Etniska relationer, etniska konflikter

Aktuellt, Okategoriserade, Politik, Rekommenderat

 • 14
  Delningar

I den offentliga debatten stöter man inte sällan på idén att våldsdåd riktade mot invandrare dels är mycket vanliga, dels är följden av ”hatets återkomst”. Det antas då också att det är alternativmedias och Sverigedemokraternas fel att dessa dåd äger rum. En sådan föreställning ignorerar de många rasistiskt motiverade våldsdåd som drabbar etniska svenskar, exempelvis IKEA-morden. Det är dessutom osäkert hur mycket i föreställningen som egentligen är retorik och hur mycket som är ärligt menat. Oavsett vilket utgår föreställningen också från en felaktig och ovetenskaplig syn på etniska relationer, och en oförmåga att skilja mellan individuell nivå och kollektiv nivå. Det hela påminner lite om resonemanget ”min pizzabagare är alltid så trevlig när jag betalar, därför kan invandring inte vara något problem”.

Men det finns forskning om etniska relationer, forskning som hade kunnat göra den svenska debatten något mindre infantil. Professorn i juridik, Amy Chua, har skrivit en bok med titeln World on Fire: How Exporting Free Market Democracy Breeds Ethnic Hatred and Global Instability. Chua studerar där etniska relationer i bland annat Filippinerna, Ryssland och Afrika. Hon finner att kombinationen demokrati, marknadskapitalism och mångkultur inte är så harmonisk som liberaler gärna föreställer sig. Istället är det ofta så att en grupp lyckas betydligt bättre ekonomiskt än andra, denna grupp är ofta numerärt begränsad. Chua kallar dem därför för marknadsdominanta minoriteter. Det kan handla om libaneser i Västafrika, kineser i Indonesien och Filippinerna, vita i Sydafrika eller judar i det post-sovjetiska Ryssland. De marknadsdominanta minoriteternas kontroll över ekonomin kan ibland vara slående, Chua nämner att kineser utgör 3% av befolkningen i Indonesien men kontrollerar 70% av ekonomin. Om detta beror på kulturellt eller genetiskt arv är i sammanhanget ointressant, sådana extrema klyftor sticker normalt i ögonen på majoriteten. Minoriteten upplevs, inte sällan med rätta, som hjärtlös och arrogant. Makt korrumperar som bekant. Kombinationen av marknadskapitalism och mångkultur betyder också att det är svårt för staten att utjämna klyftorna. Chua beskriver alltså en explosiv situation, där etniska relationer har en ekonomisk komponent som inte sällan leder till inbördeskrig, kupper och pogromer. Inte sällan ser minoriteterna till att demokratin avskaffas, inte sällan jagas de istället på gatorna. Vi bör vara medvetna om att denna logik även kan påverka Sverige. Även om de etniska svenskarna än så länge är att betrakta som en marknadsdominant majoritet växer hatet mot dem i en del så kallade utanförskapsområden. Något man svårligen kan åtgärda med ytterligare transfereringar av ekonomiska medel, de är redan massiva. Samtidigt uppmuntrar det offentliga Sverige detta hat, genom att förklara de etniska svenskarnas ekonomiska framgångar med att de är ”rasister” och ”diskriminerar”. De gånger hatet exploderar i utbrott av våld, oavsett om det drabbar en ensam nattvandrare eller ambulanspersonal, bär alltså media och etablissemang en del av ansvaret. Även om det alltså, som Chua visar, förmodligen skulle äga rum även utan dem.

Den ekonomiska aspekten är dock bara en del av de etniska relationernas logik, en logik som kan vara både asymmetrisk och explosiv. Redan Chua antyder att det är inte ”rasism” som gör att etniska relationer periodvis urartar i konflikter. Istället är det intressekonflikter och förskjutna maktbalanser. Man kan alltså notera att orsakssambandet inte är ”alternativmedia -> hatets återkomst”. Det är snarare ”ansvarslös invandringspolitik -> folkutbyte -> etnisk konflikt”. Den förstnämnda förklaringsmodellen är moralistisk men verklighetsfrämmande, den senare är med verkligheten mer överensstämmande och ger oss också en del konkreta förslag på hur vi ska kunna minska ”hatet”. Det handlar inte om individer som är ”dumma” eller ”rasistiska”, det handlar om dynamik och relationer mellan grupper.

