Väst mot Europa

Filosofi, Geopolitik, Hedendom, Historia, Identitarism, Ideologi, Kristendom, Metapolitik, Nya högern

 • 5
  Delningar

Väst – vad betyder det egentligen? Detta begrepp verkar kunna betyda lite vad som helst beroende på vem som använder det och i vilket sammanhang. Det är mitt intryck att det ofta används lättvindigt och okritiskt i systemkritiska kretsar och det behöver därför redas ut vad det egentligen innebär. Den här texten har som syfte att behandla begreppet ”väst” och att visa varför detta är missvisande och direkt kontraproduktivt att använda sig av i kampen för de europeiska folkens och kulturernas överlevnad.

Vissa talar idag om att ”väst är under attack”, att vi måste ”stå upp för den västerländska civilisationen”, ”rädda det kristna västerlandet” osv. Och vissa påstått ”nationella” tokstollar går till och med så långt som att hävda att vi måste sprida den västerländska civilisationen till jordens alla hörn, att alla folk måste bli en del av den kristna gemenskapen och dylikt dravel.

Men sådan kristen universalism och globalistisk imperialism är ju just en av anledningarna till att vi befinner oss där vi gör!

Det är ett synsätt som bygger på helt falska premisser och de som förespråkar sådant är inte mycket bättre än de globalister och kulturmarxister de säger sig vara emot. Det går också helt emot vad som förespråkats av tänkarna för den Europeiska Nya Högern och många andra; om rätten till särart, sann mångfald, en multipolär värld samt ett återknytande till den ursprungliga europeiska kulturen. Personer som vill sprida Coca Cola, McDonalds, MTV och abrahamitisk religion till världens alla hörn har inte de europeiska folkens bästa i åtanke, det är en sak som är säker.

Några av dessa dårar talar till och med om att kristna missionärer ska skickas ner till Afrika för att upplysa om att abort är fel. De vill alltså öka den redan enormt växande afrikanska populationen ytterligare!

En historisk tillbakablick

Men låt oss då ta en närmare titt på begreppet väst och det västerländska. Hur har det använts i en historisk kontext och vad representerar det idag?

Vi ska i denna korta genomgång göra några nedslag i historien och vi kan ta avstamp vid tiden för kristendomens etablerande i Europa. Denna religion kom till Europa från Mellanöstern och blev så småningom statsreligion i det romerska riket. Den kom sedan efter Roms fall att få ett starkt fotfäste i västra Europa i Frankerriket och spreds sedan därifrån till norr och öster till de områden som ännu var hedniska. Vi har sedan den stora schismen som separerade västkyrkan och östkyrkan, katolicismen och ortodoxin. Här har vi en tidig skiljelinje mellan öst och väst, de länder som var katolska hörde till väst och de ortodoxa till öst. Vi har även de många konflikterna med islam som till viss del kan betraktas som väst mot öst, även om det hotet mot väst snarare kom söderifrån.

Jag vill sedan göra ett långt hopp fram i tiden till första världskriget och i denna konflikt kan man ana att vad som då ses som väst inte är helt klart vilket exemplet Tyskland kan få illustrera. Tyskland utmålades i detta krig av västmakterna som hunner och barbarer, som något auktoritärt och väsensskilt från västra Europas demokrati och ”frihet”. Ironin här är ju dock att västmakterna var allierade med det än mer traditionella och auktoritära Tsarryssland.

Under mellankrigstiden får sedan det besegrade Tyskland en än tydligare identitet som något som står mellan öst och väst. Här kan nämnas den konservativa revolutionens tänkare som på ett intressant sätt beskrev Tysklands kulturella, samhälleliga och ideologiska säregenhet. Ett exempel på detta är den tidiga Thomas Manns begreppsschema. Andemeningen i det är att finns en fundamental skillnad i världsåskådning mellan det engelska och det tyska, det anglosaxiska och det kontinentala.

Tyskland blev på allvar inte en del av väst förrän efter andra världskriget och då endast Västtyskland. Under kalla kriget stod det liberala väst mot det kommunistiska öst och trots det totalitära förtrycket i kommunistländerna bakom järnridån så skyddades de dock där från massinvandring, dekadens och skräpkultur, vilket är en viktig sak att komma ihåg.

