De fyra elementen

Ideologi, Konservatism, Politik, Rekommenderat, Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna har sedan partiet bildades haft den demokratiska nationalismen som ledstjärna. Själva partinamnet beskriver också detta på ett enkelt men tydligt sätt. På Landsdagarna i Göteborg för två år sedan antogs ett nytt program som inleds med konstaterandet att ”Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn”. Man kan alltså med all rätt hävda att partiets ideologi består av fyra element:

1) Det nationella
2) Det demokratiska
3) Det sociala
4) Det konservativa

Jag skulle vilja beskriva nationaldemokratin som Sverigedemokraternas överideologi och socialkonservatismen som partiets underideologi. Den demokratiska nationalstaten är den politiska form som partiet förespråkar. Socialkonservatismen fyller denna form med ett innehåll.

Det nationella elementet
natio (latin) = folket som ursprunglig kraft

Det nationella elementet är partiets viktigaste utgångspunkt och därför är den ideologiska grundsynen just nationalistisk. Sverigedemokraterna har alltid och kommer alltid att slå vakt om nationen. Nationalismen betonar vikten av vårt gemensamma ursprung, vår historia och vår kultur, alltså det som binder samman folket i forntid, nutid och framtid. Sverigedemokraterna är övertygade om att nationalstaten är den överlägset bästa formen för att organisera ett samhälle. Såväl den moderna demokratin som välfärdssystemet växte också fram inom nationalstatens ramar. Det nationella elementet är därför oundvikligen förknippat med både det demokratiska och det sociala elementet. På internationell nivå vill Sverigedemokraterna se en värld av fria, fredliga och samverkande nationer. En förutsättning för detta är att alla världens folk garanteras sin nationella frihet såväl politiskt, ekonomiskt som kulturellt.

Det demokratiska elementet
demos (grekiska) = folket som politisk kraft

Sverigedemokraterna utgår från idén om folket som en demokratisk kraft. För att en demokrati ska fungera måste människor kunna kommunicera med varandra och dela vissa grundläggande värderingar. Det svenska folket är ett kollektiv med en gemensam historia, ett gemensamt språk och en gemensam värdegrund. Denna samhörighet är en förutsättning för en väl fungerande demokrati och det är därför ingen tillfällighet att det moderna demokratiska systemet växte fram inom ramen för nationalstaten. Nationalismen och demokratin är helt enkelt väldigt starkt förknippade med varandra. Partiet är av den åsikten att det svenska folket ska ha makten över sin vardag och sin framtid och motsätter sig därför en överstatlig centralisering av makten oavsett om den är ekonomisk eller politisk. Den demokratiska nationalismen står för en hållbar samhällsmodell i en tid då globaliseringen gör vår värld allt mer sårbar.

Det sociala elementet
populus (latin) = folket som social kraft

Under 1800-talet växte det fram två ideologier med folket i fokus. Nationalismen (av latinets natio) lade vikten vid den kulturella betydelsen av begreppet folk, medan populismen (av latinets populus) ville ta tillvara folkets sociala kraft för att utmana den politiska, ekonomiska och kulturella eliten. Populismen kan ses som en bärare av det folkliga/demokratiska men även det småskaliga/decentralistiska tankegods som ofta präglat många folkrörelser. Även demokratin (av grekiskans demos) utgår från folket och betonar dess politiska rättigheter. Det enda parti i Sverige som förvaltar arvet från alla dessa tre idéer är Sverigedemokraterna som själva beskriver sig som den nya folkrörelsen.
Historiskt sett har den demokratiska nationalstaten utvecklats till en socialstat, dvs ett välfärdssamhälle. Dagens mångkulturella samhälle är inget socialt hållbart samhälle. Den etniska segregationen hotar på allvar den sociala gemenskapen i samhället. När människor inte känner samhörighet med varandra minskar viljan att bidra till det gemensamma. På så sätt urholkas grunden för den solidariskt finansierade välfärden. Sverigedemokraterna vill återskapa det svenska folkhemmet och en förutsättning för det är att Sverige starkt begränsar invandringen samtidigt som de invandrare som kommit hit anpassar sig till det svenska samhället och dess normer och värderingar. De som inte kan eller vill anpassa sig måste av naturliga skäl återvända till sina hemländer.
Sverigedemokraterna sätter den nationella solidariteten först utan att för den sakens skull glömma sina medmänniskor i andra delar av världen. Solidariteten med andra folk innebär att man i första hand hjälper dem i deras närområden.

Det konservativa elementet
Sverigedemokraternas partiledare har uttryckt att partiet ”står något till vänster i fördelningsfrågor och något till höger i värderingsfrågor”. Sverigedemokraterna har alltså en socialpolitisk vänsterposition och en kulturpolitisk högerposition. Partiets nuvarande valspråk ”Trygghet och tradition” uttrycker just detta. Sverigedemokraterna har sina rötter i kampanjorganisationen Bevara Sverige Svenskt (BSS). ”Bevara Sverige svenskt” är en i allra högsta grad konservativ formulering. Konservatism kommer som bekant av latinets conservare om betyder bevara, och att bevara Sverige svenskt uttrycker då framför allt en kulturkonservativ hållning. En av konservatismens mest centrala uppgifter är att slå vakt om välfungerande och djupt rotade gemenskaper. Sverigedemokraternas förra valspråk ”Familj – Hembygd – Fädernesland” formulerar dessa naturliga gemenskaper.

(Artikeln publicerades i december 2011 på bloggen Folkhemmet 031)