En värdefull bekantskap när man ska förstå etniska relationer är även professorn i sociologi och antropologi, Pierre van den Berghe (vilket är föga förvånande då den offentliga debatten på detta område är direkt anti-sociologisk). van den Berghe kombinerar ett biologiskt och sociologiskt perspektiv, vilket är logiskt då människan ju också är ett djur med diverse instinkter. Han är kritisk till många aspekter av det etniska, både ”dess intolerans” och ”dess våld”. Men han är samtidigt medveten om att det etniska är en del av det mänskliga, vilket alltså kan hanteras men knappast avskaffas. van den Berghes resonemang för tankarna till ”den själviska genen”, djur samarbetar och gynnar på så vis både sin egen avkomma och släktingar med vilka de delar gener. Det finns idag överväldigande bevis för att djursamhällen binds samman genom nepotism. Släktingar hjälper varandra.

I dagens Sverige ses nepotism dock som moraliskt oacceptabelt, i synnerhet när det gäller de etniska svenskarna (att den trevlige pizzabagaren bara anställer landsmän och, möjligen, snygga blondiner är inte moraliskt lika uppseendeväckande). Men van den Berghe visar att människan också är nepotist, och att detta kommer till uttryck genom etniska grupper. I viss mån är släktskapet i en etnisk grupp inte alltid lika verkligt som i ett djursamhälle, delvis är det med Benedict Andersons ord en ”föreställd gemenskap”. Men inte enbart, van den Berghe konstaterar att etnisk samhörighet kan manipuleras men inte skapas fritt.

Relationerna mellan etniska grupper kan variera, van den Berghe tar upp allt från handel till erövring. Han noterar att det för en etnisk grupp är förenat med genetiska kostnader att förlora kontrollen över ett eget land. Ofta inleder den erövrande gruppen med att mörda eller kastrera de besegrade männen, och våldta eller förslava deras kvinnor. Men även utan detta mer extrema våld har det kostnader att förlora makten över sitt öde. En underordnad grupp ”förlorar” kvinnor till den dominerande gruppen, utan att få tillgång till den dominerande gruppens kvinnor. Dessa sammanhang förklarar delvis varför så många människor offrat sina liv för att kasta av sig främmande härskare, genetiskt var det hela rationellt.

van den Berghe konstaterar också att ”assimilering” inte är fullt så enkelt som många utgår från. Människor föredrar normalt att omge sig med ”sina egna”. Det som kan underlätta assimilering, alltså i praktiken att människor byter etnisk grupp, är att skillnaderna mellan grupperna är små, att den assimilerade gruppen är liten och har låg status. Även invandring kan spela in, själva flytten bryter ner många band. En invandrad grupp assimileras, allt annat lika, lättare än en minoritet som bor kvar i sina hemtrakter. Men samtidigt påminner van den Berghe oss om hur verklighetsfrämmande den svenska invandrings- och integrationsdebatten är. Man ignorerar det etniska, ofta med infantila påståenden som att ”det finns inga svenskar” trots att alla normalbegåvade människor är väl medvetna om att det visst gör det. Samtidigt utgår man från individualism och enkelriktad moralism, och talar om ”rasism” när det egentligen handlar om relationer mellan grupper. Resultatet är att man bygger in möjligheten till etniska konflikter i det svenska samhället och förvandlar den offentliga debatten till något förljuget och idiotiskt.


 • 14
  Delningar
 • Patria

  En rätt kul idé vore att föresätta sig att ständigt bräcka även de mest inbitna hardcore-PK-fanatiker ifråga om politisk korrekthet. ”Va? Vadå ‘Sverige’? Menar du att Sverige faktiskt existerar? Vilket århundrade är du uppgrävd från? Hallå liksom, ett museum från 1800-talet ringer och undrar vart du tog vägen…nä, jag anser verkligen att det är en oerhört problematisk utgångspunkt som grundar sig på patriarkala och rasistiska strukturer.” Eller: ”Ska nyanlända lära sig ‘språket’? Vadå för ‘språk’? Skulle ett visst språk vara viktigare än ett annat, menar du? Det är ju faktiskt en rent jingoistisk-schauvinistisk-fascistisk tankegång som ligger bakom sådana antaganden. Helt förkastligt, sådana tankar kan bli livsfarliga i ett längre perspektiv. Skäms du inte?” ”Vita män har rasismen i blodet och borde därför kastreras redan på ett tidigt stadium i livet.” Det handlar om att vinna! 😀