Efter Sovjetunionens fall blev det en unipolär värld och en liberal världsordning med USA som supermakt och världspolis som genom både ekonomiska incitament och direkta invasionskrig sprider de liberala värdena. Väst blev till en världsomspännande globalism och modernismen blev till postmodernism. I denna tid vi nu befinner oss har väst transformerats till ett vidunder som är ett hot mot alla jordens folk och kulturer och även mot naturen och planeten själv.

Min negativa syn på väst har som synes inte bara med det moderna väst att göra utan också med det anglosaxiska Västeuropa som länge stått i motsatsförhållande till det kontinentala Europa med länder som Tyskland och Ryssland m.fl. där dessa representerar det mer organiska medan Storbritannien och USA representerar krämarmentalitet, protestantism, parlamentarism etc. Jag resonerar ungefär som så att filosofen, soldaten, konstnären = Europa, medan köpmannen och politikern = väst.

Västbegreppet är anglocentriskt och exkluderar en stor del av den europeiska kultursfären. Det egentliga väst finner vi alltså i länder som Storbritannien och Frankrike men särskilt i USA som blev ett sorts hyper-väst där individualismen och det ständiga framåtskridandet samt negligerandet av Tradition och hierarki fick fritt spelrum, vilket ledde till skapandet av en ny kultur (eller anti-kultur) som sedan spreds över världen. I detta väst ser man penningen som enda måttet på framgång och naturen som en resurs för människan att förbruka och som saknar värde i sig självt. Människan ses som stående över naturen, inte som en del av den, och detta synsätt började med abrahamismen. I själva konceptet väst finns alltså de frön som lett till Europas andliga och kulturella nedgång och som kommer leda till dess undergång.

Det är en vanlig missuppfattning att väst är liktydigt med Europa. Denna genomgång har visat att så inte alls är fallet. Västbegreppet omfattar inte hela Europa och dess olika folk och kulturer. Snarare har väst varit en expansiv kraft som bedrivit ett krig mot inte bara det traditionella Europa utan mot all världens kulturer och folk genom modernisering, rationalisering och exploatering. Det bör därför absolut inte användas på det sätt som det ofta gör. Vi kan i varje fall konstatera att om begreppet någonsin haft en relevans så har det idag helt spelat ut sin roll.

Europa kontra Väst, Nord kontra Syd

Jag vill därför här ställa upp en motsättning som jag menar har stor giltighet: Europa kontra väst. De är i mångt och mycket varandras motpoler. Väst är idag förknippat med modernism/postmodernism, materialism, kapitalism, liberalism, kulturmarxism, kristendom (särskilt i form av protestantism och katolicism), anglosionism och amerikanism. Och även då spridandet av allt detta, vilket leder till en global monokultur där alla ska dyrka samma gud, ha samma kläder, äta samma skräpmat och se på samma tv-program. Det är en själlös och rotlös enfaldig mardröm.

Det är istället främst i det kontinentala Europa och Eurasien som vi finner vårt ursprung och vår andliga och kulturella urgrund. Det organiska och autentiska. Det gamla klassiska Europa. Det sanna Norden.

Istället för en uppdelning i väst och öst ser jag nord och syd som en mer giltig konfliktlinje idag. Detta kan då innebära att Europa, Ryssland, Nordamerika och även Östasien kan ha ett samarbete och en gemensam front mot globalism, massinvandring och dekadens. Mot den globala södern och de invaderande horderna, som kan vara muslimer, kristna, voodoo-utövare eller ateister. Det spelar inte så stor roll. De ska oavsett inte vara här. Men med ett kristet, universalistiskt synsätt blir det svårt att argumentera mot invandring, folkblandning, ”allas lika värde” etc.

Det finns dock bättre och sämre former av kristendom. Jag hyser mer respekt för den ortodoxa kristendomen än för de västerländska formerna. Den är mer patriotisk, mer patriarkal och har mer hedniska inslag. Den är även mer skäggig och mer manlig. Och här kan vi också nämna Ryssland som en viktig motvikt mot det anti-vita och dekadenta väst och som en representant för det mer traditionella. Ett Ryssland som innefattar inte bara en stark rysk-ortodox kristendom utan också en slavisk hedendom som är på uppgång samt buddhism och olika shamanistiska traditioner.

