Liberal och sekulär kritik av vår tids barnamord

Okategoriserade

IMGAbort, en medvetet avbruten graviditet, har i den senmoderna västerländska kontexten fått status som mänsklig rättighet. Denna är kopplad till att kvinnan har rätten att bestämma över sitt liv och sin kropp. Här skönjs konturerna av en treenighet: individualism, feminism och mänsklig rättighet vilken står på robust grund, få törs ifrågasätta den. Oftast är det från religiöst håll som kritiken riktas.

Emellertid kan en sekulär infallsvinkel anföras. Dels utifrån den allenarådande principen om alla människors lika värde, som trots dess brister är adekvat att stipulera för alla nyfödda, oförvitliga och värnlösa som de är. Dels utifrån en liberal ståndpunkt som stadgar att individen är den minsta entiteten som har rätt till både liv och skydd från övergrepp, inte minst från statligt håll.

Abort sker nästan undantagslöst då fostret befinner sig inne i livmodern. Syftet är, för att tala klarspråk, att döda det innan det kommer ut därifrån. Flertalet av de i snitt drygt 30 000 aborter som årligen skett sedan 1970-talet, då fri abort infördes i Sverige, är enligt studier kopplade till ”fel tidpunkt” i livet, för kvinnan vill säga; dessutom har många gjort minst två aborter vilket indikerar ett slags vårdslöshet. Abort väljs i allt högre grad också om fostret bär anlag för sjukdomar såsom Downs syndrom eller andra åkommor; detta kan ses som en modern, liberal variant på eugenik, om än tillämpad på individnivå.

Aborten är sålunda en handling som tydligt rymmer insikten om att en människa är på väg. Härur följer frågan om sjuka och friska har lika värde? Abortförespråkarnas givna svar är att det är fel att jämföra något – ett foster – som eliminerats i livmodern med en fullvärdig människa. Något som gemene man köper eller i vart fall ställer sig likgiltig inför.

Frånsett detta kan emellertid konstateras att i Sverige misslyckas varje år ett 15-tal aborter. Ut ur livmodern kommer levande varelser som andas och rör på sig. Vanligtvis dör de inom några minuter, i vissa fall lever de uppemot en halvtimma. Dessa ”foster” är omkring 20-22 veckor. Inte sällan ligger för tidigt födda, på vilka livet räddas, inom detta åldersspann. ”Något” som lever utanför livmodern kan näppeligen betraktas som annat än ett liv, en människa, ett barn. Eller för att använda den liberala beteckningen: en individ.

I Gällivare sjukhus har uppdagats ett frapperande fall kring en misslyckad abort. Det handlade just om att den lille i, som var i 22a graviditetsveckan, levde 20-30 minuter efter ankomsten till jordelivet (att jämföra med dödstraffet där döden vanligtvis är omedelbar). Barnet fick ligga insvept i en handduk och själv kämpa den korta som det tilläts leva, utan bedövning eller andra insatser. En läkare på sjukhuset har anmält händelsen eftersom hon anser att barnet behandlades ”värre än en labbråtta”. Hon efterlyser klara direktiv och anger att ett sätt vore att gränsen för abort sänks kraftigt så ”att barnen inte överlever därför att de tar fysisk så pass mycket skada under själva ’förlossningen’.”

Utifrån såväl ett etiskt som liberalt synsätt är den ståndpunkten rimlig. Därtill känner ju en kvinna om hennes menstruation uteblir varför hon snabbt vidta åtgärder som förhindrar lidande. Under alla omständigheter kan man med en liberal måttstock inte finna stöd vare sig för att det skulle vara rätt, eller en (mänsklig) rättighet, att låta ett barn, en människa, en individ dö på det nesliga sätt som nuvarande abortlagstiftning tillåter.

Visserligen kan jag som man – som dessutom råkar ha fötts med ljus hy och en lockelse till det motsatta könet – inte sätta mig in i kvinnans situation, till fullo förstå henne. Men som far till tre barn kan jag banne mig såväl förstå som med logikens och samvetets hjälp ta barnets parti.

