Charlie Sheen som traditionalist

Okategoriserade

Vi lever i en cineastisk civilisation. Detta innebär att mycket av det som har historisk relevans kan kopplas till händelser, trender och personer från den populärkulturella sfären. Ett häpnadsväckande tydligt exempel på detta är skådespelaren Charlie Sheen. Han har haft en framgångsrik karriär, där han bland annat haft roller i samtidsdefinierande filmer som Plutonen och Wall Street och den bärande rollen i Two and a Half Men. Charlie Sheen är det sena 1900- och tidiga 2000-talet. Han har också gjort sig känd genom ett sinistert och händelserikt privatliv, med anklagelser om allt från drogmissbruk till kvinnomisshandel. Intressant är att Sheen också ifrågasatt den officiella versionen av vad som egentligen hände under 9/11.

Efter en konflikt med CBS blev han 2011 avskedad från serien Two and a Half Men, och det var då han blev verkligt intressant. Många betraktade hans agerande under perioden som tecken på vansinne, men man kan lika gärna tolka det som en europeiskättad man som under vagt förvirrade former återfann och återknöt till ett antal autentiska arketyper.

It feels like the hot springs of Middle Earth are finally ready to explode outward.
– Charlie Sheen uttrycker i fördold form att arketyperna är redo att vakna i honom, här i form av en referens till Tolkiens mytos

Sheen

The wildfires are spreading. The meek are scattering.
– Charlie Sheen

Sheen och dual seedline

I’ve got tiger blood and Adonis DNA.
– Charlie Sheen

Genuin indo-europeisk världsåskådning utgår från det som i bibelstudier kallas dual seedline och av mindre förvirrade källor beskrivs som den arktiska teorin. Detta innebär att alla människor inte har samma ursprung. Autentiska uttryck för detta är att nordiska och germanska furstehus ansågs härstamma från Oden och ett fåtal andra gudar, liksom att gränsen mellan människornas sfär och andra sfärer även rent sexuellt var präglad av alteritet. Vissa blodslinjer kan härröras tillbaka till feér, jättar, gudar och/eller demoner.

I mer förvirrade former möter vi denna världsbild i Szukalskis teorier om yetis som förfäder till bland annat tyskar och kommunister, liksom i den multiregionalistiska skolan (vilken förövrigt bekräftats idag av DNA-studier som visar att européer och vissa polynesiska folk bär på DNA som är äldre än den moderna homo sapiens). I kristen idéhistoria återkommer denna världsbild i mycket förvirrad form i dual seedline-teorin, liksom i teorin om beasts of the field. Man menar där att Eva fick barn med Satan, liksom Adam avlade demoner med Lilith. Denna avkomma kopplas i antisemitiska miljöer bland annat till dagens judenhet. Teorin om beasts of the field innebär istället att när Bibeln berättar om människor avses inte sub-sahariska afrikaner och en del andra grupper. Dessa kan till skillnad från Adam inte rodna och är inte människor utan beasts of the field.

Som synes är dessa teorier mycket starkt färgade av den moralistiska dualism som präglar vissa kristna och i praktiken gör dem neurotiska och farliga för sin omgivning. I mycket urvattnad form kan man förövrigt identifiera något liknande i kopplingen mellan de europeiska folken och den bibliske Jafet å ena sidan, och mellan Jafet och Prometheus å den andra.

I am special, and I will never be one of you.
– Charlie Sheen

Sheen återknyter dock inte till sådana förvirrade uttryck för det arktiska ursprunget, utan går i hög grad tillbaka till de mytiska, indo-europeiska källorna. Så uttrycker han att han har ”Adonis DNA”, att han är en ”warlock” och att han har ”tiger blood”. Vi kan här identifiera den kombination av krigiska och erotiska aspekter som utmärker arketypen Oden (detta blir än mer tydligt när vi påminner oss Odens mantiska kvaliteter, liksom hans koppling till den seger/”winning” och det rus som hos Sheen getts en central plats). Synnerligen intressant blir därför Sheens koppling till Mars:

I’m tired of pretending like I’m not special. I’m tired of pretending like I’m not bitchin’, a total freakin’ rock star from Mars.

Mars motsvaras i en bokstavlig tolkning av Tor, men i den totala sheenska kontexten är det tydligt att det här är en annan krigsgud som avses.

I was born dead. Umbilical cord around my neck…. It was like I was being born while saying, ’Bring it.’
– Charlie Sheen om sin födelse, den hugade jämför med Herakles barndom och den ariska föreställningen om pre-existens

Samtidigt refererar Sheen regelbundet till sina motståndare som ”troll”, vilket återigen understryker och bekräftar att det metagenetiskt rör sig om den helt Andre. Många av oss kan här känna igen sig i Sheens situation, makteliten och väljarkåren utgörs i hög grad av troll med vilka man har så föga gemensamt att det kan vara svårt att egentligen förstå sig på deras undermänskliga drivkrafter. Bristen på heder och kreativitet upphör aldrig att förvåna.

