En våg av mycket skum

Kultur, Litteratur, Samhälle

Tu skalt ära tin fadher och tina modher på thet tu skalt lenge leffua i landena som Herren tin Gudh tigh giffua skal.

– Exodus, XX Capitel

The noble-minded cultivate roots. When roots are secure, the Way is born. To honor parents and elders – isn’t that the root of Humanity?

– Confucius, Analects, I:2

Hat
är en enkel lösning på samhällsproblemen
Affekterat hat
en ännu enklare
1968 var en våg
med mycket skum
De som fyllde medierna
med sina slagord och dionysiska toner
ville vara en revolution
men var i själva verket
en reaktion
de sade sig vilja förändra världen
(och gör det väl än!)
men gjorde motsatsen
De begåvningsmässigt mindre bemedlade
av den växande medelklassens barn
ville leva ett roligare liv
än sina tråkiga föräldrar
men ville samtidigt behålla
sina bekväma privilegier
De valde därför att göra uppror
mot sin egen klass
och den elit
som åtskilliga av dem några år senare
själva skulle tillhöra
Istället för den praktiska självförglömmelsens
självkännedom
och det konfucianska tjänandets
initialt svåra men sedan
allt lättare väg
där handlingens mening växer
med sammanhanget
valde de upprorets eviga adolescens
i en våg av skum
Den av kriget demoraliserade
vuxenvärlden
var svag och splittrad
och drog sig helst undan
med undantag för några filosofer och författare
som såg sin chans till popularitet
och en andra ungdom
De som stod kvar och gjorde motstånd
annullerades av sin oförmåga
att förstå ”det nya”
som de tvärtom förstod alltför väl
det var en ny inflation
av alla värden
När det yrande skummet
väl hade lagt sig
såg allt ut ungefär som förr
och man kunde andas ut
och fortsätta med sitt
makthavarna satt kvar
och samhällets grundstrukturer
föreföll oskadda
de allt färre som arbetade arbetade
de allt fler som studerade studerade
och de som pratade i tv och tidningar
pratade vidare i ett tonfall
som pendlade mellan lättsinne och aggressivitet
Men under ytan
hade den vitala cirkulationen i samhället
kylts ner och stannat av
Den dynamiska förmågan att frigöra
de skapande krafterna
vilka från sina förhistoriska rötter
hade flödat upp genom antikens stam
och ut i det brusande grenverket
av Europas nationer
och kontinuerligt berikat
den bärande samhällshierarkin
med naturens livgivande gåvor
samtidigt som den befriat den från slagg
som frigjort begåvning och kreativitet
oavsett var den funnit den
och låtit den stiga
tills den fann sin rätta plats
hade nu genom den eviga ungdomens
statiska ideal
avstannat
och gjort medelklassens medelmåttor
till de nya ledarna
En våg av mycket skum
ett uppror
inte mot orättvisor och fattigdom
inte mot förtryck och okunskap
som på plakaten
utan mot den nödvändiga pånyttfödelsen
genom en ny frigörelse
av de genuint begåvade och dugliga
av de starka och beslutsamma
oavsett ursprung och klasstillhörighet
den inre omvandling och vitalisering
av hierarkierna
som ungdomsrevolten 1968
till varje pris ville förhindra
eftersom den skulle ha tvingat så många av dem
att leva ett annat liv än de ville
Det är nu deras arvingar
medelklassens reaktionära medelmåttor
sedan länge vilsegångna i en labyrint
av ofruktsamma och självbespeglande teorier
som i den konstant pågående revolten
mot den nödvändiga förnyelsen
i form av frambringandet av en naturlig elit
och genom den ett naturligt folk
(eftersom den naturliga eliten
är det förhöjda uttrycket för ett folk
och folket utan en sådan elit
bara en oorganiserad massa)
väljer de öppna gränserna
och den självreproducerande massmigrationens
kulturella utspädning och upplösning
framför den sociala deklassering
som medelklassen fruktar
mera än döden
En våg
men inte av skum denna gång
utan av människor
av människor som hatar dig
på riktigt.