En fråga som också bör beröras i denna text är frågan om USA. Är de en fiende, konkurrent eller kanske en allierad? Det råder en del olika uppfattningar om detta men för mig står det tämligen klart: så länge de har militärbaser i Europa och runtom i världen, så länge NATO existerar, och så länge de bedriver en aggressiv utrikespolitik och kulturimperialism som sprider politisk korrekthet och dekadent masskultur, så ser jag dem som en fiende. Något självständigt Europa existerar inte i nuläget. Vi är ockuperade av USA, kulturellt och militärt. De kan bli en konkurrent eller samarbetspartner först när de betraktar Europa som en självständig spelare med sina egna intressen.

Tyskar i Tibet på 30-talet. De hade respekt för andra folks urgamla kulturer och traditioner.

Hyperboréer, inte hebréer

Min åsikt är att europeisk identitarism/nationalism/traditionalism måste, i sin kärna och sitt väsen, vara anti-väst! Jag välkomnar västs undergång och ser i detta en möjlighet till en riktig europeisk renässans – en palingenesis och en revolt mot den moderna världen!

Så glöm ”den västerländska kristna civilisationen”. Den är försvagad, trött och har utvecklats till något motbjudande och förkastligt. Dess tid är förbi. Och ur dess ruiner bygger vi något nytt. Något genuint nordiskt och europeiskt. Med inspiration från det naturliga, primordiala och hedniska. Med en futuristisk framåtblickande anda. Vi måste åter tala med Nietzsche och förstå att vi är hyperboréer, inte några hebreiska zombies!

Och en sak till: sluta tramsa med ”Deus Vult” och hyllande av korstågen. De flesta korstågen bedrevs inte ens mot muslimer utan mot andra kristna och framför allt mot europeiska hedningar, alltså mot den europeiska ursprungskulturen! Att yra om Deus Vult och att vi ska ”återta det heliga landet” är ren anti-europeisk villfarelse. Varför ska vi bry oss om deras öken? Mitt heliga land är inte Jerusalem. Mitt heliga land är Sverige, Norden, Europa och Eurosibirien!

Så nej, ”väst” är inte bäst. ”Väst” är utifrån detta synsätt en pest, ett gift som hållit de europeiska folken fjättrade, svaga, passiva och nedtyngda av skuld och semitisk hjärntvätt. Det är ett ok som måste avlägsnas så att vi kan frigöra oss och finna vår kamplust, skaparkraft och livsglädje! Så att vi åter kan bli de vi är och på sikt nå stjärnorna!

 

 

Denna text har även publicerats på Altnorden.


 • 5
  Delningar
 • Storbritannien är inte Europa, men Asien är det. Okej…

  • Ozcarian

   Ja det här var riktigt urspårat. Jag uppskattar den hedniska estetiken, men förstår fortfarande vari det andliga återfinns, känns mer som lajvande och new age. Sedan får jag inte ihop hur artikelförfattaren försvarar ortodox kristendom – den ursprungliga kristendomen – samtidigt som han kritiserar kristendomen i sin helhet.

   • Erik

    Förstår inte heller. ”Jag hyser mer respekt för den ortodoxa kristendomen än för de västerländska formerna. Den […] har mer hedniska inslag. Den är även mer skäggig och mer manlig.” Skulle detta vara ett försvar för ortodoxin eller en attack på den? Tror ortodoxa skulle betacka sig för detta beröm, att de skulle var ”mer hedniska” än andra kristna.

    • Erik

     Åsikten att vi ska krossa ”det kristna västerlandet” är det något typ av accepterat tema för Motpol eller avviker denne författare?

    • death to the world

     Ortodoxi är som kristendom (katolicism) fast med pungkulor. Katolicismen har något väldigt omanligt och mjäkigt över sig. Många präster är väldigt feminina sedan så har du all bögeri, pedofili och snällhetsideal som funnits långt innan andra vatikankonciliet som blivit lite som kommunisternas ”det där är inte riktigt kommunism, riktigt kommunism har aldrig blivit prövad, det var revisionisterna som förstörde partiet..osv osv” fast för traditionella katoliker. Vad lätt allt blir när man alltid kan skylla på andra, omständigheter och yttre faktorer, precis som kommunister.