Pin It
 • Kronolog

  Principiellt sett har vi inte fri abort i Sverige, eftersom att det krävs statens godkännande efter vecka 2X (?); men abort är ju trots allt inte tillåtet för att det är en ”mänsklig rättighet”, utan för att det är praktiskt. Förr i tiden var det tillåtet och socialt accepterat att sätta ut handikappade spädbarn (bortbytingar) i syfte att de skulle självdö; idag räknas det som mord.

 • Reaktion

  Det är skillnad på princip och praktik, och i praktiken råder fri abort jämfört med hur det var innan 1975 då lagen infördes. Abort kopplas, liksom det mesta av vår tids friheter, ofta ihop med konceptet ”mänsklig rättighet”, en av vår tids starkaste rättigheter. Att man ”förr i tiden” av olika anledningar – som inte är tillämpbara på nutiden – lät barn självdö till skogs är väl inget skäl till att låta vårdslöshet styra aborthanteringen av idag.

  • Kronolog

   Det var bara ett konstaterande, inget argument varken för eller emot. Att abort skulle vara tillåtet p.g.a. ”mänskliga rättigheter” eller ”kvinnans rätt till sin egen kropp” är falskt; om så var fallet skulle kvinnor ha rätt att göra abort i vilken graviditetsvecka som helst, vilket inte är fallet. Abort är tillåtet i begränsad utsträckning eftersom att det är praktiskt för kvinnor, men företeelsen är likväl begränsad av hänsyn till den allmänna moralen och sjukvårdspersonalens arbetsmiljö. Det jag ville visa med anekdoten var att moralen snabbt kan skifta beroende på vad som är praktiskt eller ej.

   • Reaktion

    Hej igen! Jag har aldrig påstått att det tillåts pga ”mänskliga rättigheter” eller ”rätten till sin egen kropp”, utan bara konstaterat att denna koppling ofta görs (av abortförespråkarna, varför det tedde sig naturligt och logiskt att använda den). Sen har du ju rätt i att moralen naturligtvis skiftar över tid, även om det i såväl klassisk liberalism som konservativt och arkeofuturistiskt tankestoff finns både tidlös moral, värden och principer som fungerar som vägledning in i framtiden.

 • raberget

  Massmordsnationen Sverige är en stor skamfläck. Har själv sett ett barn som var ca 20 veckor gammalt, och jag försäkrar att det är en människa i all sin prakt och inget avanonymiserat ”foster”. Gossen i fråga var vår egen som dött i min hustrus mage. Få saker är så vämjelig som när man kopplar ihop aborträtten med kvinnans frihet, att släcka ett liv för den egna ”friheten” är inget annat en livslögn. Vi har i det moderna samhället blivit så fjärmade från vårt ursprung och materialiserade, så att vi glömt bort vilken fantastisk gåva ett barn är, vart tog ödmjukheten inför ett liv vägen? Dags för oss mer sekulariserade medborgare att säga ifrån när det gäller de höga aborttalen i Sverige. Drygt 30 000 tusen aborter om året…. i dödstal räknat liknar det mer ett land i krig än i fred.

 • MICKEYM0USE

  Mycket bra och ”vågat” inlägg. Att man generellt gör allt för att Abort ska framställas som kvinnans oinskränkta rätt till sin kropp och bortrationaliserar konsekvenserna, de hemska talen och de horribla gränsfallen är just för att det handlar om överlagt Dråp.
  Om man benämnde det vad det handlar om så skulle många kvinnor få psykiska besvär av att utföra en Abort. Därför görs alla dessa omskrivningar och perspektivförskjutningar – rent logisk är det ju en styggelse som utförs.

  Att det fortfarande görs 30000 aborter i Sverige samtidigt som våra Riksdagsmän pratar om Invandringen som en lösning på Födelseunderskottet är ju dålig ironi.