 • Patria

  En rätt kul idé vore att föresätta sig att ständigt bräcka även de mest inbitna hardcore-PK-fanatiker ifråga om politisk korrekthet. ”Va? Vadå ‘Sverige’? Menar du att Sverige faktiskt existerar? Vilket århundrade är du uppgrävd från? Hallå liksom, ett museum från 1800-talet ringer och undrar vart du tog vägen…nä, jag anser verkligen att det är en oerhört problematisk utgångspunkt som grundar sig på patriarkala och rasistiska strukturer.” Eller: ”Ska nyanlända lära sig ‘språket’? Vadå för ‘språk’? Skulle ett visst språk vara viktigare än ett annat, menar du? Det är ju faktiskt en rent jingoistisk-schauvinistisk-fascistisk tankegång som ligger bakom sådana antaganden. Helt förkastligt, sådana tankar kan bli livsfarliga i ett längre perspektiv. Skäms du inte?” ”Vita män har rasismen i blodet och borde därför kastreras redan på ett tidigt stadium i livet.” Det handlar om att vinna! 😀

 • PETER NYMAN

  Man kanske skulle bryta ner alla dessa visserligen sanna men lite komplicerade till LIKA BARN LEKA BÄST.

 • PETER NYMAN

  Man kanske skulle bryta ner alla dessa visserligen sanna men lite komplicerade till LIKA BARN LEKA BÄST.

 • PlebisPlebojis

  Dags att skriva något om samefrågan?

 • PlebisPlebojis

  Dags att skriva något om samefrågan?

 • Hatzegopteryx

  Jag tror de flesta missar allvaret i frågan. Den nuvarande utvecklingen leder helt enkelt till biologisk utrotning av den svenska särarten. Av beröringsskräck med den eugeniska frågan så talar folk endast om ”kulturskillnader” numera, trots att vi vet att genetiska grupper har olika psykologi och fysiologi, precis som hos katt- och hundraser. Exempelvis, det första som snabbt börjar minska är blondhet och blåögdhet eftersom dessa är recessiva egenskaper. Under antiken fanns det betydligt större andel blonda människor i medelhavsregionen än idag. Bland germanerna var nästan samtliga blonda eller rödhåriga. (Dåtida reseskillnader hävdar att alla var rödhåriga.)

  Men desto värre är att kynnet som kännetecknar svenskar och nordeuropéer förminskas, nämligen det introverta, reflekterande och eftersinnande karaktärsdraget. I naturen kämpar alla levande varelser förtvivlat med att föra sina egenskaper vidare–det är nämligen vad som driver evolutionen. Djur och växter är noga med att undvika utavel som innebär att särarten som framodlats med stor möda under lång tid riskerar gå förlorad på en enda generation. Att en bofink i södra Sverige avvisar en bofink som anlänt från norra Sverige beror på att den vill undvika utavel då avkomman ärver egenskaper dåligt anpassade till den lokala (södra) biotopen.

  Det tycks som beröringsskräcken med genetiska frågor får svenskarna att förtränga sina naturliga instinkter, medan tvärtom araber, kurder och turkar bejakar sin genetiska särart. Det här får med tiden bara en konsekvens, nämligen att både svenskhet och svensk kultur blir utraderade. Om medvetenhet om dessa frågor skall benämnas ”rasism” så måste man konstatera att många invandrare är rasistiska. Men det är inte rasism utan bara naturliga instinkter som dessutom hänger samman med ett bejakande av egenvärdet, centralt för psykologisk hälsa. Om svenskarna inte tillåts bejaka sin särart så skapar det en känsla av värdelöshet och rotlöshet, som leder till psykisk ohälsa.

  Politiker och debattörer förbryllas av invandrares benägenhet att sluta sig inom sin egen grupp och sky integration med majoritetssamhället. Men det har alltså en naturlig förklaring. Den politiske etologen Frank Salter (”On genetic interests”, 2007) menar att genomisk samhörighet är centralt för den sociala funktionen i samhället. Enda sättet för etniska grupper att förvalta den genetiska särarten är att vidmakthålla territorium. Om man vägrar att spela detta evolutionens spel leder det helt enkelt till utrotning. Därför introducerar han begreppet ”universell nationalism” som för alla grupper innebär etniskt monopol i ett hemland. Vi kanske till slut måste inse den smärtsamma sanningen, nämligen att vi är biologiska varelser som deltar i evolutionens spel. Den stora massan går inte att styra med politiskt korrekta dogmer. Naturen vinner i längden.