     Studerar man även katolicismens historia så har den massakrerat etniska européer medan den ortodoxa inte har samma horribla historia. Katolska kyrkan mördade även massor av ortodoxa och utförde även rena blodbad mot Konstantinopels försvarslösa kristna civila.

     Ortodox tro har något mer naturligt, manligt och sunt över sig. Den inger mer respekt och den har inte lika mycket att skämmas över. Katolicismen ställer helt omöjliga krav på människor som kyrkans män inte ens själva lever upp till. En slags grav skenhelighet som den ortodoxa inte har på samma sätt. Man kan säkert hitta en massa fel hos den ortodoxa, men jämförelsevis med den katolska så är den ortodoxa mer värdig och inte lite dubbelmoraliskt och förbrukad.

     Många västeuropeiska högerfolk som må konvertera till katolicism gör nog det för de vill vara lojala till västvärlden, men de sneglar nog mer åt det ortodoxa och känner en viss beundran tror jag.

     • Erik

      Noterar att du inte svarar på frågan om det är beröm eller attack att kalla ortodoxin hednisk. Vilket är det?

     • stevenstills

      Nja, ortodoxin har jag svårt för. På balkan och i Ryssland är man bra på att skylla ifrån sig. Det är alltid grannens fel när jag slår min fru på käften. Antingen är det så att han spöar sin hustru mer än mig eller att han ser så himla rälig ut. Rätt så primitiva förhållningssätt som jag ser det.

  • Andy

   Det står inte att Storbritannien inte är en del av Europa, det står att ”Väst” inte innefattar hela Europa.

   • Det står uttryckligen att ”väst” och Europa är två olika saker, och att Storbritannien och USA tillhör väst, och Asien tillhör Europa, ”det sanna Norden”….

 • Sol Invictus
  • stevenstills

   Helt rätt. Det är det gamla ”att vara eller att synas”. Nu är det signalvärden som gäller. Yta och konsumtion. Framgångsmarkörer och liknande. En sjuk kultur i grund och botten. En frisk människa reflekterar inte över sin kropp och sig själv utan lever sitt liv – är sitt liv.

   • Ted

    ”En frisk människa reflekterar inte över sin kropp och sig själv.”
    Så talar en sjuk och svag människa utan några ambitioner. Alla storslagna civilisationer och samhällen förstår vikten av att sträva mot höga ideal och vikten av en sund själ i en sund kropp. Det gäller det gamla Grekland, Rom, det fascistiska Italien, NS-Tyskland m.fl. Och det återspeglades också i deras konst. http://fotologimg.s3.amazonaws.com/photo/1/42/55/avalon97/13920677963857_f.jpg

    • stevenstills

     Haha. Det hälsoideal av närmast fascistisk natur jag refererar till är hämtat från en antologi om om hälsa och friluftsliv från början av 1930-talet och är författat av en svensk officer och friluftsmänniska. Artikeln hyllar lantlivet och ser livet i staden som degenererat och att ”den som inträder genom stadsporten låter hoppet fara”. I staden bodde väl också arbetarna – ytterligare ett skäl att markera mot staden och hylla det friska livet på landet där hälsan är ett resultat av en aktivitet i det dagliga arbetet och familjelivet som inte söker sitt utan är alltigenom naturlig och i samklang med naturen. En ideologi som just hyllades av lantjunkrarna med udden riktad mot staden, arbetarrörelsen och socialismen. Så var det med det.

     • Ted

      Ja, yta utan djup, konsumtion, urbanisering och stadslivets rotlöshet är något negativt. Men en sådan inställning utesluter inte ett estetiskt perspektiv och en strävan mot något högre. Och ett liv i samklang med naturen har inget med kristendom att göra.

     • Erik

      Det är väl denna artikel som Forsén pratar om http://skandinaviskfrihet.se/nazistbogarna-den-nya-harskarklassen/

  • Ted

   En tjock jättebaby utan skäggväxt som upphetsat svamlar om ”nazistbögar” och att det är narcissistiskt att styrketräna? Är det ett dåligt försök till en humorsketch eller? De där katolska antinazisterna verkar ju inte helt stabila.

