Karl Marx och 1700-talets hemliga diplomati

Okategoriserade


Den svenska stormaktstiden avslutades tvärt i samband med det stora nordiska kriget 1700-1721. Geopolitiskt innebar detta att Ryssland flyttade fram sina positioner i norra Europa. Danmark och Polen vann inte mycket, tvärtom kan man argumentera för att kriget var ett led i en ny form av internationella relationer som på sikt skulle leda till Polens delning.

Karl Marx analyserar den hemliga diplomati och det spel bakom kulisserna som ledde till den svenska östersjömaktens undergång i 1700-talets hemliga diplomati. Det är en intressant skrift av flera skäl. Marx beskriver här hur England, på pappret Sveriges allierade, både öppet och i hemlighet motarbetade landet. Man kan här också identifiera ansatserna till en marxsk geopolitik, liksom en inte helt igenom positiv bild av den ryska nationalkaraktären (skriften var länge utesluten ur sovjetiska Marx/Engels-utgåvor).

Marx och det perfida Albion

Under 1715 hade bildats en nordeuropeisk allians mellan Ryssland, Danmark, Polen, Preussen och Hannover för att dela, inte själva Sverige, men det vi kan kalla det svenska imperiet. Denna delning utgör den moderna diplomatins första stora handling, den logiska premissen för Polens delning… i delningsfördraget fanns inte ens en låtsad förevändning, utom det tilltänkta offrets olycka.
– Marx

Under Marx tid betraktade man i radikala kretsar ofta Ryssland som de reaktionära krafternas bålverk. Detta kunde implicit leda till ett stöd för England (precis som kritik av Putin idag gärna leder till att ”vänstern” stödjer neokonservativa anfallskrig). Med sina analyser av den hemliga diplomatin ville Marx moderera denna inställning, och visa att bakom den ryska expansionen hade engelska intressen spelat en betydelsefull roll.

Intressant är att han samtidigt visade hur delen här agerat i motsättning till helhetens intressen. England hade i grunden inget intresse av att Östersjön blev en rysk intressesfär, tvärtom, men kapitalintressen i Ryska kompaniet hade agerat för att kontrollera utrikespolitiken. Främst genom köpta whigpolitiker, men också genom köpta tories.

Marx letade här upp ett flertal historiska dokument, brev och pamfletter som bekräftade hans tes. Breven från brittiska diplomater i Ryssland präglas av en krypande attityd och vad som kan förefalla vara ren dumhet. Enligt Marx döljer denna dumhet dock deras egentliga intressen. Han skriver:

Om så varken Englands sjöfart eller allmänna handel hade intresse av det förrädiska stödet till Ryssland mot Sverige, fanns det helt visst en liten del av den brittiska köpmanskåren vars intressen var identiska med de ryska köpmännens Ryska handelskompaniet. Det var dessa gunstiga herrar som skriade mot Sverige.

H

Med import- och exportstatistik från perioden visar Marx att England inte tjänade på att Ryssland ersatte Sverige som östersjömakt, tvärtom. Han räknar upp ett flertal exempel på att England i praktiken var fientligt mot Sverige, trots att länderna var allierade. På så vis blir 1700-talets hemliga diplomati en del i litteraturen om ”det perfida Albion”, det förrädiska och opålitliga England (och i vår tid i förlängningen även USA).

I inledningen till 1700-talets hemliga diplomati framgår också hur England under 1700-talet agerade mellanhand för ryska intressen som köpte sig inflytande i Sverige, en uppdelning av själva Sverige var under denna tid ett reellt hot. Detta bröts dock med Gustav III:s kupp.

Fragment av en marxsk geopolitik

Man kan i Marx skrifter, bland annat 1700-talets hemliga diplomati och The Eastern Question, identifiera ansatserna till en marxsk geopolitik. Detta kan förefalla vara en kuriosasyssla för marxologer, men fyller också funktionen att underlätta för marxismens vinddrivna spillror att röra sig i riktning mot en fjärde politisk teori.

Marx uttrycker i 1700-talets hemliga diplomati en grundläggande förståelse av skillnaden mellan land och hav. Han skriver:

För en kombination av lokala utvidgningar räckte det med land. För ett system av världsomspännande aggression hade det blivit oundgängligt med vatten.

Intressant är också att han ser flytten av huvudstad till St Petersburg som skapandet av ett ”excentriskt centrum”, som ”angav en periferi som ännu inte dragits upp.” Ryssland som östersjömakt kunde också avskaffa svenska och andra mellanhänder i handeln med Västeuropa, vilka behövde ryska resurser för sina flottor. I den marxska geopolitiken finns en ekonomisk komponent som för tankarna till vår tids William Engdahl. Det finns också, bland annat i The Eastern Question, långa resonemang om olika etniska grupper, deras inbördes relationer, och relationen mellan klass och nationalitet. Dessa resonemang leder naturligt till Engels konstaterande att ”A nation cannot be free and at the same time continue to oppress other nations”, svårförenligt med hans senare tankar om ”ahistoriska nationer” men fullt förenligt med etnopluralism och samnationalism.

Samtidigt finns det hos Marx och Engels, vilket antyds av just begreppet ahistoriska nationer, en tendens att betrakta skapandet av större politiska rum som logiskt. Marx skriver exempelvis i The Eastern Question:

They have made the better experience, that, by quarreling amongst themselves, instead of confederating, Germans and Scandinavians, both of them belonging to the same great race, only prepare the way for their hereditary enemy, the Slav.