  Abort i samband med våldtäkter, CP-skador och annat som kan upptäckas bör finnas kvar, likaså i fall där kvinnan inte kan tänkas bli mor till ett barn. Hon tar då konsekvensen av den handlingen. Men att slentrianmässigt göra det 2-3 gånger eller tillåta det det på fullt utvecklade foster har jag svårt att fördra.

  Finns ett antal läskiga filmer på Liveleak om just levande aborterade foster som behandlas avskyvärt. Självklart borde också gränsen tidigareläggas till när kvinnan normalt sett borde fått mens.

 • alexander

  efter fjärde celldelningen finns det liv, det innebär att i stort sett alla aborter tar liv av daga, tycker debatten borde ta upp just uttrycket att ta liv av daga.

  • Reaktion

   Tycker inte att man ska gå så långt men instämmer alltså i att en sänkning av abortgränsen och ett större ansvarstagande är rimligt. I övrigt är kvinnans – och alla vuxna människors – frigörelse överlag något positivt, vill någon sälja sin kropp eller använda sig av eutanasi så bör ingen invända – så länge det är noga övervägt, sker på frivillig grund och inget missbruk är inblandat. [Raberget: beklagligt med din frus missfall.]

 • MaxStirner

  Uttrycket ”kvinnans rätt till sin egen kropp” innebär i princip att lagstiftningen betraktar fostret som en parasit (innan en viss graviditetsvecka). Det följer då naturligt att kvinnan har rätt att avlägsna denna.

  Detta kan möjligen ses som att svensk lag här tillämpar en libertariansk doktrin, nämligen den att ingen människa, vare sig ett foster, ett barn eller en vuxen, har rätt att leva på bekostnad av någon annan.

  Min tolkning är därför att abortlagen vill upprätthålla kvinnans negativa rättigheter i enlighet med t.ex. konsekvent liberalism, och därför bortser från fostrets positiva dito.

  Om det stämmer kan vi inte hoppas på någon ”liberal kritik” utan att precisera vilken typ av ”liberalism” det i så fall skulle vara.

  • Reaktion

   I artikeln anförs en av liberalismens främsta pelare, individen själv, barnets rätt till liv och dess rätt att slippa utsättas för oönskade tvångsåtgärder och ingrepp. Redan där har vi en liberalt förankrad kritik kopplad både till liberalismens och libertarianismens negativa frihetssyn (frihet från tvång) och den negativa rättighetssynen du tangerar, dvs rätten för ”modern” att slippa föda vilket står mot barnets rätt till liv.

   I liberal teori motsvaras rättigheter av skyldigheter med å ena sidan rättighetsbärare – som alltid är en individ – och å andra sidan skyldighetsbärare – som utöver en eller flera andra individer kan vara till exempel ett företag eller staten. Individens negativa rättigheter ska respekteras av skyldighetsbärarna, som ska avstå från att handla i syfte att hindra den negativa rättigheten.

 • Mogura

  Rätten till abort är, oavsett vad man har för åsikt om antalet veckor som begränsar ingreppet, ovillkorligen en del av kvinnors sexuella frigörelse. Att det mesta av abortkritiken kommer från religiöst håll beror på att det var den kristna kyrkan som berövade kvinnorna deras frihet och inordnade dem i en hierarki där de blev mäns ägodelar (sina fäders och gemålers) och investerade mycket i att bevara denna- i mina ögon barbariska- ojämlika ordning.

  • Kronolog

   Kvinnorna har alltid varit hårt hållna i alla jordbrukssamhällen, oavsett vilken religion folket har dyrkat. Detta har varit det enda sättet att säkert förvissa sig om faderskapet och har varit nödvändigt för att främja stabila och välfungerande samhällen.

  • MaxStirner

   Det du kallar ”sexuell frigörelse” kommer långt efter det att kvinnorna fått rättslig likvärdighet med män. Det är möjligt att det finns en koppling någonstans men den är i så fall mycket svag.

