Identitära kärnfrågor

Debatt, Identitarism, Ideologi, Okategoriserade, Rekommenderat

På grund av att det hela ännu inte tycks ha blivit tydligt för vissa vad det identitära handlar om, gör jag nu ett försök att sammanfatta identitarismen i punktform. Förhoppningsvis klarnar bilden lite.

Fler manifest kring det identitära är knappast nödvändiga, och ett politiskt program känns för tidigt att skriva. Det lär ta tid innan det kan genomföras i vilket fall. Med anledning av alla frågor som cirkulerar kring vad det innebär att vara identitär tänkte jag försöka presentera en kort sammanfattning, grundad i det som hittills skrivits av både mig själv och andra.Det handlar i mycket om en personlig bild, men det är i alla fall min uppfattning att dessa idéer i någon mån delas av de allra flesta som valt att ta till sig begreppet.

Centrala koncept:

Rötter Vi är så mycket mer än vad vi ”väljer”, vilken ”stil” vi har eller vad samhället tvingar oss att vara. Vi har en medfödd identitet. Till stor del ärvd genom gener och härstamning, men också inlärd i en kedja som tog sin början långt före oss, även om den också är påverkad av den tid och det sammanhang i vilket vi lever. Vilka vi är som individer, vilket folk vi tillhör, vilket språk vi talar och var vi fötts och lever är inte bara ett av många individualistiska ”val” det är grunden till vad vi är, vad vi ser och var vi är på väg.
Tradition
Tradition är i grunden något permanent och evigt, som dock ständigt tar sig olika uttryck. Att helt bryta traditionens band, som man gjort i västvärlden idag, eller förvrida dem till något annat än de i grunden är, är att skära av sina egna rötter och försvagas. Som individ, och som folk.
Kultur
Det är uppenbart att något fundamentalt saknas i dagsläget. Identitärer vill återställa det som tagits ifrån europén, och se kulturen blomstra på alla nivåer. Vi vill eftersträva en successiv, men fundamental återfödelse inom andlighet, konst och litteratur. Ytterst är det sådana faktorer som avgör en kulturs storhet, inte dess ekonomiska tillväxt eller politiska makt.
Natur
Att skydda både global och lokal miljö är av högsta prioritet.En förgiftad planet, eller ”bara” en förfulad närmiljö, undergräver varje annan aspekt av livet. Naturen har ett egenvärde, och kan med rätta sägas vara en del av oss.

De olika nivåerna av identitet:

Individen Genom vår individualitet upplever vi världen. Det är här vi lever samhällsliv, övertar traditioner, lär oss språk och utvecklar en självbild. Som individer kan vi aldrig kräva ”rätten” att uppföra oss på ett sätt som stör, besudlar och skadar andras liv obegränsat, men ska heller inte utsättas för omotiverat våld och förtryck.
Familjen
Den heterosexuella kärnfamiljen är den levnadsform som är optimal för de allra flesta människor och deras utveckling till sunda individer, och den ska därför gynnas. Andra levnadsformer ska inte förföljas eller trakasseras, men heller inte uppmuntras och premieras.
Lokalsamhället
Det lokala är något att värdera och stärka, eller att återuppväcka när så behövs. Byns, eller för den delen stadsdelens, gemenskap är något vi har att vårda och utveckla. Dialekter, lokala sedvänjor och traditioner är grundläggande för människor, och där de försvunnit försvinner en viktig livskvalitet. Identitärer är även öppna för utökad lokal autonomi, i varje fall vad gäller frågor som enbart rör lokalsamhället självt.
Regionen
Östergötland, Skåne, Ångermanland eller Medelpad. Gränserna är inte knivskarpa, men varje del av vårt land har ett stort värde. Den sida av en själv som är knuten till de områden där man bott och från vilka ens släkt kommer är viktiga. Den regionala kulturen ska inte offras vare sig till amerikanisering eller till en likriktande totalitär form av nationalism.
Nationen
Sverige har en djup förankring i historien, och de flesta som lever här kan utan vidare räkna sig som svenskar. Det lokala och regionala ska inte slå sönder nationalstatens gränser eller utplåna den svenska identiteten tvärtom ska de berika den.
Europa
– En enad mångfald är den här kontinentens framtid. Mångtaliga folkslag som lever här, vart och ett i full kontroll av sitt eget öde, men i samverkan med de övriga under en europeisk centralmakt. Denna centralmakt ska inte lägga sig i länders och folks inre angelägenheter mer än nödvändigt, utan ägna sig åt att säkra gränserna, hävda Europas intressen utanför vår egen världsdel gentemot andra supermakter, och stärka en europeisk identitet, utan att för den sakens skull trampa på någon av individens och folkens övriga identiteter.

Politiska koncept:

Ekonomi Ekonomin är för identitärer underordnad allt det som sagts ovan. Produktion och konsumtion är väsentliga delar av livet, men får aldrig vara överordnade grundläggande mänskliga intressen. Folket, staten och individen måste alltid prioriteras framför blinda marknadskrafter, som drivs av intressen som är allt annat än altruistiska. Ekonomin ska alltid tjäna överordnade mål, annars tjänar den bara egoism och det lägsta av driftslivet.
Staten
Staten ska, liksom ekonomin, tjäna överordnade mål. Den får aldrig bli vare sig totalitär eller slapphänt, utan ska samla folket runt sig, och organisera levnadsförhållandena så att allt det en människa är, kan blomstra och fungera på ett vettigt sätt.
Hierarki
Människor är inte lika mellan folk eller inom ett folk. Egalitaristiska försök att få det att verka så kan aldrig sluta med annat än katastrof. Däremot ska varje människa som befinner sig i samhället tilldelas värdighet på den nivå han själv befinner sig i hierarkin. Klassförakt uppifrån är lika problematiskt som klasshat underifrån, och inget av dem kan användas till konstruktiva politiska projekt. Var och en på sin plats, är principen och detta innebär också att olämpliga ledare och yrkesmänniskor kan behöva flytta på sig.

Och med det hoppas jag att bilden klarnat en smula. Kommentarer och kritik är välkommna.