Av detta kan man dra slutsatsen att varje marxist med självaktning bör intressera sig för geopolitiska frågor, något som naturligt leder vidare till insikten att ett förenat Europa, eller Eurasien, är en nödvändig motvikt mot det amerikanska imperiet.

Marx om Ryssland

Det är vatten som Ryssland behöver.
– Peter den Store

Det finns hos Marx en närmast nietzscheansk analys av den ryska historien och den nationalkaraktär den gett upphov till. Han utgår här från tatarväldet och Ivan Kalinas manövrerande för att bryta det. Han beskriver Kalinas politik som ”att agera som khanens föraktliga redskap, att på så sätt låna dennes makt och vända den mot sina furstliga rivaler”. Marx jämför Kalinas relation till tatarerna med spanjorernas heroiska kamp mot morerna, och menar att detta oärliga agerande bildat skola för ryska furstars utrikespolitik ända in i modern tid (inklusive alltså relationen till England under 1700-talet). Han talar här om en politik där man blir ”virtuos i träldomens hantverk… slaven som herre.

Marx noterar också att ”det finns ett drag hos den slaviska rasen som är kännetecknande för den…. nästan överallt har den hållit sig till inlandet och lämnat kustområdena till icke-slaviska stammar”. Med detta drag bröt Peter den Store, efter hans tid har björnen gradvis lärt sig simma.

Marx nietzscheanska skildring av den ryska utrikespolitiken och karaktären som ett fall av ”mongolslaven som herre” kan idag framstå både som chauvinistisk och orättvis. Man kan då notera att den äldre Marx i brev till Vera Zasulich beskriver det som möjligt för den ryska bondekommunen att ”incorporate in the commune all the positive acquisitions devised by the capitalist system without passing through its Caudine Forks”.

Sammantaget är 1700-talets hemliga diplomati en intressant skrift för varje marxist som vill följa Marx analyser av konkreta historiska skeenden. En oväntad bonus är den positiva bild av Sverige och Karl XII som försvarare av Europa som framträder under läsningen. För den icke-marxistiske läsaren är det däremot på sin höjd kuriosa, även om de pamfletter och brev Marx återger kan ha ett visst intresse. Skriften leder naturligt till två frågor som hör hemma i den kontrafaktiska eller alternativa historieskrivningen. För det första, den eviga frågan, WWKMD, ”what would Karl Marx do?” Hur skulle Karl Marx betrakta vår samtid, bland annat den ideologi som kalles kulturmarxism och den realitet som är det amerikanska imperiet? Skulle han ha utvecklat liknande analyser som Soral, Preve och Elsässer eller skulle han ha stått närmare Negri och Mouffe? För det andra, hur skulle världen och Sverige ha sett ut om det svenska imperiet inte svekfullt skjutits i sank av det perfida Albion? Det abrupta brottet med den egna historien och identiteten som uppstått efter mitten av 1900-talet torde sannolikt inte ha ägt rum, man kan också fråga sig om en svensk östersjömakt hade bidragit till att utomeuropeiska makter som USA och Sovjet fått ett mindre avgörande inflytande på vår kontinent.


 • MICKEYM0USE

  Mycket intressant läsning och diskussion. Är högaktuellt just nu när vi står på randen till en ny historisk vändning i och med USA:s fokus på Ukraina.
  Den tidigare artikeln om Stratfor blottlade också den strategi USA använder mot Europa, i likhet med den England alltid använt; att omväxlande stödja och undergräva länder på kontintenten så att ingen blir riktigt stark för att hota Imperiet.
  USA har bara skalat upp strategin för att förhindra att Euroasien förenar sig och blir starkare än USA. Det perfida Albion gäller USA lika mycket som Storbrittanien.

  En svensk stormakt hade inte kunnat fortgå då det är omöjligt att försvara ett Östersjövälde men tankeexperimentet är intressant och kan omsättas på flera epoker. Vad hade hänt om Tyskland inte gett Österrike stöd för deras straffexpedition mot Serbien? Troligtvis bara en fördröjning av Det Stora Kriget som britterna behövde för att hålla Tyskland på mattan.

  Geopolitiken styrs av geografin och inte tvärtom. När väl USA växt sig starka och kapitaliserat på två världskrig (genom britternas förräderi mot Europa) så finns ingen återvändo för Europa. Antingen fortsätta alliera sig med USA eller med Ryssland. Det tredje alternativet är ett SuperEuropa – enat, starkt och fristående. En illusion dock sett till de diversifierade språk, kulturer och kynnen som befolkar vårt Europa.

  • Gautthiod

   Tvärtom är det den naturliga ordningen för Europa, då det är så Europa sett ut långa perioder före de moderna nationalstaterna. Det är kanske dags att göra upp med en del nationalistiskt tankegods för att erövra en viss geopolitisk nykterhet?

   I övrigt kapitaliserade även Ryssland och dess eliter på världskrigen, vilket ger en viss belysning på ideen om Ryssland som reaktionär ”landskraft”. I alla stora eurasiska konflikter så har Ryssland befunnit sig på just de atlantiska krafternas sida, ofta i allians mot Europas hjärta; det enade Tyskland. Eller som ovan, mot ett starkt och/eller enat Skandinavien.

   • Varför hatar du Ryssland så mycket? I princip allt du skriver verkar handla om hur dåligt Ryssland är.

    • Leon

     Vilken befängd ledande fråga. Lite som att säga; ”varför är du hatisk och rasistisk emot invandrare?” Bara för att man kritiserar invandringen.