   Troligare är att aborträtten är en del av individens frigörelse från personligt ansvarstagande. Samhället är berett att gå långt för att människor inte skall behöva drabbas av egna dåliga beslut.

   Sen finns där också en pragmatism i det att man vill undvika de olagliga aborternas problematik.

   Men att göra detta till en ren kvinnorättsfråga är att bortse från djupgående, etiska invändningar.

   • Mogura

    Nej, kopplingen är tvärtemot vad du påstår mycket stark. Möjligen kan tilläggas att p-piller var lika viktigt som det vi brukar kalla fri abort. Jag vidhåller min ståndpunkt och knappast någon av dina etiska invändningar, hur djupgående du än anser dem vara, kommer få mig att ändra uppfattning.

    • MaxStirner

     Hur motiverar du att kvinnans rättigheter så kraftigt beskärs genom att abortlagen anger en tidsgräns? Har inte kvinnan längre ”rätten över sin kropp” efter säg 24:e graviditetsveckan?

     Handlar det om pragmatik eller etik, enligt din mening?

     Och, kan du ha förståelse för upprördheten som många känner över att ett foster får ligga och sprattla en halvtimme efter ingreppet? Vad känner du själv inför det?

 • Rubedo

  All parts involved in an abortion lose: the baby loses its life-potential—the doctor and the pregnant woman lose a part of their soul by committing a serious sin out of cold-hearted selfishness. Society, on the other hand, loses yet one more of its children that could have been born to become valuable citizens, resulting in a decline of native birth rate and ensuing ageing of the population leading to increased demand for immigration. Who actually benefits from this cruel barbarism, when it is obviously against the true interest of all the aforementioned parts, no matter what individuals may be brainwashed to think in our materialistic paradigm? Perhaps whatever dark forces were pushing child sacrifices to Moloch and other evil idols in the elder days. 30,000 abortions annually just in Sweden? That is an awful lot of babies sacrificed to the Queen of Demons, Lilith.

 • Maximus

  Den vita västerländska människan och framförallt dess ungdom är så gravt kulturellt, etniskt, traditionellt och andligt stympad att alla dessa massiva aborter (plus annat hemskt) är enkom ett resultat av nästan ett århundrade av hjärttvätt, indoktrinering och patologiskt fördumning.

  Att förbjuda inskränka eller kritisera aborter är lika poänglöst som att bygga ett tak till ett hus vars grund redan är fallfärdigt. Det kommer aldrig leda till något samt ingen lyssnar. Inte generellt åtminstone så det blir markanta förändringar.

  Jag tror snarare på att i positiv och inspirerande anda tala och inspirera om det värdiga, självklara och naturliga om trohet, familjen och att man som man en gång går ner på knä till sin kvinna och ber om hennes hand.

  Äktenskapet och familjen måste försvaras och motiveras. Då kommer de tidiga sexualdebuterna minska. De ytliga och själslösa tillfälliga relationerna minska och det långsiktiga framför det kortsiktiga att öka. Då kommer aborter minska.

  Med tanke på hur sönderslagen och ansvarslös och infantil den moderna västerländska människan är idag så kan tyvärr aborter vara ett nödvändigt ont i vissa fall (även att det kan låta helt makalöst galet och hjärtlöst). Barn kan icke bara födas, de måste ha en mor och far att växa upp i, även om adoptioner kan vara en lösning men det kan icke vara något att sträva efter i längden och ta för givet.

  Icke att förglömma är att man har extremistiska och gigantiska mörka krafter att slåss emot. Det börjar redan i lågstadiet där barn får möta det översexualiserade samhället samt all massiv propaganda och subliminala budskap som den ovetande människan icke kan värja sig emot både privat och i det offentliga rummet. Så ”abortmotstånd” eller ”abortkritik” är som att ropa ut till det tomma intet.

