Till behovet av ett nytt team

Okategoriserade

Igår refererades till Robert Steuckers tankar om behovet av ett ”nytt team” som kan ersätta de förbrukade politiska klasser som idag styr Europa. Detta då de etablerade politiska klasserna dels är korrupta, dels fångar i politiskt korrekt önsketänkande. Deras tid är egentligen över sedan länge, även om man bör uppmuntra dem när enstaka av dem uträttar något positivt. Sannolikt brinner många av Motpols läsare av iver att själva vara en del av de nya team som ersätter de politiskt korrekta klonerna med deras transatlantiska lojaliteter, de nya team som återger det politiska värvet och demokratin deras innebörd efter en lång tid av atrofiering. Idag kommer vi därför att reflektera något kring vilka kvaliteter som kan vara konstruktiva för ett sådant nytt team.

Excellens

Dagens politiska klass består i hög grad av mediokert människomaterial. Presumtiva medlemmar av ett nytt lag bör därför inspireras av den europeiska aristokratiska traditionen, och tillämpa elitism i sin egen tillvaro. Verklig elitism är som bekant något man i första hand utsätter sig själv för, i en ständig strävan att bli allt det man kan bli och att övervinna sina sämre sidor.

Detta innebär en sund själ i en sund kropp. Mer specifikt bör strävan efter excellens tillämpas i den privata sfären, och i yrkeslivet. Undvik dåligt umgänge, var en god vän, partner och förälder, och var en av de bästa i det yrkesområde där du verkar.

En mer specifik fråga här rör vikten av utbildning. Historiskt har det länge varit så att en akademisk bakgrund underlättat för den som strävat efter en politisk karriär. Med tanke på den akademiska världens utarmning är detta idag inte längre något självklart, grundläggande kunskaper i nationalekonomi och historia torde dock fortfarande ha ett visst värde.

BL
– Bruno Liljefors

Ett nyktert perspektiv

Dagens politiska klass ägnar sig ofta åt önsketänkande, och försöker fantisera bort verkligheten. Presumtiva medlemmar av ett nytt lag bör sträva efter att utgå från verkligheten. Detta innebär en förmåga att identifiera det troliga, det önskvärda och det möjliga. Det betyder också att man bör kunna identifiera vilken grupp man företräder, utan att det implicerar att man vill andra grupper illa. Lika viktig är förmågan att identifiera motståndare och fiender, utan att det omöjliggör samarbeten när omständigheterna så tillåter.

Ett nyktert perspektiv uppnår man bland annat genom studier av politiska klassiker som Machiavelli, Schmitt och Bismarck, liksom av historiker och sociobiologer.

Myt och identitet

Dagens politiska klass utgår i sina debatter från en blandning av känslomässig moralism och, åtminstone till formen, rationella argument. Slutsatserna är sällan rationella i någon egentlig mening, och de känslor som rörs upp är egentligen ganska ytliga.

Mot detta bör presumtiva medlemmar av ett nytt team ställa en betydligt mer djupgående identitet, något som inte bara rör sig på ytan. Även detta är en gradvis process, där man återknyter till den europeiska och svenska historien (en nationalist bör exempelvis läsa de nordiska sagorna och vistas i den nordiska naturen tills han eller hon kan identifiera sig med dem) . Man inser gradvis vad arketyper och myter innebär, exempelvis sådant som den tragiska värdsåskådningen, solen och de tre funktioner indo-européerna indelade samhället i. När man utvecklat ett sådant mytiskt tänkande och en sådan europeisk identitet har man ett starkt motgift mot liberalismen och den politiska korrektheten. Detta mytiska tänkande innebär förövrigt inte att man upphör att tänka rationellt, utan att på liknande vis som dagens politiska klass utgår från vissa axiom och vissa moralistiska sentiment när de resonerar, så utgår en europé från andra axiom. Vi är Europa på ett sätt de inte ens är förmögna att föreställa sig.

JD
– JC Dollman

Motpolläsarnas egna reflektioner är som vanligt välkomna i kommentarsfunktionen.

Relaterat

Det skriande behovet av ett nytt team
Reaktion – Traditional Living/Handbok för föräldrar i modernitetens era