     Jag talar ej för föregående debattör men att ha en spontant aversion och ”rysshat” hos många européer är helt naturligt om man ser till historien och även till samtiden. Ryssarna står för en av de mest brutalaste och sadistiska övergrepp emot många européer. Ryssland och ryssar är ett helt annat folkslag än vad germaner och västeuropéer i överlag. Var tillfälle i akt ha dessa slaver tagit för att invadera och ockupera europeiska nationer. Ryssland står för många för något primitivt och mörkt. Enligt Oswald Spengler är ej Ryssland en del av Europa och ryssen ej europé.

     Varför är du så inställsam och underdånig Ryssland? Börja med att svara på den ledande frågan istället.

     • Reaktion

      Och enligt samme Spengler skulle en form av ny andlighet och konservatism rotad i Ryssland kunna bli räddningen för Europa i 2000-talets början.

     • Leon

      Tja, då kan ju ni flytta dit då. Ni märker ord för att ni icke har annat att erbjuda. Ryssland är ingen allierad till Norden eller Väst. Helt makabert att någon med finskt påbrå antyder det motsatta.

     • Reaktion

      Kikar man på den europeiska historien så kan man notera att många länder – kungahusen och de styrande inklusive ryska tsarer – ganska friskt har ingått allianser med varandra, beroende på vem som för tillfället haft något bra att erbjuda. Därmed inte sagt att dagens Norden bör ingå allians vare sig med USA eller Ryssland, det är ju för fasen den nordiska superhjärnan som ska styra. Åtminstone i sitt eget hus.

    • Gautthiod

     Nu handlar ju diskussionen om Ryssland och perspektiv på Rysslands geopolitiska förutsättningar. Vad tar man annars till hjälp när man analyserar dessa om inte historien?

     Sedan hatar jag varken Ryssland eller ryssar per se, tvärtom har jag haft väldigt goda erfarenheter och utbyten av båda. Dock tycker jag att Kreml bör tas för det maktpolitiska centrum det är (likt Washington). Jag tycker dessutom att den traditionalistiska vurmen för Östeuropa i allmänhet, och Ryssland i synnerhet är både missriktad och förblindande. Det är en exotisering och den saknar stöd i verkligheten. Man verkar låtsas om att – bara för att det kommer förment konservativa utspel här och var så är – Östeuropa och Ryssland ett traditionellt paradis. Så är ju inte fallet.

     • Mogura

      I det fallet håller jag helt och hållet med dig- många traditionalister vurmar alldeles för mycket för Östeuropa och Ryssland. Kreml bör betraktas med samma skepsis som man betraktar Washington. F ö när det gäller maktpolitiska centrum finns en tendens att överfokusera på DC och förbise gamla fina City of London

     • Nej, något paradis är det inte. Men vissa av oss har åtminstone bott där ett par år och talar språket.

      Att det är ett maktcentrum gör det ju inte dåligt, det intressanta är ju vad de har för policy.

      Det finns säkert en tendens att överromantisera exempelvis Putin, men då tycker jag nog vurmen för en IMF-koopterad huliganorganisation som Högra Sektorn är väldigt mycket mer problematisk, för att inte säga häpnadsväckande.

     • Gautthiod

      Är Ryssland med och finansierar Högra Sektorn? Häpnadsväckande, som sagt.

     • Ryssland? Hur menar du nu? Jag syftade på att Högra Sektorn och Svoboda uppenbarligen använts som verktyg av det vanliga gänget att få kontroll över Ukraina.

      Vad du än tycker om Ryssland så är du väl med på att Yatseniuk inte företräder det ukrainska folket utan den globala eliten?

     • Gautthiod

      Kan jag hålla med om, med reservationen att Ryssland tillhör den globala eliten och sitter i styrelsen för IMF, bland annat. Varför jag tyckte det var en något konstig anklagelse.

     • Reaktion

      Flera länder har inblick i IMFs metoder. Kanske är det därför som Ryssland avser att ta kontrollen över sin egen ekonomi och bl a verkar vara på gång med att införa ett eget kreditskortsystem frikopplat från IMFs tentakler. I Frankrike har Marine Le Pen på liknande sätt aviserat att hon vill att fransmän styr över sin ekonomi, och så kommer att göra när/om hon får makten. Så gör även talrika europeiska politiker inriktade på att tjäna sitt folk istället för ett överstaligt, odemokratiskt organ.

     • Gautthiod

      Ja, det är sunda reaktioner. I Rysslands fall gäller dock inte samma principiella autarki, utan man är snarare ute efter att själv definiera globaliseringens villkor.

     • Reaktion

      Om Ryssland är ”ute efter att själv definiera globaliseringens villkor” så gör man ju det på ett sunt sätt, i och med att man tar kontrollen över sin egen ekonomi och därmed sitt eget öde. Analogt torde det ligga i varje människas intresse – alltifrån inidvidualisten och den konsevartive till liberalen – att själv råda över sitt liv.

     • Gautthiod

      Jag menar alltså i den meningen Wasgington ”tagit kontroll över sin ekonomi”. Det vill säga att det inte primärt är sund självhushållning, utan – ganska självklart som världspolitisk toppspelare – betydligt större geopolitiska ambitioner än så.

     • För det första: finns det någonting överhuvudtaget som tyder på att Ryssland skulle ha något intresse av att likt USA ha militärbaser i hundra länder och totalt dominera hela världen? Att de söker inflytande i geografiskt, kulturellt och historiskt närliggande länder är inte riktigt samma sak.