  Fast det viktigaste av allt. Översexualiseringen av det profana Väst. Den gigantiska ökning av (mass)aborter och det gigantiska ökande av pedofili, allehanda sexbrott som våldtäkter och gruppvåldtäkter är ingen slump. Allt är planerat och uttänkt av krafter som hatar naturliga, sunda och kulturellt medvetna vita västeuropéer över allt annat.

  Har man icke förstått det så är man själv en del av detta tragiska fenomen där oskyldiga barn dör för att det postmoderna egot är viktigare.

  Jag håller icke med Putin och Rysslands agerande i allt. Men paradoxalt nog så verkar Putin och Ryssland vara Västeuropas enda hopp. Här säger det slaviska lejonet rakt ut och bokstavligt vad som sker i väst. Putin är en ärans och hederns man.
  https://www.youtube.com/watch?v=aEGlSwP6aZQ

 • Hatzegopteryx

  Tidigare gjordes ofta abort efter barnets fördelse. Man kunde lämna det i skogen eller låta en ”änglamakerska” ta hand om barnet. Abort är inget nytt i den mänskliga historien. Vad som är nytt är den makalösa promiskuiteten. I medeltal har en västerländsk kvinna eller man vid 40 års ålder haft 40 olika sexuella kontakter.

  Det är ju väldigt märkligt att tjata om ”mord” på ofödda foster när själva livet på jorden kretsar kring mord. Det pågår ett ständigt mördande i naturen, och vi människor är värst. Det gäller att acceptera livet som det är istället för att leva i en rosenskimrande dröm om den fulländade skapelsen där den mörka sidan av tillvaron inte existerar.

  Hatzegopteryx

  • Rubedo

   Death is an intrinsic element of life, so let us therefore kill freely? “Good” logic. Many ancient sacred texts already lamented the state of the world and the degenerate, fallen condition of man. The ‘Kali-yuga’ has been going on for a long while, though it has accelerated ever more intensely over the last few centuries, the final extreme of which will be the coming technological ‘Singularity’, when the ‘abolishment of man’ spoken of by Lewis will be made complete: the satanic monstrosity preceding the end of the great cycle as explained according to universal metaphysics by Guénon in the concluding chapters of ‘The Reign of Quantity and the Signs of the Times’. Man is not an animal doomed to follow some natural instinct, which is the reason why can not only integrate his ego with higher Man, but also sink entirely below his basic natural humanity. We are always confronted with opposite choices. The true Man is capable of spiritual discernment, of remembering his higher archetypal nature and potential and harmonising himself therewith; thus the redeeming religious messages revealed by the prophets, masters and avatars to remind us of our ultimate origin and the way beyond the wretchedness of the fallen ego of the present state of humanity… This world will always have its darkness as well as its light, but we, as Man, are faced with the choice: will we strive to become more truly and nobly human in our actions, with wisdom and compassion, or will we let ourselves and the world sink ever deeper into darkness and in our blindness not even see that it is wrong? Will we personally contribute to increasing the light, or will we become a black hole of depravity like so many others, choosing lower animal-man over ideal sacred Man? Will we align ourselves with the Truth or with the darkness of the Lie? The Truth is that murder of our children is wrong, no matter how inevitable you may think it is.

   • Hatzegopteryx

    In fact, man’s ”higher archetypal nature” is equally light and dark. So it is the question of keeping our dark side on a tight leash. But we can only do this as long as we remain acutely aware of our own darkness. We are not beings of pure light. After all, we are deeply entrenched in murderous earthly life. I collaborated in murder today, because I ate chicken. If our Western civilization is going to survive, we sooner or later have to go out on a murderous spree. That’s the rules of life on this earth. If we don’t realize this, then we are bound to become extinct.