  Vi måste sluta ljuga om oss själva!

  Hatzegopteryx

  • Patria

   Nja, arter kommer och går under årmiljonernas lopp. Vad spelar det egentligen för roll? Kanske svällde antalet svennar ut alltför mycket under slutet av 1800- och 1900-talen, varpå detta tillstånd nu normaliseras. Deras egenskaper rörs ut i en brunaktig smörja, och eventuellt är detta bara ett led i naturens ordning.

   • Hatzegopteryx

    Om du hade haft insikt om den moraliska och intellektuella nivån hos den generella mänskligheten så hade du inte sagt sådär!

    • Patria

     Du kanske har rätt. Jag är öppen för upplysning. Men kanske är moral och intellekt likafullt passé som evolutionärt gynnsamma faktorer.

  • Hatzegopteryx

   Svenska debattörer är noga med att påpeka att integrationsproblemen beror på ”kulturskillnader”, precis som om alla människor på jorden är stöpta i samma form och därför kan omprogrammeras och anpassas till den svenska kulturen. Det är just den här postmoderna dogmen som vi måste överge, den som innebär att alla människor egentligen är svenskar. Enligt det politiskt korrekta mönstret är svenska folket utbytbart eftersom alla folkgrupper är av samma slag, bara dom lär sig att skilja på rätt och fel.

   I Sverige idag tillåts invandrade folkslag bejaka sin särart, både i kulturellt och genetiskt hänseende. Det är dock ej tillåtet för svenskarna som då blir demoniserade som rasister. Det har ju hävdats av offentliga personer att svenskarna inte är en folkstam utan en grupp identitetslösa individer som saknar egen kultur. Men, som sagt, om svenskarna inte tillåts bejaka sin särart så skapar det en känsla av värdelöshet och rotlöshet, som leder till psykisk ohälsa. Hos många svenskar förträngs det ideologiska självföraktet som innebär att det blir projicerat. Det tar då formen av hat mot de egna.

   Det finns nog inget annat folk som känner sådant förakt för det egna folket som svenskarna. Att vara ”osvensk” är föredömligt, medan att vara ”oamerikansk” i USA är nästan liktydigt med landsförräderi. Svenskarnas medkänsla går istället på export till tredje världen. Det är därför inte konstigt att den psykiska ohälsan ökar i Sverige; bland unga i alarmerande takt.

   Hatzegopteryx

   • Patria

    Utmärkta påpekanden.

    Men under forntiden (säg yngre stenålder och bronsålder) bredde svenskarnas förfäder ut sig över Skandinavien, inte eftersom de ”tilläts” göra detta, utan helt enkelt för att de kände för det. Livet utgår från kraft och vilja till makt. Om svenskarna inte längre vågar existera p.g.a. att någon skit på tv förbjudit dem det så är det väl bara bra om de förtvinar och går under. ”Snyft, vi får inte lov att göra si och så…någon som bestämmer mycket inom media har förbjudit oss.” :'( Patetiskt.

    • Patria

     Svenskarna har drabbats av social och kulturell cancer. De har blivit själviska skitstövlar och karlarna beter sig som modstulna oxar. Varför ska de ändå fortsätta leva? Jag fattar inte det.

    • Hatzegopteryx

     Trattbägarkulturen bestod av människor med samma gener som dagens svenskar, visar undersökningar. Den uppkom ca. 4000 år f.Kr i Sverige. Delar av det svenska genomet är det äldsta i Europa. Vi är i den meningen det mest ursprungliga folkslaget. Så vi har funnits här under betydligt längre tid än samerna. Lämningar av denna kultur har hittas norr om Bottenviken.

     Det demokratiska kynnet kännetecknas av att man förhåller sig passiv och tolererar andra uttryck än de egna. Exempelvis, att kvinnor tillåts vara fria i vår kultur innebär helt enkelt att man låter dem vara ifred, dvs. man förhåller sig passiv. Andra kulturer är helt enkelt mer aktiva. Individen anknyter till allting i sin omgivning på ett närgånget sätt.

     Den aktiva principen blir alltid dominant och vinner därmed över den passiva. Egentligen räcker det med att en liten grupp män inte kan låta kvinnor vara ifred för att få dem att ändra sitt beteende, färga håret svart och ikläda sig huvudduk. Svenskarnas socialt fogliga och introspektiva kultur har i längden ingen chans. Den kan bara existera i en homogen nation som utgör en fristad för det fogsamma och introverta förhållningssättet.