  • Imperium

   Det verkar som att det här är ett illa dolt angrepp på främst The Golden One. Är det för att de katolska betahannarna i ”Nordisk ungdom” känner sig så fysiskt underlägsna den högreste kroppsbyggaren Follin som de måste komma med såna här märkliga påhopp?

   • Odysseus Ingen

    Men vänta ett tag, är inte Den Gyllene, trots att han är nyhedning, rätt så tolerant mot kristendomen (vilket man knappast kan säga att Michael Nordlind är här)? Det var åtminstone vad jag fick för intryck av en artikel av honom som publicerades här för något/några år sedan.

    • Imperium

     Jo, det är han men det bryr sig inte NU om eftersom de betraktar alla icke-kristna (och icke-katoliker) som fiender.

  • NO EU

   fan vad jag har tappat respekt för Patrik och hans svamlande

 • Snufkin

  Det finns förvisso all anledning att vara kritisk till hur ”väst” definieras och hur kristenheten utvecklats i .. tja .. väst (i motsats till öst), men textens tonläge hade nog passat bättre i ett brandtal på ett torgmöte än som idéhistoriskt inlägg.

 • Erik

  Åsikten att vi ska krossa ”det kristna västerlandet” är det något typ av accepterat tema för Motpol eller avviker denne författare?

  • Snufkin

   Kanske inte fullt ut på Motpol ännu, men den nordiska alt-högern drar definitivt åt det hållet, tyvärr.

   Mina vikingaförfäder (jag vet namnet på flera av dem) lämnade aktivt hedendomen och blev kristna. Det räcker för mig, vad beträffar mitt folks historia och min del i den. Att stora delar av den kristna kyrkan sedan dess har gått vilse är en annan sak.

   • Palnatoke

    Fast det är väl en ganska stor sak att Kristendomen i väst totalt korrumperats och blivit en antivit PK-bastion. Det finns inte ens någon andlig kraft kvar i Kristendomen i väst.

    • Snufkin

     Ännu för ett halvsekel sedan fanns det kloka, kristna herrar (C.S Lewis, Tolkien m fl), som kunde gjuta liv i västlig kristendom, inte minst tack vare sina djupa historiekunskaper och kännedom om förkristna tankemönster. Idag saknas det ledsagare av sådan dignitet, och västkyrkan befinner sig i fritt fall. Ja, det ÄR allvarligt, kanske kört.
     Många vänder därför blickarna österut. Där finns fortfarande en genuint kristen vitalitet, som många här redan påpekat.

     • Palnatoke

      Det var ett halvsekel sen det. Nu finns absolut ingen sådan kraft i den västliga Kristendomen. Att släppa liket är bättre.

     • Erik

      Det finns en orsak varför fienden hatar kristendomen. Det är för att den är extremt potent. Bland västeuropéer är det också enbart katoliker som har någon form av praktiskt motstånd med stora familjer, infrastruktur av skolor, lokala gemenskaper, upprätthållande av bildningsideal och inte minst tron och ett liturgiskt liv.

    • Erik

     Skulle du kalla de vita länderna totalt korrumperade idag? Ska vi överge dessa?

     • Palnatoke

      Det skulle jag. De bör överges både andligen och strukturellt. Dock inte i termer av livsrum givetvis.

     • Erik

      Och de vita folken är de korrumperade?

     • Palnatoke

      Självfallet. Men de vita folken är ju vi så de kan inte överges. Strukturer och läror som styr våra samhällen idag är däremot främmande.

     • Erik

      Poängen var att det faktum att något idag är korrupt inte är skäl nog att avfärda det. Då närmast alla institutioner och auktoritetsposter är något annat än vad de var tidigare. Vilket du väljer att argumenterar för avseende folket men för allt annat ska en annan måttstock gälla. Det är inte seriöst. Vita folk kan givetvis överges, det sveket ser du varje dag.