    If a woman, for good reasons, needs to have an abortion, then we must accept this. If a man, for good reasons, needs to kill another man, we must tolerate this, too. This is so according to the rule of law and the laws of warfare. We are entitled to bomb citizens of other countries, but we shouldn’t be allowed to kill a fetus in the womb. How could you possibly reconcile such disparate views?

    The spiritual masters of the dharma tradition, etc., have stood aside from the world. They speak about the spiritual side of existence. So their words don’t apply on the worldly condition. You listen to them if you are on the spiritual quest. But don’t mix their words with political thought, because it will only lead you astray. Turning religion and spirituality into politics is highly damaging, as we see in the examples of Islamism and inane and worldly-oriented Christianity.

    Hatzegopteryx

    ”The world is all the richer for having a devil in it, so long as we keep our foot upon his neck.”
    –William James

    • Rubedo

     You are opening up a vast discussion here. Unfortunately I can only afford to offer a few quick points:

     • Whatever is still worth saving in the “Western civilization” of today is not anything that can be saved by a “killing spree.”
     • Wars are indeed sometimes inevitable as the legitimate defence of a political community, but should be limited by the religiously determined ethical guidelines of just warfare. The vast majority of wars that western powers have waged over the last decades were hardly concerned with legitimate defence, and I certainly do not condone such actions. War is sometimes a necessary evil, but let us avoid unnecessary evil.
     • Abortions are definitely not necessary and I am not going to pretend that they are for the sake of tolerance or acceptance.
     • Society as a whole cannot live as spiritual ascetics, but total separation between worldly and spiritual domains is a disease. Everything in life must be informed by the Tradition to the greatest extent possible.
     For an exhausting principal treatment of this question I can refer any interested reader to the works of Guénon etc.

     • Rubedo

      Let me correct a typing error: Exhaustive

      I should also add that concerning war, there is a big difference between the killing of each other by men who are warriors by vocation … and the merciless and indiscriminate bombing of civilians. The latter is comparable to abortionist mass slaughter — the former is not.

     • Rubedo

      And: warriors can, depending on the circumstances, save and protect life. Doctors, too, are supposed to do that. Only in very rare cases is a pregnancy a serious threat to a woman. Then it is a question of opting for the lesser evil. My view is that the typical abortion doesn’t benefit the woman but goes at the expense of her own soul. The abortion represents a deeper trauma than the natural completion if the pregnancy.

     • Hatzegopteryx

      This has a bearing on miscegenation. In Sweden, rape of young women is on the rise. If they aren’t allowed to have an abortion then the rapist strategy has been successful and inferior characteristics are propagated in the population. Teenage girls have a pronounced tendency to copulate with low-lifes such as the local ”pop-idol” or perhaps a gamin from Gambia because he is so ”cute”. So abortion is today necessary to avoid a narrowing down of the gene pool. If women had a choice, they would all choose a pop-idol as father. The consequence would be that engineers, architects and scientists would virtually disappear from the population. We would become a nation of bongo drummers, hip-hop artists, and slackers. Already today, a fifth of Swedish men never get any children. This implies an enormous waste of valuable genetic material, refined over millennia. Instead, men with a ”winning smile” breed children with several women. This is a consequence of female sexual freedom. Abortion gives a young woman better chances to make a more suitable choice of husband, as she becomes more mature.

      I have no doubts that spiritual development impacts the worldly condition, because it opens people’s eyes to other goals than the material. But the projection of a spiritual societal ideal has only damaging consequences. ”My kingdom is not of this world”, says Jesus. The Heavenly Jerusalem is time-transcendent.

      Hatzegopteryx

     • Hatzegopteryx

      This substantiates my view of the ongoing dissipation of valuable genetic material:

      ”Natural selection making ‘education genes’ rarer, says Icelandic study”
      https://www.theguardian.com/science/2017/jan/16/natural-selection-making-education-genes-rarer-says-icelandic-study?CMP=share_btn_fb

 • Voortrekker

  Ett barn som behandlas som biologiskt avfall och dör under svåra plågor. I den humanitära supermakten.