     Hatzegopteryx

     • Patria

      Yamna är väl emellertid ett avsevärt större rasligt element hos dagens svenskar än de ursprungliga bönderna?

      Jag undrar om inte denna passivitet (som du kallar det) snarare är ett uttryck för degeneration än ett tidlöst ursprungligt karaktärsdrag. Här har ju bevisligen utkämpats åtskilliga blodiga krig genom århundradena.

      Demokrati passar förövrigt bäst för sillmjölkar, enligt min mening.

     • Patria

      Tim Pool är tydligen ett stort hot mot demokratin. Nåväl, ner med demokratin.
      http://www.friatider.se/sveriges-radio-tim-pool-ar-ett-hot-mot-demokratin

 • Hatzegopteryx

  Jag tror de flesta missar allvaret i frågan. Den nuvarande utvecklingen leder helt enkelt till biologisk utrotning av den svenska särarten. Av beröringsskräck med den eugeniska frågan så talar folk endast om ”kulturskillnader” numera, trots att vi vet att genetiska grupper har olika psykologi och fysiologi, precis som hos katt- och hundraser. Exempelvis, det första som snabbt börjar minska är blondhet och blåögdhet eftersom dessa är recessiva egenskaper. Under antiken fanns det betydligt större andel blonda människor i medelhavsregionen än idag. Bland germanerna var nästan samtliga blonda eller rödhåriga. (Dåtida reseskillnader hävdar att alla var rödhåriga.)

  Men desto värre är att kynnet som kännetecknar svenskar och nordeuropéer förminskas, nämligen det introverta, reflekterande och eftersinnande karaktärsdraget. I naturen kämpar alla levande varelser förtvivlat med att föra sina egenskaper vidare–det är nämligen vad som driver evolutionen. Djur och växter är noga med att undvika utavel som innebär att särarten som framodlats med stor möda under lång tid riskerar gå förlorad på en enda generation. Att en bofink i södra Sverige avvisar en bofink som anlänt från norra Sverige beror på att den vill undvika utavel då avkomman ärver egenskaper dåligt anpassade till den lokala (södra) biotopen.

  Det tycks som beröringsskräcken med genetiska frågor får svenskarna att förtränga sina naturliga instinkter, medan tvärtom araber, kurder och turkar bejakar sin genetiska särart. Det här får med tiden bara en konsekvens, nämligen att både svenskhet och svensk kultur blir utraderade. Om medvetenhet om dessa frågor skall benämnas ”rasism” så måste man konstatera att många invandrare är rasistiska. Men det är inte rasism utan bara naturliga instinkter som dessutom hänger samman med ett bejakande av egenvärdet, centralt för psykologisk hälsa. Om svenskarna inte tillåts bejaka sin särart så skapar det en känsla av värdelöshet och rotlöshet, som leder till psykisk ohälsa.

  Politiker och debattörer förbryllas av invandrares benägenhet att sluta sig inom sin egen grupp och sky integration med majoritetssamhället. Men det har alltså en naturlig förklaring. Den politiske etologen Frank Salter (”On genetic interests”, 2007) menar att genomisk samhörighet är centralt för den sociala funktionen i samhället. Enda sättet för etniska grupper att förvalta den genetiska särarten är att vidmakthålla territorium. Om man vägrar att spela detta evolutionens spel leder det helt enkelt till utrotning. Därför introducerar han begreppet ”universell nationalism” som för alla grupper innebär etniskt monopol i ett hemland. Vi kanske till slut måste inse den smärtsamma sanningen, nämligen att vi är biologiska varelser som deltar i evolutionens spel. Den stora massan går inte att styra med politiskt korrekta dogmer. Naturen vinner i längden.

  Vi måste sluta ljuga om oss själva!

  Hatzegopteryx

  • Patria

   Nja, arter kommer och går under årmiljonernas lopp. Vad spelar det egentligen för roll? Kanske svällde antalet svennar ut alltför mycket under slutet av 1800- och 1900-talen, varpå detta tillstånd nu normaliseras. Deras egenskaper rörs ut i en brunaktig smörja, och eventuellt är detta bara ett led i naturens ordning.

   • Hatzegopteryx

    Om du hade haft insikt om den moraliska och intellektuella nivån hos den generella mänskligheten så hade du inte sagt sådär!

    • Patria

     Du kanske har rätt. Jag är öppen för upplysning. Men kanske är moral och intellekt likafullt passé som evolutionärt gynnsamma faktorer.

