Metapedia från A till Ö: L som i Lika värde

Metapolitik

Alla människors lika värde, är ett uttryck som är vanligt förekommande i politiska debatter, inte sällan då invandringsfrågor diskuteras. Grunden till uttrycket antas ha en religiös-filosofisk grund där alla människor är lika inför Gud, eller en humanistisk grund med utgångspunkt ifrån FN:s Deklaration om de mänskliga rättigheterna. Innebörden är att alla människor, oavsett ras, hudfärg, etnicitet eller annan grupptillhörighet, så som är definierat i internationella överenskommelser, ska behandlas lika. Uttrycket Alla människors lika värde ligger även till grund för den etnopluralistiska världsåskådningen.

Representanter för olika politiska partier använder ofta uttrycket för att antyda att deras politiska motståndare inte står för samma humanistiska filosofi som de själva vilket ger en förespegling om att den egna politiken därmed är bättre än motståndarna. Inte sällan utmålas invandringskritiska partier och dess representanter som några som tar avstånd från principen om alla människors lika värde. Att förespråka en hög icke-europeisk invandring betraktas som ett sätt att företräda alla människors lika värde, dock inte en hög icke-europeisk invandring till Israel.

I debatter på forum och bloggar förekommer debatter som innehåller kritik mot hur uttrycker Alla människors lika värde används. Det anses vara en godtycklig tolkning av innebörden, baserat på politiska preferenser. Ett vanligt återkommande uttryck i offentligheten är att Sverige har en åldrande befolkning, vilket är synonymt med utdöende befolkning, det vill säga att svenskar har för låg nativitet vilket på sikt inverkar på den arbetsföra delen av befolkningen i förhållande till antalet i pension. I detta sammanhang framförs kritik mot den höga invandringen som motiveras med den åldrande befolkningen. Kritiker menar här att svenskar inte har samma värde utifrån ett globalt perspektiv då en familjevänlig politik har bytts ut mot en invandringsvänlig politik där invandrare prioriteras.

Ett annat perspektiv som lyfts fram är rätten till lagstadgad yttrandefrihet. I synnerhet representanter för Sverigedemokraterna utsätts ofta för politiskt våld eller störningar i samband med torgmöten och demonstrationer, något som i mindre utsträckning drabbar andra partier. Sverigedemokrater menar att samma regler inte gäller för dem som för andra, vilket är i strid med alla människors lika värde. Det anses då vara en godtycklig tolkning av uttryckets innebörd.

Även rent etniska perspektiv lyfts fram i kritiken. Svenska pensionärer som under sitt yrkesverksamma liv bidragit till andra medborgares försörjning och sin egen pension prioriteras bort till förmån för bland annat positiv särbehandling för ensamkommande flyktingbarn, människor i utsatta områden, ekonomiska satsningar som nystartzoner och instegsjobb. Svenska ungdomar som på rent etniska grunder blir kränkta i skolor räknas inte tillhöra någon utsatt grupp.

Länk till Metapedia: http://sv.metapedia.org/wiki/Lika_v%C3%A4rde