      För det andra, oavsett om Ryssland bara vill göra de de utger sig för att vilja, eller faktiskt har samma ambitionsnivå som USA (notera att exempelvis Kina inte har det, trots att de skulle kunna) så borde ju till och med en rabiat Rysslandshatare som du hålla med om att det är bra att det finns en motvikt till USA. Jag tror exempelvis inte att Kina på något sätt har något sunt att komma med utrikespolitiskt, men det är ändå bra att de försvagar den judisk-amerikanska hegemonin.

     • Gautthiod

      1. Vad tror du hela det Eurasiska projektet går ut på? Dugin själv har hävdat att Ryssland har en naturligt sträckning mot Atlantkusten och i de fall man inte kan nå den bör man från ryskt håll göra allt man kan för att etablera en neutral buffertzon. Det vill säga pacifisera Europa.

      2. Jag är inte en rabiat Rysslandshatare. Lägg ner hela den grejen. Ja, det är i teorin bra om de verkar balanserande på globala maktförhållanden, det vill säga för en multipolaritet. Men: 1) jag ser inte att Ryssland gör detta, tvärtom medverkar man i globaliseringsprocessen, alltså unipolariteten, men utmanar om att kontrollera den och 2) när det sker på Europas bekostnad, när det är Europa som förvandlas till konfliktzon och det är europeiska rörelser som används som proxy mot varandra, så nej, då är det inte en ”bra motvikt”.

     • 1. Nu är ju Europa en del av ett anti-kristet, anti-traditionalistiskt och anti-europeiskt imperium, om nu Dugin på något sätt skulle få sin vilja igenom (vad tyder på det?) så skulle vi bli en del av något som åtminstone påstår sig vara något annat. Varför skulle det vara så hemskt? Inte för att jag tror att Ryssland faktiskt har några sådana planer, Dugin är inte Putin.

      2. Hur medverkar Ryssland till unipolariteten? Även om de skulle vilja ersätta USA som enda pol så skulle ju inte USA tillåta det. Resultatet blir ju at USA försvagas.

      Och återigen, den nuvarande eliten avskyr uppenbarligen allting som har med traditionella Europa att göra, medan Ryssland åtminstone låtsas vilja främja kristendom och traditionella värden. Hur skulle det rimligtvis kunna bli sämre? Det är det jag inte förstår. Alla dina argument tycks gå ut på att ”Putin är inget helgon, alltså är han en djävul” eller ”Ett Eurasiatiskt imperium är inte fulländat, alltså är det hemskt och vi skall hellre fortsätta vara en judisk-amerikansk lydstat som förintar sig själv med rasande fart”.

      Visst vore det bättre om Europa, Norden eller Sverige hade kraft och vilja att själva ta tag i sin situation, men så är det ju uppenbarligen inte. Varför inte vara litet pragmatisk och försöka göra det bästa av den faktiska situationen?

     • Gautthiod

      Återigen. Ryssland tillhör den nuvarande eliten.

      Ett enat, starkt och levande Europa ligger inte i varken Förenta Staternas, Rysslands eller dem emellan gemensamma överstatliga organisationers intressen. Det är simpel geopolitik, och det erkänns helt öppet på båda sidor.

      Förutsättningen för ett sådant Europa är ju att vi själva faktiskt, någon gång vågar möta verkligheten och väljer oss själva. Hur svårt, jobbigt, omöjligt eller krävande det än är, så är det den ENDA förutsättningen för ett levande Europa.

     • Fast den nuvarande världsordningen är väldigt tydligt förskjuten i USAs riktning. USA och Ryssland har olika intressen och när de krockar får USA nästan alltid som de vill. Så i vilken mening ”tillhör Ryssland den nuvarande eliten” menar du?

      Och vad säger du om saker som den i västerländska ögon extremt impopulära homosexlagstiftningen? Är det bara ett spel för gallerierna?

      Jag tror ju att det är mycket större chans att Europa kan leva upp i samarbete med Ryssland än utan. Vi har ju uppenbarligen ingen livsvilja alls. Kraften måste komma någonstans ifrån!

     • Gautthiod

      Vilken homosexlagstiftnng? Ryssland har nästan lika liberala lagar som Väst, bland annat har man ratificerat FNs och Human Rights Councils fördrag om LGBT-rättigheter. Pudelns kärna är att man stänger Ryssland för utländskt inflytande via subversiva grupperingar. Det är allt skitstormen i grund och botten handlar om.

      Nej, livskraft kommer ingen annanstans än inifrån. Vill vi inte leva så dör vi. Simpelt.

     • Ja, jag syftade förstås på lagen om homosexpropaganda mot barn, men även en sådan sak som att de slutat adoptera till Sverige för att inte riskera bögföräldrar. Det är små steg, men i rätt riktning. Och det finns många andra små steg. Hos oss går ju precis allt åt fel håll, med stormsteg. Det är inte riktigt läge att vara purist och kräva att någonting skall vara alltigenom perfekt för att man skall stödja det.

     • Gautthiod

      Den lagen handlar inte om bögar, det är en missuppfattning som grundar sig på en felaktig artikel i New York Times. Lagen handlar om sexuell information, publikation eller propaganda riktad mot barn, och den riktar sig mot organisationer – inte individer. Alltså slår den mot både potentiella subversiva organisationer och vissa delar av den amerikanska underhållningsindustrin (vilka har ett visst överlapp). Därför skitstorm. I kalla siffror har Ryssland ett bättre bögskydd än Förenta Staterna, exempelvis.

     • Jag inte riktigt vad du menar med bögskydd, men befolkningen är extremt fientligt mot homosexualitet, och Prideparader tillåts inte, eller registrerade partnerskap.

