Hur du stoppar invasionen: Praktiska råd till antikolonialister

Invandringspolitik, Islam, Konservatism, Metapolitik, Rekommenderat

“Islam är den snabbast växande ideologin och religionen i världen, inklusive Amerika och Europa. Statistiker förutser att flera länder i Europa inom 30 år kommer ha muslimska majoriteter tack vare konvertering till islam, det faktum att Allah har helgat muslimer med många barn, samt att antalet icke-muslimer minskar.” — Anjem Choudary, brittisk kändisimam

Europa koloniseras. Detta är förstås inget nytt, utan något som pågått under decennier. Innan vi kan hitta en lösning på problemet bör vi söka efter orsakerna till varför detta kunnat ske. Dessa utgörs huvudsakligen av följande tre samverkande faktorer.

1) De västeuropeiska eliternas medvetna och i bästa fall naiva, i värsta fall illvilliga, kampanjer för att öka den ekonomiska invandringen från Afrika och Mellanöstern. Sverige är tyvärr världens mest vänsterextrema och självhatande nation och värst i detta avseende. Exemplifiering: Sverige skickar ned sin redan decimerade kustbevakning – vars egentliga syfte är att bevaka Sveriges gränser – till Medelhavet för att hjälpa illegala migranter från Afrika och Mellanöstern att tryggt nå europeiska hamnar. I de flesta fall för vidare resa till Sverige och Tyskland, som erbjuder de största ekonomiska förmånerna – en så kallad “pull-faktor”.

2) Den efterkrigstida amerikanska utrikespolitiken – i synnerhet under de senaste decennierna – har präglats av militära interventioner i Mellanöstern och Afrika. Strategin är central i den neokonservativa geopolitiken och har som syfte att stärka amerikanskt inflytande över angripna regioner och dessas naturresurser.

Men, näst efter konfliktzonerna, är det Europa som får betala det högsta priset i form av massinvandring av i bästa fall icke assimilerbara individer, i flertalet fall ekonomiska utgiftsposter och i värsta fall kriminella och terrorister. Oftast samverkar dessutom dessa egenskaper.

3) En regelrätt kolonisationspropaganda som sprids i moskéer över hela den muslimska världen, där imamer predikar inför unga muslimska män om en helig plikt att ”sprida fredens religion” till det orena Europa, genom masskolonisering. Det är alltså inte på något sätt en slump att den absoluta merparten av migranterna från MENA är unga män i stridbar ålder snarare än kvinnor och barn. Det sistnämnda vore mer naturligt om det rörde sig om verkliga flyktingar. Den förstnämnda sammansättningen påminner däremot mer om en invasionsarmé sett till ålder, könsfördelning och attityd.

Uppmaningen till kolonisation av Europa är en tydlig ”push-faktor”. När såväl pull- som push-faktorer samverkar på detta sätt kan resultatet bli överväldigande, vilket åskådliggörs av dagens historiskt rekordstora migrationsvåg till Europa.

Vad kan göras?

“Allah vet bäst var den Islamiska staten ska återupprättas, men var det än blir så kommer muslimer i Europa att imorgon stå vid frontlinjen för jihad och kommer då redan ha etablerade femtekolonner överallt för att understödja expansionen av den Islamiska staten över Europa, USA och resten av världen.” — Anjem Choudary

Som svensk och europé är det inte en självklarhet att du ser massinvandringen och den medföljande islamiseringen av vårt land som något odelat positivt. Det kan rentav vara så att du upplever den som problematisk – kanske till och med hotfull och otrevlig, eftersom den i sin väg utplånar vår egen kultur och våra egna sedvänjor samt tränger undan oss rent demografiskt. I klartext skulle jag vilja hävda att ingen människa vid sina sinnens fulla bruk kan uppleva detta som oproblematiskt eller ens på något vis acceptabelt.