     • Depeche 242

      Fast om en institution innehåller pedofiler som göms och försvaras, om en institution försvarar massinvandring från icke-vita länder, om en institution konstant ger ett omanligt och passivt intryck, om en institution fogar sig i ledet för modernism eller låter sig hunsas av det är det ganska självklart att folk tappar förtroende och överger den. Det är precis vad som skett. Att kristendom, protestantiskt som katolsk, möts med avsky eller likgiltighet är självförvållat. Om kristendomen var en stark vital och enande kraft för européer hade folk strömmat till den i Västeuropa, men folk gör icke det. Det finns en anledning.

      Kyrkan har missbrukat förtroende, svikit så många och hycklat så extremt genom historien och idag att folk ser den mer som en kulturminne med fina lokaler. I Östeuropa är det icke fullt så illa.

      Kristendomen är helt död i Europa, för kristendomen valde även att begå självmord samt falla på eget grepp. Det är så mycket grava uppmaningar till pacifism, mjäkighet, offerkultur och svaghetsdyrkan i Bibeln och hos kyrkofäderna, sedan kan du hitta saker som kan vara tvärtom. Lite som ett smörgåsbord eller buffé, man tar det man gillar och ignorerar det man icke gillar. Det som talar till regionens fördel framhäver man som passar för stunden för att sedan rationalisera, förminska eller icke låtsas om det andra som är helt absurt och bisarrt, precis som kommunister.

      Oswald Spengler — ‘Christian theology is the grandmother of Bolshevism.’

     • Erik

      Din inställningen är detsamma som att säga att vi låter fienden definiera vilka institutioner vi ska ha, för om de infiltrerar en struktur så tycker du att den institutionens är felaktiga.

      Historien är full av infiltrationer eller helt enkelt bara är en korrupt eller svag eller inkompetent människa. Det säger något om människan men inte nödvändigtvis något om ämbetet denna människa uppbär.

     • Depeche 242

      Allt Spengler säger att kristendomen är modern till kommunismen stämmer. Även de säger att den sanna kommunismen blev ”infiltrerad och korrumperad” och det ena med det tredje. Jag beklagar, men Rom dog för länge sedan. Roms kristendom är den första ism där pacifism och dyrkan av svaghet är en dygd och gudomligt påbud. Kristendom; feminism, Islam maskulin: Kontra detta, detta är sådan fundamental massaker. Fundamenta:

      https://www.youtube.com/watch?v=tJmqmHMXZqQ

     • Erik

      Är du på riktigt? Förespråkar du Islam som alternativ?

      För övrigt har muslimen inte ens en elementär förståelse av treenigheten, nivån är motsvarande mot vad vi ser på svensk tv. Med undantag med att det faktiskt finns med en kristen i debatten du länkar till.

     • Depeche 242

      Nej det gör jag icke, men islam är en maskulin religion komparativt med kristendomen som är feminin. Jag vill icke ha någon av dessa här, men vissa element inom islam kan jag respektera, den tilltalar krigarnaturer mer medan kristendomen har ett kvinnlig inflytande på samhälle och män. Oavsett hur mycket man än skulle ”infiltrera” islam, moskéer och muslimska samfund så skulle de aldrig bli pro-hbtq, kyssa biblar, ha kvinnliga imamer, förespråka feminism och ens nämna ”vänd andra kinden till” ( ja, jag ”beror på hur man tolkar det, det är ett förhållningssätt, bla bla bla, men då borde det stå så i Bibeln).

      Man skulle icke ens försöka för man vet att det skulle vara lönlöst. Med kristendomen så fanns det redan en djup filosofisk, teologisk och bibelstödd grund för detta.

      En sak till -detta skall bli intressant – om muslimen icke har elementär förståelse av treenigheten -vilket han har och kan både nya och gamla testamentet utantill – så blir det en lätt match att punktera allt han säger utan det minsta ansträngning. Gör du det går jag på högmässa i helgen 🙂

     • Erik

      ”Man skulle icke ens försöka för man vet att det skulle vara lönlöst.”

      https://svenska.yle.fi/artikel/2018/02/25/hon-ar-nordens-forsta-kvinnliga-imam-och-samtidigt-feminist-det-handlar-om-att

     • Depeche 242

      Men oj då, du hittade ”islams första kvinnliga Imam” som verkligen erkänns av muslimer rent generellt. Nu är det bevisat all muslimer kommer bli lika feminiserade och fjolliga som västvärldens kristna.Jävligt tungt argument alltså. Jag är helt svarslös. Vem kan ens ta detta på allvar förutom du. Nåväl, du bemöter inget, har inga svar, har ställt flera frågor rent konkret, allt du har är en tramsig bild, lite som en pk-fjant hittar en bild på en heilande sverigedemokrat vilket då ”bevisar” att invandringskritik är lika med att gasa alla barn i världen. Du duckar bara en massa.