      Angående lagen så tycker jag du skriver exakt samma sak som jag, förutom att du utelämnar orden om ”icke-traditionella relationer”. Menar du att de är påhittade av New York times?

      Rent generellt, menar du verkligen att det inte finns någonting som är bättre i Ryssland än i Väst när det gäller sociala/religiösa frågor? I så fall tycker jag du skall åka dit på besök ett par månader så kanske du ändrar dig.

     • Gautthiod

      Må så vara men när det gäller brott så är siffrorna nästintill ojämförbara; det är oerhört mycket mer ”hatbrott” i Väst. Och det är siffror från HBTQ-organisationer.

      Vidare så visade jag på att lagarna inte riktar sig mot homosexuella utan mot sexuellt material överhuvudtaget. Precis, hela den här stormen grundar sig på EN artikel i New York Times. Lagarna nämner inte homosexualitet eller motsvarande en enda gång.

      Det finns områden där det ryska samhället är sundare, och det finns områden där det är betydligt sjukare än Väst. Och jag tycker det är bortom poängen med den här diskussionen, huruvida det civila samhället på vardera sidan är bättre eller sämre. För Kreml skulle väl inte bestämma här eller hur var det?

     • Visade och visade, du påstod att det var så. Har du någon källa?

      Menar du att det är dåligt om det begås färre brott mot homosexuella i Ryssland? Jag förstår faktiskt inte vad du menar. Säkerhet är väl positivt, även om det handlar om homosexuella?

      Jag vet inte om Kreml kommer bestämma här, risken är väl rätt stor att NATO kommer in och hindrar dem ifall de skulle försöka ta över.

      Men hur tror du att Europa skall få ny kraft?

     • Gautthiod

      http://static.prisonplanet.com/p/images/february2014/white_paper.pdf

      Det jag menar är helt enkelt att den västliga bilden av Ryssland är felaktig. När det gäller Europas kraft så har jag redan sagt att det första och sista villkoret för den är européernas egna vilja till överlevnad.

     • Jag ser då ingenting som tyder på att Europa kommer ta sig ur det här med egen kraft, speciellt inte Sverige. Gör du?

      När det gäller Ryssland så är det politiska klimatet radikalt annorlunda, i de flesta fall till det bättre.

      Och har du läst länken du skickade? Andra punkten nämner redan det alla pratar om: Lagen heter till och med ”On Protections of Minors from Propaganda
      of Non-Traditional Sexual Relations”. Vad tror du non-traditional betyder? Och det står även att privatpersoner måste böta. Det här är bara en liten detalj i sammanhanget, men varför påstå att lagen är något annat än vad den är?

     • Gautthiod

      Ja, diskussionen har gått långt bortom rättshaverismens horisonter. Jag menade att lagens fokus var att förhindra utländska organisationers subversiva inflytande. Självklart täcker man upp för enskilda agenters aktiviteter också, men det ÄR inte den enskilde bögpellen som är målet för lagen.

      Nej, jag vet att du inte ser något sådant. Men jag tror på det. Kanske är det tron som sådan, och inte den inbillade pragmatiken som är grundvillkoret ändå?

     • Är du säker på att du inte blandar ihop det med en helt annan lag, som också blivit kritiserad i västmedia, nämligen den som kräver att NGOs som får pengar från utlandet måste anmäla det och kallas ”utländska agenter”?

      Och oavsett om lagens ”fokus” (hur vet du det?) är organisationer så är det ju ändå enormt mycket bättre än i Sverige där sådana organisationer finansieras av staten.

 • MICKEYM0USE

  Mycket intressant läsning och diskussion. Är högaktuellt just nu när vi står på randen till en ny historisk vändning i och med USA:s fokus på Ukraina.
  Den tidigare artikeln om Stratfor blottlade också den strategi USA använder mot Europa, i likhet med den England alltid använt; att omväxlande stödja och undergräva länder på kontintenten så att ingen blir riktigt stark för att hota Imperiet.
  USA har bara skalat upp strategin för att förhindra att Euroasien förenar sig och blir starkare än USA. Det perfida Albion gäller USA lika mycket som Storbrittanien.

  En svensk stormakt hade inte kunnat fortgå då det är omöjligt att försvara ett Östersjövälde men tankeexperimentet är intressant och kan omsättas på flera epoker. Vad hade hänt om Tyskland inte gett Österrike stöd för deras straffexpedition mot Serbien? Troligtvis bara en fördröjning av Det Stora Kriget som britterna behövde för att hålla Tyskland på mattan.

  Geopolitiken styrs av geografin och inte tvärtom. När väl USA växt sig starka och kapitaliserat på två världskrig (genom britternas förräderi mot Europa) så finns ingen återvändo för Europa. Antingen fortsätta alliera sig med USA eller med Ryssland. Det tredje alternativet är ett SuperEuropa – enat, starkt och fristående. En illusion dock sett till de diversifierade språk, kulturer och kynnen som befolkar vårt Europa.

  • Gautthiod

   Tvärtom är det den naturliga ordningen för Europa, då det är så Europa sett ut långa perioder före de moderna nationalstaterna. Det är kanske dags att göra upp med en del nationalistiskt tankegods för att erövra en viss geopolitisk nykterhet?

   I övrigt kapitaliserade även Ryssland och dess eliter på världskrigen, vilket ger en viss belysning på ideen om Ryssland som reaktionär ”landskraft”. I alla stora eurasiska konflikter så har Ryssland befunnit sig på just de atlantiska krafternas sida, ofta i allians mot Europas hjärta; det enade Tyskland. Eller som ovan, mot ett starkt och/eller enat Skandinavien.

