Ännu en skolmassaker

Okategoriserade

Ännu en tragisk skolmassaker har drabbat vårt östra brödrafolk, nästan på årsdagen av den förra. Detta har naturligtvis lett till ett stort intresse från media, där vi bland annat erbjudits att se bilder från gärningsmannens hem. Denna rapportering rör sig tidvis på gränsen till det pornografiska, när vi ges möjlighet att frossa i detaljerna från händelsen. Något som även i sig ökar sannolikheten för att en liknande massaker kommer att ske under det kommande året, då tidigare gärningsmän ofta är förebilder för senare.

Alienation

Det som skett belyser även några av vårt samhälles problem och brister. Även i etablerade media har det tagits upp att skolmassakrer ofta utförs av unga män som upplever att de befinner sig utanför samhället, både socialt och vad gäller världsbild och värderingar. Dessa unga män är inte sällan både intelligenta och har en del insikter om den moderna världens kris. Deras problem är dock att andra viktiga insikter saknas, och detta i kombination med pubertetens känslostormar blir en giftbrygd de inte lyckas hantera. Detta, och den återvändsgränd deras världsbild och handlingar är både politiskt och mänskligt, har tagits upp i en tidigare text om skolmassakern i Jokela förra året.

Uppenbart är i varje fall att vårt samhälle lätt leder till alienation, en känsla av distans, förakt och utanförskap, för en viss människotyp. Traditionalisten Julius Evola skrev på sin tid en överlevnadsmanual för det han kallade differentierade personer, de individer som i en annan era kanske hade varit präster eller krigare, men som i vår tid löper en stor risk att gå under i mötet med konsumtionssamhället, förvridna ideologier, droger, och liknande. Detta innebär inte att de ungdomar som står bakom Västerlandets återkommande skolmassakrer per automatik skulle vara differentierade övermänniskor, flera av dem framstår enbart som imitatörer och undermänniskor, och inte heller att det skulle ursäkta deras val. Men ett problem är det när stora delar av ett samhälles mer begåvade ungdomar känner förakt för dess grundläggande värderingar. Ett problem som blir explosivt när dessa unga istället för Evolas traditionalism anammar socialdarwinism av mer primitiv karaktär (det klassiska ”people=shit”-resonemanget).

Finska vapenlagar

I enlighet med medias logik har också de finska vapenlagarna hamnat i blickfånget. Dessa lagar är mer liberala än många andra europeiska länders, och man påstår nu att det är orsaken till det som skett. Detta kommer förmodligen att leda till hårdare vapenlagar i Finland, och ännu ett steg på vägen till den europeiske mannens fullständiga avväpning.

Detta är på sitt sätt naturligt, då det ligger i medias natur att icke-händelser inte tas upp. När en förvirrad ung man skjuter sina skolkamrater med ett vapen, blir vapnet ifråga naturligt föremål för uppmärksamhet. När istället en ensamboende lantbrukare på landet torteras ihjäl av rånare, eller när en kvinna blir våldtagen i sitt hem, tas kontrafaktiska resonemang av typen ”hade detta hänt om staten tillåtit dem att förvara medel för sitt självförsvar i hemmet?” inte upp av media. Den typen av frågor har media svårt att ställa. Detta är fullt logiskt, men bidrar till en negativ utveckling, där det i förlängningen bara är kriminella grupperingar och staten som är beväpnade.