I’m different. I have a different constitution, I have a different brain, I have a different heart. I got tiger blood, man. Dying’s for fools, dying’s for amateurs.
– Charlie Sheen

Tiger Blood

Sheen och ruset som transgression och absolut handling

The run I was on made Sinatra, Flynn, Jagger and Richards look like droopy-eyed armless children.
– Charlie Sheen

Den moderna världen karaktäriseras av repetition och konformitet. Äventyret, den absoluta situationen, i genuin mening är normalt något mycket avlägset. Sheens försök att åter närma sig det absoluta, rentav det numinösa, kom att anta formen av ett intensivt festande och användande av illegala substanser. Det är uppenbart att han samtidigt betraktat detta som ett prov, både fysiskt och mentalt:

I probably took more than anybody could survive. … I was bangin’ seven-gram rocks and finishing them because that’s how I roll, because I have one speed, one gear. [I survived] because I’m me.

I denna kontext är det också talande att Sheen tolkar det som ett uttryck för den egna differensen att han aldrig blev beroende utan kunde bryta med drogerna genom att han ”closed my eyes and made it so. With the power of my mind”.

Här kan man möjligen invända att droger inte alltid är av godo. Vi tvingas helt enkelt konstatera att Julius Evola och Charlie Sheen här har olika ståndpunkter, och att avgöra vilken av dessa giganter som har rätt är för oss vanliga dödliga en omöjlighet.

It’s like gambling somehow. You go out for a night of drinking and you don’t know where you’re going to end up the next day. It could work out good or it could be disastrous. It’s like the throw of the dice.
– Jim Morrison

Sheen

I’ve been a veteran of the unspeakable.
– Charlie Sheen

Sheen och gudinnorna

I’m just going to sail across the winds of the universe with my goddesses.
– Charlie Sheen

Den moderna världen utmärks av sitt inbitna, puerila, motstånd mot den traditionella insikten att attraktion bygger på polaritet. Om män och kvinnor är likadana dör attraktionen, i varje fall för de individer som varken är androgyner eller viragos. Sheen representerar även här en återgång till ett mer europeiskt ideal.

I’m extremely old-fashioned, I’m a nobleman, I’m chivalrous. I believe that chivalry is not dead, it’s just been in a coma for a while.
– Charlie Sheen

Vi åsyftar här den koppling till mikro- och makrokosmos, ”as above, so below”, Sheen uttrycker. Den mytiska världsbilden knyter mikro- och makrokosmos till varandra, egentligen är det samma sak som händer när en man och en kvinna förenas som när Jord och Himmel eller gud och gudinna gör det. Denna koppling mellan man och gud, kvinna och gudinna, och skapande potential kan man återfinna i alla riktiga religioner (jämför i modern tid Paglia och Sacher-Masoch).

They’re the best at what they do and I’m the best at what I do. And together it’s like, it’s on.
– Charlie Sheen om sitt val av partners

Det är därför inget sammanträffande att Sheen beskriver sina kvinnor som gudinnor. Det är heller inget sammanträffande att han träffar porrstjärnor, då dessa sannolikt är vår tids mest intensivt och extensivt dyrkade kvinnor och därför är det närmaste gudinnor vår tid äger. Man kan här också notera att Sheen utvecklat en polygam praxis.

Sheen och hans gudinnor

Sheen och segern som metafysiskt fenomen

You make a choice to win, and you win… Faith is for winners. Hope is for losers.
– Charlie Sheen

I europeisk världsåskådning spelar segern en metafysisk roll. Detta är särskilt uppenbart i inställningen till krig, men är också en förutsättning för att man ska förstå varför dueller och holmgångar ansågs juridiskt avgörande. Kopplingen mellan seger, sanning och inre överlägsenhet är här så självklar att de gamla arierna kunde uttrycka sig på följande vis:

Ride well, shoot straight, and speak the truth.

I amerikansk populärkultur, främst i hiphopkulturen, kan man identifiera något som kan beskrivas som the metaphysics of money. Pengar, helst miljontals dollar, betraktas här som ett tecken på framgång, och ges ett metafysiskt värde. Hos Sheen återförs denna tendens till ett mer europeiskt sammanhang, där det är fame snarare än money som står i centrum. Berömmelse och ära är inte synonymer, men man anar här ett starkt eko från nordisk världsåskådning:

Fä dör, fränder dö, även själv skiljes du hädan, men eftermålet aldrig dör för envar, som ett gott har vunnit.

Hos Sheen framställs segern, winning, snart sagt som det centrala värdet med mytiska och metafysiska övertoner. Vi kan här jämföra med det indo-ariska hvareno, i en lika oväntad som fascinerande vidareutveckling av dudekulturens språk och former. Att vara en winner är då inte ett uttryck för ”tur” annat än såtillvida att man genom sina inre kvaliteter lyckats charma fru Fortuna på samma sätt som omgivningen.

Winning

Sammantaget är det alltså uppenbart att vi här har att göra med återkomsten av flera traditionellt indo-europeiska arketyper och teman. På 90-talet lyftes Charles Manson fram som en förebild för systemkritiska rörelser, idag är det tydligt att en annan Charlie är bärare av denna roll.

Winning

If you borrowed my brain for five seconds, you’d be like, ‘Dude! Can’t handle it, unplug this bastard!’ It fires in a way that’s maybe not from, uh… this terrestrial realm.
– Charlie Sheen

Om ganska exakt ett år kommer vi att analysera hur den japanska hentaigenren, och då mer specifikt serierna Urotsukidoji och La Blue Girl, kan betraktas som uttryck för samma världsbild som vi finner hos Paschal Beverly Randolph och Alain Danielou.

Relaterat

Antiliberala perspektiv på Larry David
Traditionella inslag i tidig eurodance