Den moderna mannens kris – MGTOW

Okategoriserade

Det moderna samhället är på många sätt onaturligt. Detta gäller exempelvis relationen mellan människa och natur, det gäller också relationen mellan könen.

Detta ämne tas upp i ett antal länkar som postades av Motpolläsaren Arete för en tid sedan. Det gemensamma för dessa är att de tar upp ett modernt fenomen som de flesta av oss känner igen, nämligen bittra och förvirrade män som valt att vända europeiska kvinnor ryggen. Återkommande i dessa mäns kritik är att ”tjejer vill inte ha snälla killar”, återkommande är också att de lever och konsumerar som tonåringar långt bortom tonåren (det är därför heller ingen slump att de väljer att beskriva sig själva som ”killar” snarare än ”män”). Detta fenomen är delvis fristående, och har att göra med konsumtionssamhällets attraktionskraft och bristen på sociala normer/förväntningar, men det finns också en koppling till den störda relationen mellan könen.

Man kan avfärda fenomenet med att dessa män är förlorare, och att deras gener bör gallras bort snarast möjligt, men ett mer fruktbart perspektiv är att se det som ett symptom bland flera på det moderna samhällets kris. Detta då det också finns ett inslag av förändrade sociala normer som orsakat det hela.

Grandmas boy är en rolig film men också ett exempel på fenomenet med vuxna män som lever som tonåringar

Den traditionella mansrollens obsolitet

I det traditionella samhället ingick flera funktioner i mansrollen. Många av dessa varierade historiskt och socialt, men två av dem var förmågan att beskydda familjen och att försörja den (särskilt i den tidiga borgerliga familjen var det senare centralt, eftersom kvinnan där gick från att ha deltagit i inkomstbringande arbete till att ägna sig åt rent reproduktivt arbete som hemmafru, eller rentav bara tas om hand av tjänstefolket). Dessa två roller är också centrala ur ett gruppevolutionärt perspektiv, utan dem skulle det inte funnits människor idag eftersom de skulle ha dött ut.

I det moderna samhället har dock en ständigt ökande arbetsdelning flyttat dessa funktioner bort från den genomsnittlige mannen. Statens våldsmonopol har avväpnat de enskilda medborgarna, och sedan även medborgarna som kollektiv (värnpliktsarmén har ersatts av små yrkesarméer, man kan dessutom redan se hur dessa börjar privatiseras). Samtidigt har kvinnornas billiga arbetskraft efterfrågats på arbetsmarknaden, först i den privata sektorn av ekonomiska skäl, senare i den offentliga sektorn. Detta innebär att mannen står utan de två centrala funktioner som definierat hans roll, och som historiskt också haft en avgörande inverkan på hans attraktions-/reproduktionsförmåga. Som en följd av detta ser vi mer eller mindre bittra män, vi ser också hur mannen mer och mer bedöms efter sitt yttre. Detta är en historisk ironi, eftersom det betyder att många män idag befinner sig i samma situation som kvinnor tidigare gjort, och måste lägga tid och pengar på sitt yttre. Det metrosexuella idealet är en följd av detta. Detta har beskrivits av feministen Susan Faludi, och kommer att tas upp mer i ett framtida inlägg.

Feminism och gruppevolutionära realiteter

Denna förlust av historiska funktioner kan i sig räcka för att göra många män förvirrade och arga. Parallellt med den ser vi dock hur feminismen kommit att dominera den offentliga diskursen, vilket också innebär att den genom barnprogram, media i allmänhet, förskola och skola, kommit att spela en växande roll i de förväntningar uppväxande män tror att de måste uppfylla.

Vi är en generation som uppfostrats av dagisfröknar, pedagogiska barnprogram och romantiska komedier, och det innebär att många nyblivna män tror att de måste vara just ”snälla killar”. Problemet är att detta strider mot en gruppevolutionär verklighet. Dagisfröknarna må ha sagt en sak till de småttingar de hade hand om, men handlat annorlunda på sin fritid. Den som lever sitt liv som ett dagisbarn är socialt kastrerad, och i praktiken infertil.

PUA

En reaktion mot detta är det som kallas PUA, Pick-Up Artistry (Motpolaren Lage Aupus är ett exempel på en sådan artist). Detta rör sig om män som tröttnat på sina tillkortakommanden, och valt att behandla det hela som en vetenskap. Man kan ha ett antal åsikter om det hela, inte helt sällan har utövarna av detta exempelvis en syn på kvinnor som objekt som ska manipuleras till sex. Samtidigt är fenomenet intressant, då det anknyter till den gruppevolutionära realitet som nämndes tidigare.

Man tar upp sådant som att människan biologiskt inte förändrats särskilt mycket de senaste 40,000 åren, och att mycket av vårt beteende och våra val därför kan framstå som obegripligt. På stenåldern var det till exempel viktigt för en man att välja en både fysiskt och genetiskt frisk kvinna att föda hans barn, därav vissa fysiska drags attraktionskraft än idag. På samma sätt var det viktigt för en kvinna att bara få barn med en man som kunde, och ville, ta hand om dem efter födseln. Därför dras kvinnor än idag till män som dels visar drag som är tecken på framgång (såsom ledarskap och självförtroende), dels ger intryck av att inte bara ”vilja ha sex”.

Uppenbarligen strider den feministiska ideologin mot dessa instinkter, vilket innebär att den som tagit ideologin på allvar riskerar att bli ganska förvirrad. Detsamma gäller den som byggt sin världsbild på romantiska komedier.

Historiskt har det också funnits ett relativt komplext regelverk kring fenomen som ”dating”, just eftersom det är så evolutionärt viktigt. Detta regelverk har dock monterats ner i samband med feminismens ökade kulturella dominans, vilket innebär att situationen är förvirrande för många vanliga, europeiska män. De som däremot slipper denna förvirring är de mycket framgångsrika, och ibland de icke-europeiska (som inte förväntas ha lärt sig den feministiska ideologin).

Fenomenet är alltså intressant av två skäl. Dels då det visar hur feminismen är en onaturlig och direkt skadlig världsbild när den tillåts dominera ett samhälles officiella diskurs (därmed inte sagt att kvinnan ska ”tillbaka till spisen”, den som inbillar sig sådant bör studera de nordeuropeiska folkens historia närmare). Denna insikt kommer sannolikt också att framstå allt tydligare i takt med att vetenskaper som evolutionär psykologi, sociobiologi och neurologi får sina upptäckter publicerade oftare i media. Det är också intressant då det trots allt är ett förlorarbeteende att retirera när något blir för ”svårt”, eller rentav att importera en fru från Asien. De bittra herrarna bakom MGTOW.com och eternalbachelor.blogspot.com bör därför göra det europeiska män alltid gjort när de ställts inför en besvärlig situation; analysera den och därefter lösa den.

För en traditionalist är mycket av detta självklarheter (annars rekommenderas Julius Evolas Metaphysics of Sex), samtidigt som traditionalismen i sig är ett skydd både mot bittert ressentiment och manipulativt ”player”-beteende.

Länkarna som låg till grund för inlägget nedan:

MGTOW.com

Darwinist Dating

Single Young Men

The other side of Kim

Menforjustice.net

Eternalbachelor.blogspot.com

Americanwomensuck.com