      Nåväl, allt jag påstått har du bevisat. Den egentliga skillnaden mellan dig och en ungvänsterpubis är att ni dyrkar olika skäggiga män. Den ena dog som en man som stod upp för en sak, den ena grinade på ett kors och bad sig själv att bli nedsläppt och dennes tortyrredskap är symbolen för din religion. Lite som att ha en elektrisk stol runt nacken. Behold the crucifix, what does it symbolize? Pallid incompetence hanging on a tree.

     • Erik

      ”Behold the crucifix, what does it symbolize? Pallid incompetence hanging on a tree.” Du gör ju narr av dig själv. Är det här din tolkning av det mest fundamentala mysteriet vi har?

      I kristen mening är mannen till för något utanför sig själv, något högre. Mannen ska tjäna sin familj, samhället, staten och ytterst Gud. Det är mannens uppgift att upprätthålla den naturliga ordningen så vi alla kan leva i ett välordnat och rättvist samhälle. Att jämföra det med en ”manlighet” som accepterar att man gifter sig med små flickor är motbjudande. Eller en ”manlighet” som accepterar månggifte och därigenom fundamentala orättvisor i samhället. Det säger mer om dig själv än något annat.

      Jag kan kommentera Kristi offer, inte för att jag förväntar mig att du förstår vad jag säger men kanske läser någon annan. Gud är fullkomligt rättvis och fullkomligt barmhärtig. Människan har syndat mot Gud och måste därför återlösas av ett Gudsoffer. Det är en nödvändighet för att en rättvis värld ska upprätthållas. Gud är total ordning inte godtycke. Synden krävde ett offer av rätt dignitet. Varför han sen gör det, varför offrar Gud sig själv. Så är svaret hans kärlek till oss. ”Så mycket älskade Gud världen att han…” Detta är själva kärnan i den kristna förståelsen av en tjänandets hierarki. Där män och krigare ska genom sitt offer, sin insats tjäna sina samhällen. Genom att göra så, genom att fylla sin ståndsplikt strävar de att efterlikna det högsta offret av de alla – Jesu korsdöd.

      Frågan tror jag är ställd av andra redan men vad föreslår du i Kristendomens ställe? Hur ser du egentligen på Konstantins omvändelse och med han det romerska imperiet, hur tolkar du kröningen av Karl den store? Hur tolkar du högmedeltiden och riddarordnarna? Korstågen? Vad eller vem företräder du egentligen? Varför angriper du vårt arv?

     • Depeche 242

      ”Poängen var att det faktum att något idag är korrupt inte är skäl nog att avfärda det..” Jo det är precis vad det är.

     • Palnatoke

      Det är klart man måste avfärda det som är korrupt. Hur ska du kunna bygga något nytt på en rutten stomme? Jag gör mig dock inga illusioner utan det kommer att ta generationer innan den marxistiska hjärntvätten släppt taget om vita människors medvetande.

     • Erik

      Då måste du avfärda även folket som du säger är korrupt.

    • Amadeus

     Du skriver att det inte finns någon andlig kraft i Västerländsk Kristendom – vad exakt menar du med detta? Det finns stora brister i kyrkan, alltså dog inte Kristus för våra synder för att sedan återuppstå från de döda?

     Religion handlar om vad som är sant och hur vi ska förhålla oss till denna sanning, men om vi för argumentets skull utgår från att du har rätt och att det är något fundamentalt fel med Västerländsk kristendom att man borde överge denna så måste jag fråga: överge den för vad? Någon rekonstruerad hedendom?

 • latmask

  I Ungern talar man numera om Västeuropa och Mellaneuropa (Középeurópa), då Mellaneuropa avser V4-länderna.