   • Varför hatar du Ryssland så mycket? I princip allt du skriver verkar handla om hur dåligt Ryssland är.

    • Leon

     Vilken befängd ledande fråga. Lite som att säga; ”varför är du hatisk och rasistisk emot invandrare?” Bara för att man kritiserar invandringen.

     Jag talar ej för föregående debattör men att ha en spontant aversion och ”rysshat” hos många européer är helt naturligt om man ser till historien och även till samtiden. Ryssarna står för en av de mest brutalaste och sadistiska övergrepp emot många européer. Ryssland och ryssar är ett helt annat folkslag än vad germaner och västeuropéer i överlag. Var tillfälle i akt ha dessa slaver tagit för att invadera och ockupera europeiska nationer. Ryssland står för många för något primitivt och mörkt. Enligt Oswald Spengler är ej Ryssland en del av Europa och ryssen ej europé.

     Varför är du så inställsam och underdånig Ryssland? Börja med att svara på den ledande frågan istället.

     • Reaktion

      Och enligt samme Spengler skulle en form av ny andlighet och konservatism rotad i Ryssland kunna bli rädningen för Europa i 2000-talets början.

     • Leon

      Tja, då kan ju ni flytta dit då. Ni märker ord för att ni icke har annat att erbjuda. Ryssland är ingen allierad till Norden eller Väst. Helt makabert att någon med finskt påbrå antyder det motsatta.

     • Reaktion

      Kikar man på den europeiska historien så kan man notera att många länder – kungahusen och de styrande inklusive ryska tsarer – ganska friskt har ingått allianser med varandra, beroende på vem som för tillfället haft något bra att erbjuda. Därmed inte sagt att dagens Norden bör ingå allians vare sig med USA eller Ryssland, det är ju för fasen den nordiska superhjärnan som ska styra. Åtminstone i sitt eget hus.

    • Gautthiod

     Nu handlar ju diskussionen om Ryssland och perspektiv på Rysslands geopolitiska förutsättningar. Vad tar man annars till hjälp när man analyserar dessa om inte historien?

     Sedan hatar jag varken Ryssland eller ryssar per se, tvärtom har jag haft väldigt goda erfarenheter och utbyten av båda. Dock tycker jag att Kreml bör tas för det maktpolitiska centrum det är (likt Washington). Jag tycker dessutom att den traditionalistiska vurmen för Östeuropa i allmänhet, och Ryssland i synnerhet är både missriktad och förblindande. Det är en exotisering och den saknar stöd i verkligheten. Man verkar låtsas om att – bara för att det kommer förment konservativa utspel här och var så är – Östeuropa och Ryssland ett traditionellt paradis. Så är ju inte fallet.

     • Mogura

      I det fallet håller jag helt och hållet med dig- många traditionalister vurmar alldeles för mycket för Östeuropa och Ryssland. Kreml bör betraktas med samma skepsis som man betraktar Washington. F ö när det gäller maktpolitiska centrum finns en tendens att överfokusera på DC och förbise gamla fina City of London

     • Nej, något paradis är det inte. Men vissa av oss har åtminstone bott där ett par år och talar språket.

      Att det är ett maktcentrum gör det ju inte dåligt, det intressanta är ju vad de har för policy.

      Det finns säkert en tendens att överromantisera exempelvis Putin, men då tycker jag nog vurmen för en IMF-koopterad huliganorganisation som Högra Sektorn är väldigt mycket mer problematisk, för att inte säga häpnadsväckande.

     • Gautthiod

      Är Ryssland med och finansierar Högra Sektorn? Häpnadsväckande, som sagt.

     • Ryssland? Hur menar du nu? Jag syftade på att Högra Sektorn och Svoboda uppenbarligen använts som verktyg av det vanliga gänget att få kontroll över Ukraina.

      Vad du än tycker om Ryssland så är du väl med på att Yatseniuk inte företräder det ukrainska folket utan den globala eliten?

     • Gautthiod

      Kan jag hålla med om, med reservationen att Ryssland tillhör den globala eliten och sitter i styrelsen för IMF, bland annat. Varför jag tyckte det var en något konstig anklagelse.

     • Reaktion

      Flera länder har inblick i IMFs metoder. Kanske är det därför som Ryssland avser att ta kontrollen över sin egen ekonomi och bl a verkar vara på gång med att införa ett eget kreditskortsystem frikopplat från IMFs tentakler. I Frankrike har Marine Le Pen på liknande sätt aviserat att hon vill att fransmän styr över sin ekonomi, och så kommer att göra när/om hon får makten. Så gör även talrika europeiska politiker inriktade på att tjäna sitt folk istället för ett överstaligt, odemokratiskt organ.

     • Gautthiod

      Ja, det är sunda reaktioner. I Rysslands fall gäller dock inte samma principiella autarki, utan man är snarare ute efter att själv definiera globaliseringens villkor.

     • Reaktion

      Om Ryssland är ”ute efter att själv definiera globaliseringens villkor” så gör man ju det på ett sunt sätt, i och med att man tar kontrollen över sin egen ekonomi och därmed sitt eget öde. Analogt torde det ligga i varje människas intresse – alltifrån inidvidualisten och den konsevartive till liberalen – att själv råda över sitt liv.

     • Gautthiod

      Jag menar alltså i den meningen Wasgington ”tagit kontroll över sin ekonomi”. Det vill säga att det inte primärt är sund självhushållning, utan – ganska självklart som världspolitisk toppspelare – betydligt större geopolitiska ambitioner än så.