  • Hatzegopteryx

   Svenska debattörer är noga med att påpeka att integrationsproblemen beror på ”kulturskillnader”, precis som om alla människor på jorden är stöpta i samma form och därför kan omprogrammeras och anpassas till den svenska kulturen. Det är just den här postmoderna dogmen som vi måste överge, den som innebär att alla människor egentligen är svenskar. Enligt det politiskt korrekta mönstret är svenska folket utbytbart eftersom alla folkgrupper är av samma slag, bara dom lär sig att skilja på rätt och fel.

   I Sverige idag tillåts invandrade folkslag bejaka sin särart, både i kulturellt och genetiskt hänseende. Det är dock ej tillåtet för svenskarna som då blir demoniserade som rasister. Det har ju hävdats av offentliga personer att svenskarna inte är en folkstam utan en grupp identitetslösa individer som saknar egen kultur. Men, som sagt, om svenskarna inte tillåts bejaka sin särart så skapar det en känsla av värdelöshet och rotlöshet, som leder till psykisk ohälsa. Hos många svenskar förträngs det ideologiska självföraktet som innebär att det blir projicerat. Det tar då formen av hat mot de egna.

   Det finns nog inget annat folk som känner sådant förakt för det egna folket som svenskarna. Att vara ”osvensk” är föredömligt, medan att vara ”oamerikansk” i USA är nästan likvärdigt med landsförräderi. Svenskarnas medkänsla går istället på export till tredje världen. Det är därför inte konstigt att den psykiska ohälsan ökar i Sverige; bland unga i alarmerande takt.

   Hatzegopteryx

   • Patria

    Utmärkta påpekanden.

    Men under forntiden (säg yngre stenålder och bronsålder) bredde svenskarnas förfäder ut sig över Skandinavien, inte eftersom de ”tilläts” göra detta, utan helt enkelt för att de kände för det. Livet utgår från kraft och vilja till makt. Om svenskarna inte längre vågar existera p.g.a. att någon skit på tv förbjudit dem det så är det väl bara bra om de förtvinar och går under. ”Snyft, vi får inte lov att göra si och så…någon som bestämmer mycket inom media har förbjudit oss.” :'( Patetiskt.

    • Patria

     Svenskarna har drabbats av social och kulturell cancer. De har blivit själviska skitstövlar och karlarna beter sig som modstulna oxar. Varför ska de ändå fortsätta leva? Jag fattar inte det.

    • Hatzegopteryx

     Trattbägarkulturen bestod av människor med samma gener som dagens svenskar, visar undersökningar. Den uppkom ca. 4000 år f.Kr i Sverige. Delar av det svenska genomet är det äldsta i Europa. Vi är i den meningen det mest ursprungliga folkslaget. Så vi har funnits här under betydligt längre tid än samerna. Lämningar av denna kultur har hittas norr om Bottenviken.

     Det demokratiska kynnet kännetecknas av att man förhåller sig passiv och tolererar andra uttryck än de egna. Exempelvis, att kvinnor tillåts vara fria i vår kultur innebär helt enkelt att man låter dem vara ifred, dvs. man förhåller sig passiv. Andra kulturer är helt enkelt mer aktiva. Individen anknyter till allting i sin omgivning på ett närgånget sätt.

     Den aktiva principen blir alltid dominant och vinner därmed över den passiva. Egentligen räcker det med att en liten grupp män inte kan låta kvinnor vara ifred för att få dem att ändra sitt beteende, färga håret svart och ikläda sig huvudduk. Svenskarnas socialt fogliga och introspektiva kultur har i längden ingen chans. Den kan bara existera i en homogen nation som utgör en fristad för det fogsamma och introverta förhållningssättet.

     Hatzegopteryx

     • Patria

      Yamna är väl emellertid ett avsevärt större rasligt element hos dagens svenskar än de ursprungliga bönderna?

      Jag undrar om inte denna passivitet (som du kallar det) snarare är ett uttryck för degeneration än ett tidlöst ursprungligt karaktärsdrag. Här har ju bevisligen utkämpats åtskilliga blodiga krig genom århundradena.

      Demokrati passar förövrigt bäst för sillmjölkar, enligt min mening.

     • Patria

      Tim Pool är tydligen ett stort hot mot demokratin. Nåväl, ner med demokratin.
      http://www.friatider.se/sveriges-radio-tim-pool-ar-ett-hot-mot-demokratin