Vissa av er kan förmodligen, trots vänsterns ivriga arbete med att dekonstruera och feminisera den svenske mannen, rentav känna blodet koka av vrede när ni ställs inför denna utveckling. För denna skara män som har sitt förnuft och testosteronnivå intakt blir det naturligt att känna att ni vill – att det rentav är er plikt att – göra något åt saken och resa er upp till försvar för vår kultur, civilisation och vårt sätt att leva. Förhoppningsvis tillhör just du som läser denna text denna utvalda skara män.

När enorma vågor av kolonisatörer fritt vandrar in över våra gränser i ett rasande tempo är det dags att agera. Frågan är då vad som kan göras? Här följer ett antal handfasta tips på åtgärder som var och en kan vidta för att förbättra situationen för vårt redan sargade land:

1) Envarsingripande mot illegaler. Organisera grupper av meningsfränder och bege er till platser där många misstänkta illegaler förväntas anlända – exempelvis i närheten av den minimala landgräns mellan Sverige och Danmark som endast utgörs av en bro. Enligt svensk lag är det berättigat att ingripa och fysiskt kvarhålla misstänkta brottslingar om brottets straffskala innehåller fängelsestraff. Om du ser en misstänkt illegal – vanligtvis unga män från Mellanöstern eller Afrika: ingrip, kvarhåll dem och tillkalla polis. Din insats kan förhindra att farliga terrorister tar sig in i landet.

2) Försvara ditt lokalsamhälle. Organisera protester när de försöker göra om slott, bygdegårdar, herrgårdar, värdshus, vandrarhem, hotell, bostadshus och ålderdomshem till så kallade ”asylboenden”. Organisera protestdemonstrationer, överklaga byggärenden, samla in namnlistor och lämna in till berörda kommuner och myndigheter, bedriv en aktiv lobbyverksamhet mot dina lokalpolitiker. Uppbåda ett massivt motstånd mot förstörelsen av ditt närområde och undanträngningen av dess invånare. Vik inte en tum och acceptera aldrig att ditt lokalsamhälle omvandlas till ett mångkulturellt kaos. Det handlar om dina barn och barnbarns framtid.

3) Anmäl myndigheter som diskriminerar svenskar. När SJ går ut och deklarerar att invandrare inte skall behöva legitimera sig på tåg utgör detta ett solklart fall av diskriminering mot etniska svenskar. När du missar ett jobb till förmån för en invandrare subventionerad med instegsjobb så är du utsatt för etnisk diskriminering. Anmäl dem till diskrimineringsombudsmannen, skriv insändare i din lokaltidning. Och om du är resursstark nog – överväg att inleda en civilrättslig process mot dem. Acceptera aldrig, i något sammanhang, att behandlas sämre för att du är etnisk svensk.

4) Vägra att betala patientavgift. Hävda att du själv är illegal! Låt ingen diskriminering av svenskar ske utan skarpt motstånd. När du förväntas betala patientavgift hos tandläkaren eller på vårdmottagningen är du diskriminerad eftersom illegaler får avgiftsfri vård. Diskrimineringen av Sveriges ursprungsbefolkning upphör nu. Och det är vi som avskaffar den.

Avslutningsvis

Det är din plikt som svensk att se till att den pågående och svenskfientliga koloniseringen av Sverige inte sker utan massivt folkligt motstånd. En röst på SD vart fjärde år är en acceptabel början, men långt ifrån tillräckligt. När vänsterns etnomasochistiska och feminiserade pöbel tillsammans med den svenska makteliten kommunicerar ut budskapet ”Refugees Welcome” – säkerställ att det uppvägs och överröstas av det mer rationella och sunda budskapet ”Refugees NOT welcome”. Låt detta budskap sedan eka över Europa tills Sverige upphör att vara ett förstahandsval för ekonomiska migranter och islamistiska kolonisatörer.

Tills vi fått ett seriöst och humant repatrieringsprogram på plats är det nämligen av yttersta vikt att flodvågen från Tredje världen och den pågående islamiseringen stoppas.

Dina barns och barnbarns framtid är beroende av att vi lyckas med detta. Svik dem inte.