt och ekonomiskt samarbete med USA och Storbritannien.

Eurasianismen ser den västliga spirituella och materiella koloniseringen av resten av mänskligheten som ett negativt fenomén. Många kan nog sympatisera med den värderingen om vi tänker på Hollywood, Coca-Cola och Macdonalds som exempel på den västliga kulturen och de ständiga krigen i oljerika länder som exempel på strävan efter materiell dominans. Det västliga systemet bygger, enligt eurasianismen, på sekulariseringen av den västliga kristendomen, vilket har gett värden som individualism, egoism och konsumism.

Eurasianismen anknyter till kritiken mot den anglo-saxiska världen, eller "Väst", som utvecklades av den konservativa revolutionen i Tyskland och som senare har vidareutvecklats av den europeiska nya högern. Det leder till att eurasianismen tar avstånd från "Väst", men har en neutral syn på det kontinentala Europa, som, om den politiska viljan växer fram, kan integreras i det eurasiska projektet.

En global stat?

Nationalstaten håller idag på att transformeras till en global stat. Det är i linje med den utvecklingen som svenska politiker vill ha öppna gränser. Om man tänker att det finns en enhetlig mänsklighet som består av individer och där etniska, kulturella och religiösa skillnader mellan olika folk och gränserna mellan dem bara är sociala konstruktioner så har man börjat förstå hur de tänker. De vill rekonstruera världen så att den stämmer med deras ideologi, som alltså har universella anspråk. Om framtiden skulle vara likadan som nutiden, fast med mer av samma sak, så skulle vi få ett globalt system med ett enhetligt administrativt och ekonomiskt system. Men den globaliseringen innebär att ett västligt, anglo-saxiskt eller amerikanskt, system, dominerar hela världen. Jag tycker dock att mycket talar för att framtiden inte kommer bestå av mer av samma sak.

Den eurasiska idén är en global strategi som accepterar globaliseringens realitet, men som ger ett annat scenario som inte är unipolärt och där vi alltså slipper vara underkastade ett enhetligt administrativt system, där mycket få skulle känna sig hemma, eller en global regering. Istället förespråkar den flera globala zoner, eller poler. Det finns inget skäl att Indien eller Kina ska bli kopior av USA, eller tvärtom. Till skillnad från den nuvarande globaliseringen som kommer från Väst har eurasianismen inte en färdig formel för hur ett samhälle ska se ut som de vill tvinga på alla andra.

Det finns inget universellt mönster för hur ett samhälle ska utvecklas. Pluraliteten av olika samhällen och kulturer motsvaras av en pluralitet av olika geografiska landskap som Jorden frambringar. Det geografiska rummet har en mycket stark inverkan på olika folks kultur och nationella historia. Varje folk som utvecklas på en given geografisk plats utvecklar sin egen nationella, etiska, juridiska, lingvistiska, rituella, ekonomiska och politiska form. Platsen där ett folk eller en stat finns förutbestämmer i hög grad vägen och meningen med dess utveckling. Det går inte att separera historien från de rumsliga förhållandena. Analysen av en civilisation kan alltså inte bara ses längs en tidsaxel, utan även placeringen i det geografiska rummet är viktig: Öst, Väst, stäpp, berg, hav etc.

Försvarare av den nuvarande versionen av globalisering vill gärna ge sken av att det inte finns något alternativ till det atlantiska paradigmet. Exempelvis skrev den amerikanska neokonservativa tänkaren Francis Fukuyama om historiens slut. Det skulle betyda att ett system dominerar hela världen. Det skulle alltså bara finnas en pol. Eurasianismen förespråkar istället en verkligt pluralistisk värld med många poler. Den är därför öppen för en framtid som inte är präglad av amerikanska värden som konsumism, egoism och att alla verksamheter i samhället är underordnade ekonomin.

Den Gamla och den Nya Världen

Istället för att tala om eurasianism och atlantism skulle man kunna tala om den Gamla och den Nya världen. Den Gamla världen består av nationer, stater, olika etniska grupper, kulturer och religioner som är kopplade till varandra historiskt och geografiskt. Den är ofta en motståndare till den Nya Världen, alltså den amerikanska kontinenten som upptäcktes av européerna och som blev grunden för en ny civilisation präglad av modernism. Dualismen mellan den Gamla Världen och den Nya världen kan uttryckas som kultur mot civilisation (i Spenglers mening), organiskt mot artificiellt eller historiskt mot tekniskt.

Mina sympatier ligger helt hos den Gamla världen. Inte för att den är perfekt, det finns inga utopier annat än i fantasin, utan för att den är levande. Jag är inte fientlig mot det amerikanska folket, men systemet som har utvecklats i USA, framför allt efter 60-talet, och som man försöker tvinga in hela världen i har jag alltid upplevt som livlöst och själsdött som en maskin. Där finns ingen skönhet och ingen strävan mot några högre värden, utan allt handlar om ytlig underhållning och konsumtion. Personlig heder och lojalitet värdesätts inte och ett förljuget nyspråk genomsyrar hela projektet. Det är en ordning som snarare är skapad för robotar än för människor av kött och blod. Det är dessutom det amerikanska systemets tjänare som har öppnat våra gränser, samtidigt som man angriper olika länder i mellanöstern, vilket skapar flyktingströmmar som går hit.

Källa:

"Eurasian mission" (program materials)

 

Relaterat:

Gods of Money

Valutakrig

Slutet för Världen