     • För det första: finns det någonting överhuvudtaget som tyder på att Ryssland skulle ha något intresse av att likt USA ha militärbaser i hundra länder och totalt dominera hela världen? Att de söker inflytande i geografiskt, kulturellt och historiskt närliggande länder är inte riktigt samma sak.

      För det andra, oavsett om Ryssland bara vill göra de de utger sig för att vilja, eller faktiskt har samma ambitionsnivå som USA (notera att exempelvis Kina inte har det, trots att de skulle kunna) så borde ju till och med en rabiat Rysslandshatare som du hålla med om att det är bra att det finns en motvikt till USA. Jag tror exempelvis inte att Kina på något sätt har något sunt att komma med utrikespolitiskt, men det är ändå bra att de försvagar den judisk-amerikanska hegemonin.

     • Gautthiod

      1. Vad tror du hela det Eurasiska projektet går ut på? Dugin själv har hävdat att Ryssland har en naturligt sträckning mot Atlantkusten och i de fall man inte kan nå den bör man från ryskt håll göra allt man kan för att etablera en neutral buffertzon.

      2. Jag är inte en rabiat Rysslandshatare. Lägg ner hela den grejen. Ja, det är i teorin bra om de verkar balanserande på globala maktförhållanden, det vill säga för en multipolaritet. Men: 1) jag ser inte att Ryssland gör detta, tvärtom medverkar man i globaliseringsprocessen, alltså unipolariteten, men utmanar om att kontrollera den och 2) när det sker på Europas bekostnad, när det är Europa som förvandlas till konfliktzon och det är europeiska rörelser som används som proxy mot varandra, så nej, då är det inte en ”bra motvikt”.

     • 1. Nu är ju Europa en del av ett anti-kristet, anti-traditionalistiskt och anti-europeiskt imperium, om nu Dugin på något sätt skulle få sin vilja igenom (vad tyder på det?) så skulle vi bli en del av något som åtminstone påstår sig vara något annat. Varför skulle det vara så hemskt? Inte för att jag tror att Ryssland faktiskt har några sådana planer, Dugin är inte Putin.

      2. Hur medverkar Ryssland till unipolariteten? Även om de skulle vilja ersätta USA som enda pol så skulle ju inte USA tillåta det. Resultatet blir ju at USA försvagas.

      Och återigen, den nuvarande eliten avskyr uppenbarligen allting som har med traditionella Europa att göra, medan Ryssland åtminstone låtsas vilja främja kristendom och traditionella värden. Hur skulle det rimligtvis kunna bli sämre? Det är det jag inte förstår. Alla dina argument tycks gå ut på att ”Putin är inget helgon, alltså är han en djävul” eller ”Ett Eurasiatiskt imperium är inte fulländat, alltså är det hemskt och vi skall hellre fortsätta vara en judisk-amerikansk lydstat som förintar sig själv med rasande fart”.

      Visst vore det bättre om Europa, Norden eller Sverige hade kraft och vilja att själva ta tag i sin situation, men så är det ju uppenbarligen inte. Varför inte vara litet pragmatisk och försöka göra det bästa av den faktiska situationen?

     • Gautthiod

      Ett enat, starkt och levande Europa ligger inte i varken Förenta Staternas, Rysslands eller dem emellan gemensamma överstatliga organisationer. Det är simpel geopolitik, och det erkänns helt öppet på båda sidor.

      Förutsättningen för ett sådant Europa är ju att vi själva faktiskt, någon gång vågar möta verkligheten och väljer oss själva. Hur svårt, jobbigt, omöjligt eller krävande det än är, så är det den ENDA förutsättningen för ett levande Europa.

     • Fast den nuvarande världsordningen är väldigt tydligt förskjuten i USAs riktning. USA och Ryssland har olika intressen och när de krockar får USA nästan alltid som de vill. Så i vilken mening ”tillhör Ryssland den nuvarande eliten” menar du?

      Och vad säger du om saker som den i västerländska ögon extremt impopulära homosexlagstiftningen? Är det bara ett spel för gallerierna?

      Jag tror ju att det är mycket större chans att Europa kan leva upp i samarbete med Ryssland än utan. Vi har ju uppenbarligen ingen livsvilja alls. Kraften måste komma någonstans ifrån!

     • Gautthiod

      Vilken homosexlagstiftnng? Ryssland har nästan lika liberala lagar som Väst, bland annat har man ratificerat FNs och Human Rights Councils fördrag om LGBT-rättigheter. Pudelns kärna är att man stänger Ryssland för utländskt inflytande via subversiva grupperingar. Det är allt skitstormen i grund och botten handlar om.

      Nej, livskraft kommer ingen annanstans än inifrån. Vill vi inte leva så dör vi. Simpelt.

     • Ja, jag syftade förstås på lagen om homosexpropaganda mot barn, men även en sådan sak som att de slutat adoptera till Sverige för att inte riskera bögföräldrar. Det är små steg, men i rätt riktning. Och det finns många andra små steg. Hos oss går ju precis allt åt fel håll, med stormsteg. Det är inte riktigt läge att vara purist och kräva att någonting skall vara alltigenom perfekt för att man skall stödja det.

     • Gautthiod

      Den lagen handlar inte om bögar, det är en missuppfattning som grundar sig på en felaktig artikel i New York Times. Lagen handlar om sexuell information, publikation eller propaganda riktad mot barn, och den riktar sig mot organisationer – inte individer. Alltså slår den mot både potentiella subversiva organisationer och vissa delar av den amerikanska underhållningsindustrin (vilka har ett visst överlapp). Därför skitstorm. I kalla siffror har Ryssland ett bättre bögskydd än Förenta Staterna, exempelvis.