 • Tribalist

  Kristendomen var en bidragande orsak till att folkgemenskapen bland vikingastammarna bröts upp, eftersom de styrande, för sin egna ekonomiska vinning antog en främmande religion för att främja sina egna särintressen, medan folket höll fast vid sin asatro. Därmed framkom en diskrepans mellan folket och de styrande, med andra ord bildades ett klass-samhälle. Handeln med övriga kristna bidrog till att de rikedomar de styrande tillskansade sig, hamnade hos en ”elit” d.v.s köpmännen, som nu också var de styrande i det nytillkomna vikingasamhällena. De styrande använde sin ”nya gud” till att förtrycka hedningar och asatroende.

  Detta skapade uppror och splittringar bland norska och danska vikingar. Detta tog snabbt fart efter att Harald Blåtand blev kristen. Kristnandet av norden tilltalade endast den politiskt styrande eliten, de vikingar som med trä och pålar jagat bort de kristna missionärerna möttes nu av reppression med blodsutgjutelse som följd. Hundratals danska vikingar stod upp med den enhäldiga diktatur Harald skapat i riket, alla dessa uppror slogs ned med våld. Som en hyllning till alla bravader denne åstadkommit lät Harald Blåtand knacka in i den stora runstensklumpen i Jelling att han hade kristnat danerna. Varje klass utövar sin egen form av diktatur. Kristendomens intåg i norden inte bara luckrade upp folkgemenskapen och skapade en ny politisk elit klass, utan också ställde brödrafolk mot brödrafolk, vikingar mot vikingar. Precis som nu sker i Ukraina och som av Motgiftsgänget hyllas som en ”Reqonquista” av religiösa skäl, bidrar religionen till mord på två brödrafolk.

  Den av NATO-kontrollerade ”nationalismen” i Ukraina bidrog till ett nationellt förtryck av ryssarna. Oppositionella mot USA imperialismen, förtrycks, mördas och bombas. Oligarkerna i Ukraina försöker ena landet under falska nationella manövrar, men inte för det ukrainska folkets bästa – utan endast för att säkra sina ekonomiska tillgångar i landet och säkra handeln med IMF och Världsbanken.

  • Imperium

   Bra skrivet! Precis så är det.

  • Jonas Kvarnholt
   • Erik

    Ska jag förstå det som att du är emot alla Europas sydliga folkslag? Att italienare och spanjorer är något du ser negativt på? Som vi ska se dessa som fiender och väsensskilt? Eller är det bara ett dumt skämt?

  • Snufkin

   Ja, kristnandet av Norge och delar av Danmark var ofta brutalt. I det blivande Sverige var processen dock mer organisk, pådriven av hemvändande vikingar som själva blivit omvända i österled.

   Bittra fejder mellan rivaliserande klaner/stammar hörde annars till den vikingatida vardagen och det är vanskligt att prata om någon generell folkgemenskap eller sammanhållande religion (begreppet ”asatro” är ett tankefoster från 1800-talets nationalromantiska svärmeri). Sedvänjorna varierade mycket mellan olika områden och lojaliteten var mot den lokale hövdingen, eller någon av hans rivaler, inget annat.

   Snarare kom kristedomen att utgöra den enande kraft som gjorde att Europa kunde motstå inte minst ottomanska angrepp. Denna enighet behöver vi nu, mer än någonsin. Västkyrkan av idag är nog förlorad, så vi får, än en gång, blicka österut.

 • Ernst

  ”They’re making the last film
  They say that it’s the best
  And we all helped make it
  It’s called ”The Death of the West”
  The kids from Fame will all be there
  Free Coca-Cola for you
  And Eurodisney is here
  Just for me and you

  The death of the west

  They’re making the last film
  They say that it’s the best
  And we all helped make it
  It’s called ”The Death of the West”
  A star has risen on northern skies
  And on that star we’ll be crucified
  And the chains of gold around this world
  They’re ruled by those who lie

  The death of the west”

  https://www.youtube.com/watch?v=CY6ycwcWa6E

 • Thorulf

  Kom att tänka på den här i sammanhanget 🙂 https://www.youtube.com/watch?v=-yqrBO2YYxc

  • Erik

   Haha, riktigt kul! Även ifall det blir lite väl meta för mig. Gör han narr med sig själv när han ”debatterar” med en hink?