     • Jag inte riktigt vad du menar med bögskydd, men befolkningen är extremt fientligt mot homosexualitet, och Prideparader tillåts inte, eller registrerade partnerskap.

      Angående lagen så tycker jag du skriver exakt samma sak som jag, förutom att du utelämnar orden om ”icke-traditionella relationer”. Menar du att de är påhittade av New York times?

      Rent generellt, menar du verkligen att det inte finns någonting som är bättre i Ryssland än i Väst när det gäller sociala/religiösa frågor? I så fall tycker jag du skall åka dit på besök ett par månader så kanske du ändrar dig.

     • Gautthiod

      Må så vara men när det gäller brott så är siffrorna nästintill ojämförbara; det är oerhört mycket mer ”hatbrott” i Väst. Och det är siffror från HBTQ-organisationer.

      Vidare så visade jag på att lagarna inte riktar sig mot homosexuella utan mot sexuellt material överhuvudtaget. Precis, hela den här stormen grundar sig på EN artikel i New York Times. Lagarna nämner inte homosexualitet eller motsvarande en enda gång.

      Det finns områden där det ryska samhället är sundare, och det finns områden där det är betydligt sjukare än Väst. Och jag tycker det är bortom poängen med den här diskussionen, huruvida det civila samhället på vardera sidan är bättre eller sämre. För Kreml skulle väl inte bestämma här eller hur var det?

     • Visade och visade, du påstod att det var så. Har du någon källa?

      Menar du att det är dåligt om det begås färre brott mot homosexuella i Ryssland? Jag förstår faktiskt inte vad du menar. Säkerhet är väl positivt, även om det handlar om homosexuella?

      Jag vet inte om Kreml kommer bestämma här, risken är väl rätt stor att NATO kommer in och hindrar dem ifall de skulle försöka ta över.

      Men hur tror du att Europa skall få ny kraft?

     • Gautthiod

      http://static.prisonplanet.com/p/images/february2014/white_paper.pdf

      Det jag menar är helt enkelt att den västliga bilden av Ryssland är felaktig. När det gäller Europas kraft så har jag redan sagt att det första och sista villkoret för den är européernas egna vilja till överlevnad.

     • Jag ser då ingenting som tyder på att Europa kommer ta sig ur det här med egen kraft, speciellt inte Sverige. Gör du?

      När det gäller Ryssland så är det politiska klimatet radikalt annorlunda, i de flesta fall till det bättre.

      Och har du läst länken du skickade? Andra punkten nämner redan det alla pratar om: Lagen heter till och med ”On Protections of Minors from Propaganda
      of Non-Traditional Sexual Relations”. Vad tror du non-traditional betyder? Och det står även att privatpersoner måste böta. Det här är bara en liten detalj i sammanhanget, men varför påstå att lagen är något annat än vad den är?

     • Gautthiod

      Ja, diskussionen har gått långt bortom rättshaverismens horisonter. Jag menade att lagens fokus var att förhindra utländska organisationers subversiva inflytande. Självklart täcker man upp för enskilda agenters aktiviteter också, men det ÄR inte den enskilde bögpellen som är målet för lagen.

      Nej, jag vet att du inte ser något sådant. Men jag tror på det. Kanske är det tron som sådan, och inte den inbillade pragmatiken som är grundvillkoret ändå?

     • Är du säker på att du inte blandar ihop det med en helt annan lag, som också blivit kritiserad i västmedia, nämligen den som kräver att NGOs som får pengar från utlandet måste anmäla det och kallas ”utländska agenter”?

      Och oavsett om lagens ”fokus” (hur vet du det?) är organisationer så är det ju ändå enormt mycket bättre än i Sverige där sådana organisationer finansieras av staten.

 • Daidalos

  Vi märker att det svenska enväldets militära väderkorn nästan alltid kombinerades med en politisk närsynthet. Härskarna använde med raffinerad skicklighet sin styrka mot missbedömda mål.
  Gustav 2 Adolf galopperade på måfå omkring i Tyskland, medan Sveriges långsiktiga intressen skulle innebära Danmarks erövring och kontroll över Öresund.
  Karl 12 störtade på brittisk uppmaning och till ingen nytta in i Ukraina samtidigt som ett förbund med Frankrike och ett anfall på Österrike skulle ha förändrat spanska tronföljdskrigets hela förlopp och räddat Sverige från dess fullständiga isolering efter den avslutade kampen i öster.
  Perry Anderson
  ”Den absoluta statens utveckling.” (sid 202)

 • Daidalos

  Vi märker att det svenska enväldets militära väderkorn nästan alltid kombinerades med en politisk närsynthet. Härskarna använde med raffinerad skicklighet sin styrka mot missbedömda mål.
  Gustav 2 Adolf galopperade på måfå omkring i Tyskland, medan Sveriges långsiktiga intressen skulle innebära Danmarks erövring och kontroll över Öresund.
  Karl 12 störtade på brittisk uppmaning och till ingen nytta in i Ukraina samtidigt som ett förbund med Frankrike och ett anfall på Österrike skulle ha förändrat spanska tronföljdskrigets hela förlopp och räddat Sverige från dess fullständiga isolering efter den avslutade kampen i öster.
  Perry Anderson
  ”Den absoluta statens utveckling.” (sid 202)